Ökad precision vid kirurgi med hjälp av fluorescerande antikroppar

I tidskriften Clinical Cancer Research (Clin Cancer Res, 22(6), 2016) har Prof. Wu och medarbetare visat att en mer komplett borttagning av prostatatumörer i möss erhålles om fluorescense in vivo imaging används i stället för enbart traditionell vitljuskirurgi. I artikeln visas att inbindningen av fluorescerande molekyler är tillräckligt stabil för att kunna användas vid tumörkirurgi av möss. Attanas teknik har används för att selektera och optimera fram en lämplig molykel som har bra interaktionsegenskaper med prostatatumörer i möss. Dessutom har tekniken använts för att säkerställa att fluorescense inmärkning av molekylen inte nämnvärt påverka interaktionen med tumörer. Detta är den tredje publikationen med Attanas teknik från Prof Wus grupp. Totalt finns 108 publikationer med Attanas teknik sammanställda på bolagets hemsida: http://www.attana.com/wp-content/uploads/2018/01/Articles.pdf

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB 
e-post: teodor.aastrup@attana.com 
tel: + 46 (0)8 41020000

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.