Miris Holding AB genomför en fullt säkerställd företrädesemission om totalt ca 25,7 MSEK

Styrelsen för Miris Holding AB (publ) (”Miris”) har den 7 november 2019, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 8 maj 2019, beslutat att emittera högst 642 188 324 aktier med företrädesrätt för aktieägarna. Emissionen kommer vid full teckning att tillföra bolaget ca 25,7 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas till 1,6 MSEK varav ca 1,2 MSEK i arvode till Miris finansiella rådgivare Dividend AB, som kommer att betalas i form av nyemitterade aktier. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från befintliga ägare på 7,3 MSEK som motsvarar ca 28% av emissionen och externa garantier på ca 18,4 MSEK, motsvarande ca 72% av emissionen, vilket innebär att denna är säkerställd till 100%. Det säkerställda beloppet innefattar åtaganden om att genom kvittning teckna aktier för ca 5,6 MSEK. Ca 4,4 MSEK avser kvittning av lån från styrelsemedlemmar och ca 1,2 MSEK avser arvode till Dividend. Resterande likvid kommer att tillföras genom kontant betalning.

Genom företrädesemissionen ökar bolagets aktiekapital, vid full teckning, med ca 1 712 502,21 kr från ca 5 137 506,62 kr till ca 6 850 008,82 kr. Antalet aktier ökar i så fall med 642 188 324 stycken från 1 926 564 974 till 2 568 753 298 aktier.

Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen är den 14 november 2019. Teckningsperioden löper från den 18 november 2019 till och med den 4 december 2019. Teckningskursen är 4 öre per aktie. Aktieägare som på avstämningsdagen innehar en (1) aktie erhåller en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger rätt till teckning av en (1) ny aktie.

Memorandum kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.mirissolutions.com den 15 november 2019.

Motiv och användning av emissionslikviden

I slutet av 2018 erhöll Miris godkännande från den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA, som har medfört att Miris nu kan marknadsföra och sälja sin produktportfölj till den kliniska marknaden i USA. Bolaget har startat arbetet med lansering och etablering i den amerikanska marknaden och fått ett gott mottagande. Bland annat har redan ca 100 offertförfrågningar erhållits. Bolaget genomför samtidigt en genomgripande kvalitetshöjning genom certifiering för ISO13485 för att säkerställa att alla kvalitetskrav som följer Miris medicintekniskt godkända produkter uppfylls. Detta arbete medför att organisationen behöver utvidgas.

För att kunna leverera en högkvalitativ produkt, etablera Miris som golden standard i USA kombinerat med en utbyggnad av organisationen för att hantera ett större orderflöde och en effektiv marknadsföring behövs expansionskapital. Därför vänder sig nu Miris till gamla och nya ägare för stöd i en nyemission.

Emissionslikviden kommer att användas för att:

  • Etablera Miris Human Milk Analyzer™ som golden standard på den amerikanska marknaden och på så sätt etablera individuell nutrition för prematura barn i USA
  • Utveckla organisationen för att ha möjlighet att hantera en ökad efterfrågan
  • Certifiering enligt ISO13485 för att säkerställa att alla kvalitetskrav för medicintekniskt godkända produkter uppfylls av Miris
  • Öka samarbetet med internationella opinionsbildande neonatalläkare i främst USA och Europa för att bygga evidensbaserat kunskapsmaterial
  • Förbättra produktionsprocessen ytterligare, med målet att förbättra användarvänligheten, minska produktionskostnaderna samt korta leveranstiderna. 
 

Utökning av erbjudandet

I det fall företrädesemissionen blir övertecknad eller om det annars krävs för att fordringshavare ska kunna kvitta fordringar mot aktier i emissionen, kan styrelsen komma att fatta beslut om en riktad emission. Utökning av företrädesemissionen kan komma att ske med upp till 6 MSEK på motsvarande villkor som företrädesemissionen, varvid ytterligare högst 150 000 000 aktier kan komma att emitteras. Styrelsen kommer att fatta beslut om en eventuell utökning av riktad emission när utfallet i företrädesemissionen är känt. Styrelsens beslut kommer i förekommande fall att ske med stöd av bemyndigande från årsstämman den 8 maj 2019.

Preliminär tidplan för företrädesemissionen (alla datum hänför sig till 2019) 

12 november Sista dag för handel med Miris-aktien med rätt att erhålla teckningsrätter
13 november Första dag för handel i Miris-aktien utan rätt att erhålla teckningsrätter
14 november Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsrätter i företrädesemissionen
15 november Offentliggörande av emissionsmemorandum
18 november Teckningsperioden inleds Handel med teckningsrätter inleds Handel med betalda tecknade aktier (BTA) inleds
2 december Sista dag för handel med teckningsrätter
4 december Sista teckningsdag
Så snart detta är möjligt efter teckningstidens utgång Offentliggörande av utfall av företrädesemissionen

Denna information är sådan information som Miris är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 november, 2019.

För mer information:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB. Mobil: +46 18 14 69 07, E-post: 
camilla.sandberg@mirissolutions.com

Om Miris:
Miris är ett globalt MedTech bolag som utvecklar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av humanmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Miris vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. I december 2018 erhöll bolaget marknadsgodkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för Miris Human Milk Analyzer (HMA). Missionen är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market.