Oscar Properties förlänger teckningsperiod i den förestående företrädesemissionen

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG.

Styrelsen för Oscar Properties har beslutat att förlänga teckningsperioden i bolagets förestående Företrädesemission, så att teckningsperioden löper från och med den 18 november 2019 till och med den 6 december 2019. Handel med teckningsrätter i Företrädesemissionen kommer att ske från och med den 27 november 2019 till och med den 4 december 2019.

Oscar Properties Holding AB (publ) (”Oscar Properties” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 6 november 2019 villkoren för Bolagets erbjudande till innehavare av Bolagets preferensaktier och preferensaktier av serie B (gemensamt ”Preferensaktier”) att frivilligt byta dessa till nyemitterade stamaktier (”Utbyteserbjudandet”) och en nyemission av stamaktier med företrädesrätt för befintliga stamaktieägare om cirka 249 miljoner kronor (”Företrädesemissionen”).

Utbyteserbjudandet är villkorad av att minst 70 procent av utestående preferensaktier respektive preferensaktier av serie B anmäls för utbyte. Styrelsen kan besluta att genomföra Utbyteserbjudandet även vid en lägre anslutningsgrad. Utfallet i Utbyteserbjudandet förväntas offentliggöras i samband med att anmälningsperioden i Utbyteserbjudandet avslutas den 25 november 2019. Företrädesemissionen är villkorad av att Utbyteserbjudandet genomförs. Syftet med den förlängda teckningsperioden i Företrädesemissionen är att därigenom skapa större möjlighet att beakta utfallet i Utbyteserbjudandet.

PRELIMINÄR TIDPLAN

Utbyteserbjudandet

Nedanstående tidplan för Utbyteserbjudandet är preliminär och kan komma att ändras.

15 november 2019 Beräknad dag för offentliggörande av prospektet
18 november 2019 – 25 november 2019 Anmälningsperiod
25 november 2019 Beräknad dag för offentliggörande av preliminärt utfall i Utbyteserbjudandet
26 november 2019 Beräknad dag för offentliggörande av slutligt utfall i Utbyteserbjudandet
11 december 2019 Beräknad dag för leverans av aktier

Företrädesemissionen

Nedanstående tidplan för Företrädesemissionen är preliminär och kan komma att ändras.

15 november 2019 Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen, det vill säga aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i Företrädesemissionen
15 november 2019 Beräknad dag för offentliggörande av prospektet
27 november 2019 – 4 december 2019 Handel med teckningsrätter
18 november 2019 – 6 december 2019 Teckningsperiod
27 november 2019 – Fram till dess att Bolagsverket har registrerat aktiekapitalsökningen Handel med BTA (betalda tecknade aktier)
6 december 2019 Beräknad dag för offentliggörande av preliminärt utfall i Företrädesemissionen
11 december 2019 Beräknad dag för offentliggörande av slutligt utfall i Företrädesemissionen

Rådgivare

ABG Sundal Collier är finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå samt Kanter Advokatbyrå är legala rådgivare till Oscar Properties i samband med Utbyteserbjudandet och Företrädesemissionen.

För frågor vänligen kontakta:

Oscar Engelbert, grundare och vd, Oscar Properties Holding AB (publ), 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se

Informationen lämnades, genom verkställande direktören Oscar Engelberts försorg, för offentliggörande den 14 november 2019 kl. 15:10 CET.

Om Oscar Properties

Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur.

Viktig information

Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i Oscar Properties Holding AB (publ) i någon jurisdiktion, varken från Oscar Properties Holding AB (publ) eller från någon annan.