Redwood Pharma AB: Sista dag att teckna units i pågående Företrädesemission av units

2024-05-14 08:30

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

Idag, tisdag den 14 maj är sista dag att teckna units i Redwood Pharma AB:s (”Redwood Pharma” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units om initialt högst cirka 17,6 MSEK (”Företrädesemissionen”). Memorandum avseende Företrädesemissionen finns tillgängligt på Redwood Pharma:s hemsida www.redwoodpharma.se.

Idag är sista dag i teckningsperioden för Redwood Pharmas Företrädesemission av units, vilket också innebär att idag är sista dagen för befintliga aktieägare och nya investerare att stötta Bolaget för genomförande av återstående kommersiella- och utvecklingsaktiviteter fram till möjlig inlämning av CE-ansökan för RP501.

Erbjudandet i sammandrag:

  • Företrädesemissionen kommer vid fullteckning tillföra Bolaget cirka 17,6 MSEK före transaktionskostnader. Vid full teckning i Företrädesemission samt vid fullt utnyttjande av vidhängande teckningsoptioner av serie TO 6, kan Bolaget komma att tillföras ytterligare upp till 10,7 MSEK i september 2024.
  • En (1) unit består av sju (7) nyemitterade aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO 6.
  • Teckningskursen är 6,65 SEK per unit, motsvarande 0,95 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
  • Företrädesemissionens genomförande är villkorad att en minsta teckning om cirka 10,7 MSEK uppnås (”Lägsta Nivån”), i annat fall kommer Företrädesemissionen att avbrytas. Uppnådd Lägsta Nivå innebär att Redwood Pharma har finansiering för att uppnå de milstolpar som kommunicerats i emissionsmemorandumet som publicerades på Redwood Pharma den 24 april 2024.
  • Om Lägsta Nivån inte uppnås kommer Företrädesemissionen inte att genomföras, eventuella teckningar av units kommer att annulleras och all likvid som erlagts för teckning av units i Företrädesemissionen kommer att återbetalas till tecknare av units.
  • Interimsinstrument för betalda tecknade units “BTU” kommer endast att tas upp för handel om och när det står klart att Lägsta Nivån i Företrädesemissionen har uppnåtts.

För fullständig inbjudan till att teckna units i Företrädesemissionen samt villkor och anvisningar hänvisas till det memorandum som offentliggjordes av Bolaget den 24 april 2024. Memorandumet hålls tillgängligt på Bolagets hemsida www.redwoodpharma.se.

Utfall

Redwood Pharma avser att kommunicera preliminärt utfall i Företrädesemissionen och såldes om Lägsta Nivån har uppnåtts, och eventuell första dag för handel med BTU:er efter börsens stängning, idag den 14 maj 2024. Bolaget kommer att publicera det preliminära utfallet av Företrädesemissionen genom ett pressmeddelande.  

För mer information om Redwood Pharma, vänligen kontakta:
Martin Vidaeus, VD
Tel: 070-232 29 29
E-mail: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Om Redwood Pharma

Redwood Pharma AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: REDW) utvecklar nästa generations behandlingar mot ögontorrhet. Fler än 300 miljoner människor lider av torra ögon och dagens standardbehandling ger endast tillfällig lindring och kan behöva appliceras upp till tio gånger om dagen. Redwood Pharmas projekt bygger på IntelliGel – en patentskyddad och unik formulering av polymerer och vatten som har vattendroppens konsistens när den droppas i ögat, där den omedelbart bildar en viskös, skyddande och smörjande hinna som stannar kvar under en längre tid. Bolaget driver för närvarande två utvecklingsprojekt: RP501 som en lättillgänglig medicinteknisk produkt för behandling av lindrig ögontorrhet, samt läkemedelskandidaten RP101 som innehåller östrogen för behandling av kvinnor som drabbas av torra ögon efter klimakteriet. Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För mer information, besök www.redwoodpharma.se