Offentliggörande av informationsemorandum avseende Miris företrädesemission

Styrelsen i Miris Holding AB (publ) (”Miris” eller ”Bolaget”) har upprättat ett inormationsmemorandum avseende den företrädesemission vars villkor offentliggjordes den 7 november 2019. Vid fullteckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 25,7 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser om cirka 28% samt garantiförbindelser om cirka 72%, vilket totalt motsvarar 100% av den totala emissionsvolymen.

Informationsmemorandum, folder och anmälningssedel

Informationsmemorandum för emissionen, folder och anmälningssedel för teckning utan företräde finns nu publicerat på Miris hemsida (https://www.mirissolutions.com/investor-relations/foretradesemission-2019), Eminova Fondkommisions hemsida (www.eminova.se/emissionsuppdrags/) och Spotlight Stock Markets hemsida (www.spotlightstockmarket.com). Eminova agerar emissionsinstitut.

Kort om Företrädesemissionen

–        Teckningsperiod: 18 november – 4 december 2019

–        Teckningskurs: 4 öre per aktie

–        Ökning antalet aktier: 642 188 324 aktier

–        Emissionsbelopp: 25 687 532 kr

–        Emissionsvillkor: En (1) befintlig aktie ger rätt att erhålla en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger rätt till teckning av en (1) ny aktie.

–        Antal aktier före emission: 1 926 564 974

–        Bolagsvärdet före emission: ca 77 MSEK

 –        Handel med BTA: kommer att ske på Spotlight från och med den 18 november och pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen.

Viktig information  
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Miris, varken från Miris eller från någon annan. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Miris kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som publicerats bland annat på Bolagets webbplats.  

Informationsmemorandumet innehåller riskfaktorer, finansiell information samt information om Bolagets styrelse. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett memorandum. Investerare bör inte teckna eller köpa värdepapper refererandes till i detta pressmeddelande förutom på grundval av den information som finns i informationsmemorandumet.  

Varken memorandumet eller detta dokument får offentliggöras, publiceras eller distribueras i USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika eller något annat land eller någon jurisdiktion, där sådan åtgärd eller erbjudandet förutsätter registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. 

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, eller kommer att registreras, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse, (”Securities Act”) och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon annan jurisdiktion i USA och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller genom transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. 

För mer information:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB. Mobil: +46 18 14 69 07, E-post: 
camilla.sandberg@mirissolutions.com

Om Miris:
Miris är ett globalt MedTech bolag som utvecklar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av humanmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Miris vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. I december 2018 erhöll bolaget marknadsgodkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för Miris Human Milk Analyzer (HMA). Missionen är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market.