Redwood Pharma AB: Preliminärt teckningsutfall och förlängning av teckningsperioden i företrädesemissionen

2024-05-14 19:45

Styrelsen för Redwood Pharma AB (publ) (“Redwood Pharma” eller “Bolaget”) har idag beslutat att förlänga teckningstiden i den pågående företrädesemissionen av units till och med torsdag den 21 maj 2024. Bakgrunden till förlängningen är att preliminärt teckningsutfall inte uppgår till företrädesemissionens lägsta nivå som 1 161 270 units, motsvarande cirka 10,7 MSEK och 60,9 procent (”Lägsta Nivån”). Det preliminära teckningsutfallet visar att 759 468 units har tecknats med och utan företrädesrätt, motsvarande 5 050 462,20 SEK och cirka 47 procent av företrädesemissionens Lägsta Nivå.

Styrelsen i Redwood Pharma beslutade den 21 mars 2024, villkorat av extra bolagsstämmas efterföljande godkännande, om en företrädesemission av units om lägst cirka 10,7 MSEK  och högst cirka 17,6 MSEK. Extra bolagsstämma den 24 april 2024 godkände styrelsens beslut. Teckningsperioden i företrädesemissionen löpte från och med 30 april 2024 till och med idag, 14 maj 2024. Preliminärt teckningsutfall visar att 759 468 units har tecknats med och utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 29 procent. Det preliminära teckningsutfallet innebär att units för 5 050 462,20 SEK har tecknats. Således saknas det teckning av units för minst 5 697 733,30 SEK för att Lägsta Nivån ska vara uppnådd.  Mot bakgrund av det preliminära teckningsutfallet har styrelsen i Bolaget med stöd av emissionsbeslutet idag valt att förlänga teckningsperioden fram till och med torsdagen den 21 maj 2024. Förlängningen gäller teckning såväl med som utan företrädesrätt. Teckningsanmälan sker i de flesta fall genom depåhållande bank/förvaltare och i vissa enskilda fall direkt via Nordic Issuing AB:s hemsida www.nordic-issuing.se.

Handeln med uniträtter avslutades den 8 maj 2024 och kommer inte att återupptas. Handel med betalda tecknade units (”BTU”) kommer inte påbörjas förens Lägsta Nivån i företrädesemissionen med säkerhet har uppnåtts. Om Lägsta Nivån inte uppnås kommer företrädesemissionen inte att genomföras, teckningsanmälningar att annulleras och eventuell likvid som erlagts för teckning av units kommer att återbetalas till tecknarna. Styrelsen räknar med att kunna kommunicera uppdaterat utfall av företrädesemission omkring den 22 maj 2024.

Information om företrädesemissionen, inklusive tillhörande emissionsmemorandum finns tillgänglig på Redwood Pharmas hemsida www.redwoodpharma.se.  

Denna information är sådan som Redwood Pharma är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-05-14 19:45 CET.

För mer information om Redwood Pharma, vänligen kontakta:
Martin Vidaeus, VD
Tel: 070-232 29 29
E-mail: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Om Redwood Pharma

Redwood Pharma AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: REDW) utvecklar nästa generations behandlingar mot ögontorrhet. Fler än 300 miljoner människor lider av torra ögon och dagens standardbehandling ger endast tillfällig lindring och kan behöva appliceras upp till tio gånger om dagen. Redwood Pharmas projekt bygger på IntelliGel – en patentskyddad och unik formulering av polymerer och vatten som har vattendroppens konsistens när den droppas i ögat, där den omedelbart bildar en viskös, skyddande och smörjande hinna som stannar kvar under en längre tid. Bolaget driver för närvarande två utvecklingsprojekt: RP501 som en lättillgänglig medicinteknisk produkt för behandling av lindrig ögontorrhet, samt läkemedelskandidaten RP101 som innehåller östrogen för behandling av kvinnor som drabbas av torra ögon efter klimakteriet. Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För mer information, besök www.redwoodpharma.se