Miris Holding AB (publ) beslutar om en företrädesemission av units om lägst cirka 10,7 MSEK och högst cirka 26,8 MSEK

Miris Holding AB (publ) (”Miris” eller ”Bolaget”) meddelar idag att styrelsen har beslutat, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 4 april 2024, om en emission av units bestående av aktier och teckningsoptioner om initialt lägst cirka 10,7 MSEK och högst cirka 26,8 MSEK med företrädesrätt för Miris aktieägare (”Företrädesemissionen”). Förutsatt fulltecknad Företrädesemission och vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner kan Bolaget erhålla ytterligare högst cirka 19,1 MSEK före emissionskostnader. Bolagets styrelse och ledning har meddelat sin avsikt att teckna minst deras pro rata-andelar i Företrädesemissionen. Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses primärt användas för att finansiera gradvis omställning till ny affärsmodell (leasing-modell), färdigställa utveckling av nästa generations HMA (HMA 2.0) och stärka kassaflödet genom 2024 – 2026. Teckningsperioden löper under perioden från och med den 16 april till och med den 30 april 2024. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I MIRIS HOLDING AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Företrädesemissionen i korthet

 • Samtliga aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje (1) aktie som ägs på avstämningsdagen den 12 april 2024, och en (1) uniträtt ger rätten att teckna en (1) unit. En (1) unit består av fjorton (14) aktier och fem (5) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 3 (”Teckningsoptionerna”).
 • Teckningskursen är 1,40 SEK per unit, motsvarande 0,10 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
 • Avstämningsdagen för erhållandet av uniträtter är den 12 april 2024. Sista dag för handel i Miris aktie inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen är den 10 april 2024 och första dagen för handel exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 11 april 2024.
 • Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper under perioden 16 april – 30 april 2024. Styrelsen i Miris har rätt att förlänga teckningsperioden vilket, om det blir aktuellt, kommer att offentliggöras av Bolaget via pressmeddelande innan den 30 april 2024.
 • Handel med uniträtter äger rum på Spotlight Stock Market (”Spotlight”) under perioden 16 april – 25 april 2024.
 • En (1) Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie i Bolaget under perioden från och med den 1 september till och med den 15 september 2025 till en teckningskurs om 0,20 SEK per aktie.
 • Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorat av godkännande av extra bolagsstämma som är planerad att hållas den 4 april 2024.

Bakgrund och motiv för Företrädesemissionen

Den minskade nettoomsättningen under första halvåret 2023 har fått konsekvens för bolagets likviditet. Ledning och styrelse har arbetat för att säkerställa fortsatt likviditet under en övergångsfas. Genom 2023 säkrades fortsatt drift genom olika åtgärder som kostnadsbesparingar och likvida medel genom lån och utvecklingsstöd.

Den positiva utvecklingen av försäljning av återkommande intäkter under 2023 har bekräftat att existerande instrument används även under perioder med lägre möjlighet för investeringar och visar även hur användningen av analys av bröstmjölk kontinuerligt ökar.

Begränsade investeringsmöjligheter vid vissa sjukhus är orsaken till att bolaget styrelse och ledning har beslutat att introducera en alternativ affärsmodell som kringgår sjukhusens problem med finansiering av större investeringar. Planen är att introducera en leasing-modell för nya kunder gradvis under 2024 – 2026. Modellen kommer över tid ge en intäktsökning per kund på ca tre gånger den bolaget har idag. Dessutom gör det bolaget mer motståndskraftigt vid framtida perioder av ekonomiska åtstramningar. Behovet för finansiering av denna gradvisa omställning, säkerställa rörelsekapital 2024 – 2026 samt färdigställa utvecklingen av nästa generations HMA (HMA 2.0) medför att Miris styrelse har beslutat att genomföra en företrädesemission under andra kvartalet 2024.

Det är styrelsens bedömning att rörelsekapitalbehovet för de kommande tolv månaderna kommer att täckas av de medel som tillförs via Företrädesemissionen, förutsatt att anslutningsgraden motsvarar lägsta möjliga nivå, det vill säga 10,7 MSEK.

Bolaget kommer initialt att tillföras minst cirka 10,7 MSEK och högst cirka 26,8 MSEK före avdrag för emissionskostnader, vilka förväntas uppgå till maximalt cirka 2,4 MSEK. Nettolikviden, förutsatt fulltecknad Företrädesemission, om cirka 24,4 MSEK är avsedd att finansiera nedanstående aktiviteter, angivna i prioritetsordning:

 • Finansiera gradvis omställning till ny affärsmodell (leasing-modell)
30%
 • Färdigställa utveckling av nästa generations HMA (HMA 2.0)
40%
 • Stärka kassaflödet 2024 – 2026
30%
 Summa 100 %

För det fall Företrädesemissionen fulltecknas och att samtliga Teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolaget att tillföras en ytterligare nettolikvid om cirka 18,1 MSEK (efter avdrag för emissionskostnader om cirka 1 MSEK). Nettolikviden är avsedd att användas för samma aktiviteter som anges ovan fördelad enligt prioriteringsordning enlig nedan:

 • Finansiera gradvis omställning till ny affärsmodell (leasing-modell)
30%
 • Färdigställa utveckling av nästa generations HMA (HMA 2.0)
50%
 • Stärka kassaflödet 2024 – 2026
20%
 Summa 100 %

Företrädesemissionen

Den 29 februari 2024 beslutade styrelsen för Miris, villkorat av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande, om Företrädesemissionen. Teckningskursen i Företrädesemissionen kommer att vara 1,40 SEK per unit, motsvarande 0,10 SEK per aktie (teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt).

Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen är den 12 april 2024 och teckningsperioden för Företrädesemissionen löper mellan 16 april – 30 april 2024. Sista dag för handel i Miris aktie, inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen, är den 10 april 2024 och första dagen för handel, exklusive rätt att erhålla uniträtter, är den 11 april 2024. Aktieägare som på avstämningsdagen den 12 april 2024 är registrerade aktieägare i Bolaget har företrädesrätt att teckna units i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen. Aktieägare kommer att erhålla en (1) uniträtt för varje innehavd aktie. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) ny unit. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning av units utan stöd av uniträtter. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget initialt cirka 26,8 MSEK före emissionskostnader.

Särskilt avseende Företrädesemissionens utformning

Aktieägare och andra potentiella investerare bör notera att Företrädesemissionen har ett lägsta- och högstabelopp. För att Företrädesemissionen ska genomföras förutsätts att antalet aktier och aktiekapitalet i Miris ökar med ett visst lägsta antal respektive belopp. Om den lägsta gränsen inte skulle uppnås kommer Företrädesemissionen inte att genomföras. Om den lägsta gränsen inte skulle uppnås kommer BTU att annulleras och all likvid som erläggs för teckning i Företrädesemissionen kommer att återbetalas till tecknarna. Notera att den likvid som erläggs för uniträtter i marknaden inte kommer att återbetalas. De investerare som förvärvar uniträtter i marknaden riskerar således att förlora hela det belopp de har betalat för uniträtterna.

Aktiekapital och antal aktier

Genom Företrädesemissionen kan aktiekapitalet komma att öka med högst 26 784 562,00 SEK, från 1 913 183,00 SEK till 28 697 745,00 SEK. Antalet aktier kan komma att öka med högst 267 845 620 aktier, från 19 131 830 aktier, till 286 977 450 aktier. Utspädningseffekten för de aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen uppgår till cirka 93,3 procent av kapitalet och rösterna (beräknat som antalet nya aktier till följd av Företrädesemissionen dividerat med det totala antalet aktier i Bolaget efter en fulltecknad Företrädesemission). Styrelsen i Bolaget har föreslagit att extra bolagsstämman den 4 april 2024, där styrelsens beslut om Företrädesemissionen ska godkännas, också fattar beslut om att minska Bolagets aktiekapital för avsättning till fritt eget kapital. Aktiekapitalets minskning ska enligt förslaget fastställas till ett belopp i kronor som motsvarar den del av aktiekapitalets ökning i Företrädesemissionen som är hänförlig till ökning på grund av nyemitterade aktier, med relevant anpassning för att uppnå ett ändamålsenligt kvotvärde. Minskningen genomförs för att Företrädesemissionen inte ska medföra att Bolagets aktiekapital eller bundna egna kapital blir oproportionerligt högt. Vänligen notera att beräkningarna i detta pressmeddelande har gjorts utifrån nuvarande kvotvärde, eftersom minskningen – och därmed förändrat kvotvärde – är avhängig det slutliga utfallet i Företrädesemissionen.

Om Företrädesemissionen fulltecknas och vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer antalet aktier att öka med ytterligare 95 659 150 aktier till totalt 382 636 600 aktier och aktiekapitalet att öka med ytterligare cirka 9 565 915,00 SEK till ett belopp som är beroende av om – och i vilken utsträckning – ovan nämnda minskning har genomförts. Det motsvarar en ytterligare utspädningseffekt om cirka 25,0 procent av kapitalet och rösterna (beräknat som antalet nya aktier till följd av utövandet av Teckningsoptionerna dividerat med det totala antalet aktier i Bolaget efter en fulltecknad Företrädesemission och utövandet av Teckningsoptionerna).

Total utspädning under antagande att Företrädesemissionen fulltecknas och samtliga teckningsoptioner utnyttjas uppgår till cirka 95,0 procent av kapitalet och rösterna.

Informationsmemorandum

Ett informationsmemorandum avseende Företrädesemissionen kommer att offentliggöras av Bolaget på dess hemsida, www.mirissolutions.com, före teckningsperiodens början.

Tilldelning

För det fall inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av units som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska

 1. I första hand ske till tecknare som tecknat units med stöd av uniträtter och, vid överteckning, i förhållande till det antal uniträtter som var och en utnyttjat för teckning av units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 2. I andra hand ska fördelning ske till parter som tecknat units utan stöd av uniträtter och, vid överteckning, i förhållande till tecknat belopp samt, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
   

Teckningsoptioner

Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 1 september till och med den 15 september 2025. Teckningskursen för nya aktier som tillkommit genom utnyttjande av teckningsoptionerna uppgår till 0,20 SEK per aktie. Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel på Spotlight. Vid fullt utnyttjande av samtliga emitterade Teckningsoptioner kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare 9 565 915,00 SEK och antalet aktier att öka med 95 659 150 aktier. Förutsatt fulltecknad Företrädesemission och fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna kommer Bolaget därmed att tillföras ytterligare högst cirka 19,1 MSEK före emissionskostnader.

Teckningsavsikter från styrelse och ledning

Flera i Bolagets styrelse och ledning har meddelat sin respektive avsikt att teckna units motsvarande minst dessas pro rata-andelar i Företrädesemissionen. Bolaget har även sonderat intresset bland mindre aktieägare som ställt sig positiva till att delta i Företrädesemissionen.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

10 april 2024 Sista handelsdag för aktien inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen
11 april 2024 Första handelsdag för aktien exklusive rätt att delta i Företrädesemissionen
12 april 2024 Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen
15 april 2024 Beräknad dag för offentliggörande av informationsmemorandum
16 april – 30 april 2024 Teckningsperiod i Företrädesemissionen
16 april – 25 april 2024 Handel i uniträtter på Spotlight
16 april 2024 Handel i betalda tecknade units (BTU) startar. Handel pågår till och med dess att Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket vilket beräknas ske vecka 22.
Omkring den 6 maj 2024 Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Miris i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information

Camilla Myhre Sandberg, VD
Tel: +46 18 14 69 07
E-post:
amilla.sandberg@mirissolutions.com

Besök gärna Bolagets hemsida: www.mirissolutions.com

Denna information är sådan som Miris Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 februari 2024 kl. 20:10 CEST.

Om Miris Holding AB (publ)

Miris är ett globalt MedTech bolag som utvecklar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av humanmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Miris vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. I december 2018 erhöll bolaget marknadsgodkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för Miris Human Milk Analyzer™ (Miris HMA™). Missionen är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market.

Om Stockholm Corporate Finance AB

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana begränsningar. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande för allmänheten att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget i andra jurisdiktioner än Sverige.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav.  Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Varken uniträtter, betalda och tecknade units, nya aktier eller teckningsoptioner som tecknats i erbjudandet har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse (”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act.

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Miris. Detta dokument har inte godkänts av någon myndighet, och informationen utgör inte ett prospekt.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets avsikter, övertygelser eller nuvarande förväntningar om och mål för Bolagets framtida verksamheter, finansiella situation, likviditet, resultat, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt marknaderna där Bolaget verkar, bland annat med avseende på utsikterna för läkemedelsbehandlingar och studier. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras med ord som ”tro”, ”förvänta”, ”förutse”, ”avse”, ”kan”, ”planera”, ”uppskatta”, ”ska”, ”bör”, ”kunde”, ”sikta” eller ”kanske” eller, i varje enskilt fall, deras negativa, eller liknande, uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att Bolaget anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte ge några garantier om att de kommer att inträffa eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller resultatet skilja sig väsentligt från de som framgår av de framåtriktade uttalandena vilka är ett resultat av många faktorer. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller är underförstådda i detta pressmeddelande genom sådana framåtblickande uttalanden. Bolaget garanterar inte att antagandena bakom de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är fria från fel och accepterar inte något ansvar för framtida exakthet i de åsikter som uttrycks i detta pressmeddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande för att återspegla efterföljande händelser. Informationen, åsikter och framåtriktade uttalanden som ingår i detta pressmeddelande avser endast situationen vid dess datering och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade uttalanden för att avspegla händelser som uppstår eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i detta pressmeddelande.

Upplysning till investerare enligt lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar

Lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar ("FDI-lagen”) gäller för Miris verksamhet. För det fall att teckning av nya units eller teckning av aktier med stöd av Teckningsoptioner skulle medföra att en investerare efter investeringen, direkt eller indirekt, skulle komma att förfoga över röster som motsvarar eller överskrider något av gränsvärdena 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent av rösterna i Miris behöver investeraren anmäla sin investering till Inspektionen för strategiska produkter (ISP) i enlighet med FDI-lagen.

Miris Holding AB (publ)
Danmarksgatan 26
753 23 Uppsala

Denna information är sådan som Miris Holding är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-02-29 20:10 CET.

För mer information:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB. Mobil: +46 18 14 69 07, E-post: 
camilla.sandberg@mirissolutions.com

Om Miris:
Miris är ett globalt MedTech bolag som utvecklar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av humanmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Miris vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. I december 2018 erhöll bolaget marknadsgodkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för Miris Human Milk Analyzer™ (Miris HMA™). Missionen är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market.