OssDsign – stark försäljning i tredje kvartalet 2020

OssDsign AB (publ) (“OssDsign”) publicerar preliminära resultat för det tredje kvartalet 2020. Resultaten publiceras tidigare än planerat i samband med offentliggörandet av OssDsigns förvärv av Sirakoss samt bolagets avsikt att genomföra en riktad nyemission. OssDsign uppvisar stark försäljning på viktiga marknader. Total försäljning under det tredje kvartalet uppgick till 6 481 TSEK, en ökning med 39% jämfört med samma period föregående år, och resultatet för perioden uppgick till -18 740 TSEK.

Som kommunicerats i ett separat pressmeddelande har OssDsign tecknat ett avtal om förvärv av det skotska företaget Sirakoss och avser att genomföra en riktad nyemission för att finansiera den första delbetalningen av förvärvet. I samband med dessa offentliggöranden har OssDsign beslutat att publicera preliminära resultat för det tredje kvartalet tidigare än det planerade rapporteringsdatumet 11 november:

 

Preliminära resultat för det tredje kvartalet 2020:

• Nettoomsättningen uppgick till 6 481 TSEK (4 836 samma period föregående år).

• Resultatet efter skatt uppgick till -18 740 TSEK (-19 709).

• Resultatet per aktie var -1,1 SEK (-1,1).

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -17 103 TSEK (-22 589).

Preliminära resultat för de första nio månaderna 2020
• Nettoomsättningen uppgick till 18 112 TSEK (11 804).

• Resultatet efter skatt uppgick till -59 638 TSEK (-55 379).

• Resultatet per aktie var -3,4 SEK (-3,8).

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -55 064 TSEK (-62 803).

 

Kommentar till de preliminära resultaten för det tredje kvartalet
Nettoomsättningen för det tredje kvartalet 2020 uppgick till 6 481 TSEK (4 836), vilket motsvarar en ökning om 34 %. Rensat för valutakurseffekter motsvarar det en ökning med 39 %. Försäljningsvolymen har återhämtat sig och är nu tillbaka på samma nivå som innan covid-19-utbrottet, och omsättningen ökade med 2 576 TSEK eller 66 % jämfört med det andra kvartalet 2020. Den starka återhämtningen har uppnåtts trots den pågående covid-19-pandemin med framflyttning av planerade operationer och begränsade möjligheter att besöka sjukhus.

Försäljningen i USA uppgick till 2 443 TSEK, vilket motsvarar en ökning om över 100 % jämfört med det andra kvartalet 2020 och en ökning om 30 % jämfört med föregående år. Detta indikerar en stark underliggande efterfrågan trots pågående restriktioner kopplade till pandemin som bromsar försäljningen i en del viktiga regioner i USA. Försäljningen i Europa under det tredje kvartalet ökade med 41 % jämfört med föregående år och uppgick till 3 998 TSEK med Tyskland och Frankrike som främsta drivkrafter bakom resultatet.

Kommentar till det preliminära rörelseresultatet
Rörelseresultatet för perioden juli–september 2020 uppgick till -18 494 TSEK (-19 615).

Vissa planerade investeringar inom försäljning och marknadsföring har senarelagts på grund av restriktioner kopplade till covid-19-pandemin, vilket påverkade rörelseresultatet positivt. Rörelseresultatet för det tredje kvartalet påverkades negativt av ökade avskrivningar av immateriella tillgångar.

 

2020

2019 2020 2019 2019
Koncernen Jul 1 – Sep 30 Jul 1 – Sep 30 Jan 1 – Sep 30 Jan 1 – Sep 30 Jan 1 – Dec 31
Nettoomsättning, TSEK 6 481 4 836 18 112 11 804 16 873
Rörelseresultat, TSEK -18 494 -19 615 -59 242 -54 884 -83 526
Resultat efter skatt, TSEK -18 740 -19 709 -59 638 -55 379 -84 245
Soliditet, % 70% 92% 70% 92% 88%
Resultat per aktie, SEK -1,1 -1,1 -3,4 -3,8 -5,5
Genomsnittligt antal anställda 40,3 35,3 40,2 32,3 35,5

 

Komplett delårsrapport för det tredje kvartalet kommer att publiceras som tidigare kommunicerats den 11 november 2020. I samband med detta kommer även resultaten presenteras i en webcast.

För ytterligare information:
Morten Henneveld, VD, OssDsign AB
Tel: +46 73 382 43 90
Epost: morten.henneveld@ossdsign.com

Certified Adviser:
Erik Penser Bank AB är OssDsign’s Certified Adviser.
Kontaktinformation: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, Sweden, Tel: +46 (0)8-463 80 00, epost: certifiedadviser@penser.se.

Om OssDsign
OssDsign är ett svenskt medicintekniskt företag som utvecklar och tillverkar regenerativa implantat för förbättrad läkning av bendefekter. Genom att förse neuro- och plastikkirurger med innovativa implantat, förbättrar OssDsign möjligheterna för patienter med allvarliga kranie- och ansiktsdefekter över hela världen. Genom att kombinera klinisk kunskap med egen teknologi, tillverkar och säljer OssDsign ett växande utbud av patientspecifika lösningar för behandling av skalldefekter och ansiktsrekonstruktion. OssDsigns teknologi är resultatet av samarbete mellan kliniska forskare vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm och materialvetare på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala Universitet.

Denna information är sådan information som OssDsign AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 november 2020 kl. 17.31 CET.