OssDsign AB (publ) publicerar delårsrapport för första kvartalet 2020

Den starka trend som OssDsign uppvisade i slutet av 2019 fortsatte även i början av 2020, och under årets första kvartal levererade OssDsign en försäljningstillväxt om 52% jämfört med Q4 2019.

Januari – Mars i siffror

  • Nettoomsättningen uppgick till 7 726 TSEK (3 514).
  • Resultatet efter skatt uppgick till -18 312 TSEK (-17 340)
  • Resultatet per aktie var -1,0 SEK (-1,5).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -22 366 TSEK (-22 547).

 

Väsentliga händelser under första kvartalet 

  • Bolaget har tecknat ett nytt hyresavtal för huvudkontor och en modern tillverkningsanläggning i Uppsala.

  • Slutförd överföring av den kommersiella verksamheten i USA.
  • Första intäkterna från försäljning i Frankrike.
  • Regulatoriskt godkännande i Japan för OssDsign Cranial PSI.

 

Väsentliga händelser efter första kvartalets slut

  • Vice President Sales för OssDsign USA Inc utsedd.

  • OssDsign Cranial PSI godkänd för fullständig nationell kostnadsersättning i Japan.

 

COVID-19-pandemin

Den inledande fasen av COVID-19-pandemin påverkade inte  väsentligt det första kvartalet 2020. Sedan mitten av mars har bolaget dock märkt av en framflyttning av planerade  operationer, inklusive de som är relevanta för OssDsign, som en del av hälsovårdssystemens hantering av pandemin. Den här  utvecklingen har givit upphov till ett minskande orderflöde och kommer att inverka på försäljningen under det andra kvartalet.  OssDsign är övertygat om att det här är en tillfällig situation, och att operationsvolymerna kommer att återgå till nivåerna innan  COVID-19-situationen inleddes när sjukhusen kan normalisera sin prioritering av olika typer av behandlingar igen. Dessutom väntas  ett ytterligare orderflöde kopplat till all i dagsläget framflyttad nödvändig rekonstruktiv kirurgi.
 

CertifiedAdviser
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0)8-463 80 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Lundqvist, CEO, OssDsign AB
Tel: +46 73 206 98 08, email: al@ossdsign.com

Om OssDsign
OssDsign är ett svenskt medicintekniskt företag som utvecklar och tillverkar regenerativa implantat för förbättrad läkning av bendefekter. Genom att förse neuro- och plastikkirurger med innovativa implantat, förbättrar OssDsign möjligheterna för patienter med allvarliga kranie- och ansiktsdefekter över hela världen. Genom att kombinera klinisk kunskap med egen teknologi, tillverkar och säljer OssDsign ett växande utbud av patientspecifika lösningar för behandling av skalldefekter och ansiktsrekonstruktion. OssDsigns teknologi är resultatet av samarbete mellan kliniska forskare vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm och materialvetare på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala Universitet.

Denna information är sådan information som OssDsign AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 maj 2020 kl. 08:00 CET.