Offentliggörande av tilläggsprospekt avseende Redwood Pharmas företrädesemission

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION, ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, RYSSLAND, BELARUS, HONG KONG, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER AUSTRALIEN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER.

Styrelsen för Redwood Pharma AB (publ) (”Redwood Pharma” eller ”Bolaget”) har upprättat ett tilläggsprospekt (”Tilläggsprospektet”) till det EU-tillväxtprospekt som godkändes och registrerades av Finansinspektionen samt offentliggjordes den 31 oktober 2022 (”Prospektet”). Tilläggsprospektet har i dag godkänts av Finansinspektionen och sedermera offentliggjorts på Bolagets, Erik Penser Banks samt Finansinspektionens respektive hemsidor. Teckningsperioden i den företrädesemission av units som Bolaget offentliggjorde den 22 september 2022 förlängs därmed med en dag och avslutas i stället fredagen den 18 november 2022.

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Redwood Pharma den 9 november 2022 träffade en överenskommelse med Bolagets verkställande direktör Martin Vidaeus om ett kortfristigt lånelöfte om 1 MSEK. Syftet med avtalet är att stärka rörelsekapitalet inför slutförandet av Företrädesemissionen. Förbindelsen löper med noll (0) procent ränta på eventuellt utbetalt belopp, det utgår ingen uppläggningsavgift samt att lånelöftet förfaller den 31 december 2022. Vid sen återbetalning utgår ränta enligt räntelagen.

Investerare som före offentliggörandet av detta Tilläggsprospekt har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till teckning av units i den företrädesemission som Redwood Pharma offentliggjorde den 22 september 2022 (“Företrädesemissionen“) har enligt artikel 23 i Prospektförordningen rätt att återkalla sin anmälan eller samtycke inom tre arbetsdagar efter offentliggörandet av Tilläggsprospektet, det vill säga till och med den 18 november 2022. Återkallelse ska ske skriftligen till Erik Penser Bank, Box 7405, 103 91 Stockholm eller via e-post till emission@penser.se. Investerare som anmält sig för teckning av units genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare avseende återkallelse. Anmälan som ej återkallas inom angiven tid kommer att förbli bindande och om investerare önskar kvarstå vid sin teckning av units behöver denne ej vidta några åtgärder.

Prospektet och Tilläggsprospektet finns tillgängliga på www.penser.se, www.redwoodpharma.se samt  www.fi.se. För fullständiga villkor och övrig information om Företrädesemissonen hänvisas till Prospektet och Tilläggsprospektet.

För ytterligare information
Martin Vidaeus – VD, Telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Om Redwood Pharma
Redwood Pharma AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: REDW) utvecklar nästa generations behandlingar mot ögontorrhet. Fler än 300 miljoner människor lider av torra ögon och dagens standardbehandling ger endast tillfällig lindring och kan behöva appliceras upp till tio gånger om dagen. Redwood Pharmas projekt bygger på IntelliGel – en patentskyddad och unik formulering av polymerer och vatten som har vattendroppens konsistens när den droppas i ögat, där den omedelbart bildar en viskös, skyddande och smörjande hinna som stannar kvar under en längre tid. Bolaget driver för närvarande två utvecklingsprojekt: RP501 som en lättillgänglig medicinteknisk produkt för behandling av lindrig ögontorrhet, samt läkemedelskandidaten RP101 som innehåller östrogen för behandling av kvinnor som drabbas av torra ögon efter klimakteriet. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, Box 7405, SE-103 91 Stockholm (+46 8 463 80 00, certifiedadviser@penser.se). För mer information, besök www.redwoodpharma.se