PEPTONIC MEDICAL UPPLYSER OM DETALJERAD TIDPLAN FÖR BESLUTAD FÖRETRÄDESEMISSION AV AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER (UNITS)

PEPTONIC Medical AB (”PEPTONIC” eller ”Bolaget”) beslutade vid extra bolagsstämma den 16 december 2021 att i enlighet med styrelsens förslag genomföra en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner (Units). Avsikten med emissionen är primärt att inkorporera, utveckla och marknadsföra Peptonics egenvårdskoncept diagnos – behandling – förebygg, som initierats i samband med förvärvet av israeliska Common Sense Ltd. Nedan följer de fastställda emissionsvillkoren samt tidplan.

Företrädesemission

  • En (1) befintlig aktie berättigar till en (1) uniträtt. Nio (9) uniträtter ger rätt att teckna en unit bestående av tre (3) nya aktier och två (2) teckningsoptioner TO1. 
  • Teckningskursen fastställs till 1,98 SEK per Unit, motsvarande 0,66 SEK per aktie.
  • Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag men kan bara tecknas i en unit.
  • Avstämningsdag för rätt att erhålla uniträtter är den 2 mars 2022.
  • Teckning av units med stöd av uniträtter sker genom samtidig kontant betalning under perioden 4-18 mars 2022.
  • Teckning av units utan stöd av uniträtter ska ske under samma tid på särskild teckningslista och betalning för tecknade och tilldelade units ska erläggas inom två bankdagar från utfärdandet av avräkningsnotan.
  • Sista dagen för handel inklusive företrädesrätt är den 28 februari 2022.
  • Första dagen för handel exklusive företrädesrätt är den 1 mars 2022.
  • En (1) TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie till en kurs uppgående till 70% av volymvägt genomsnittspris (VWAP) för PEPTONICs aktie under de tio (10) handelsdagar vilka föregår 2022-11-11. Emellertid kan den högsta möjliga teckningskursen uppgå till 1,00 SEK (149% av teckningskursen i företrädesemissionen). Som lägst kan nyttjandekursen uppgå till 0,50 SEK per aktie. 

Företrädesemissionen, som omfattas till 80 procent av garantiåtaganden från Bolagets största aktieägare Vidarstiftelsen, förväntas tillföra Bolaget högst cirka 42 MSEK.

För det fall Företrädesemissionen övertecknas, i syfte att möjliggöra ytterligare kapitaltillskott och ökad ägarspridning, kan styrelsen komma att besluta om en övertilldelningsoption (”Övertilldelningsoptionen”) som vid full teckning tillför Bolaget ytterligare cirka 6 MSEK. Övertilldelningsoptionen kan även användas som garantiersättning till Vidarstiftelsen. Vid fullt utnyttjande av Övertilldelningsoptionen tillförs PEPTONIC ytterligare cirka 5,9 MSEK.

Tidplan

28 februari 2022              Beräknad dag för offentliggörande av prospekt

28 februari 2022              Sista dagen för handel i PEPTONIC-aktier inklusive rätt att erhålla uniträtter.

1 mars 2022                      Första dagen för handel i PEPTONIC-aktien exklusive rätt att erhålla uniträtter

2 mars 2022                      Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen, dvs innehavare av aktier som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla uniträtter för deltagande i företrädesemissionen

4 -15 mars 2022               Handel i teckningsrätter

4-18 mars 2022                Teckningsperiod

4 mars –                             Handel i betald tecknad unit (BTU) beräknas pågå från 4 mars 2022 fram till dess att emissionen registrerats hor Bolagsverket.                          

23 mars 2022                   Beräknad dag för offentliggörande av slutligt utfall i företrädesemissionen

För fullständig beskrivning hänvisas till www.peptonicmedical.se.

Erik Sundquist, VD

Telefon: + 46 722 49 90 43

E-post: erik.sundquist@peptonicmedical.se

Om Peptonic Medical AB

Peptonic Medical AB (publ) är ett innovativt biomedicinskt företag som bedriver forskning, utveckling och försäljning av medicintekniska behandlingar och livsstilsprodukter inom området kvinnohälsa. Peptonic lanserade första produkten, VagiVital®️ AktivGel, mot vaginal atrofi, i juli 2018. I april 2021 lanserades VagiVital®️ Moisturizing V Cleanser, en återfuktande och förebyggande intimtvätt. Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 på Spotlight (www.spotlightstockmarket.com) i Stockholm.

Sedan augusti 2020 ingår Lune Group Oy Ltd. som ett helägt dotterbolag i Peptonic Medical. Bolaget grundades 2005 med affärsidén att leda en lättsam mensrevolution i en positiv anda via patenterade menskoppar. Bolaget utvecklas nu till att gå i täten inom hållbart, intimt välmående.

I oktober 2021 förvärvades samtliga tillgångar från det israeliska bolaget Common Sense Ltd. Common Sense har utvecklat unika och patenterade självtester som med hög precision diagnosticerar bakteriell vaginos respektive fostervattenavgång.