Rabbalshede Kraft AB (publ): Rättelse av Kallelse till extra bolagsstämma i Rabbalshede Kraft AB (publ)

Rättelse: Fel i tidigare utskickad version av Kallelse till extra bolagsstämma i Rabbalshede Kraft AB (publ) bilagd pdf.

Fel i beslutspunkt 7 – Beslut om företrädesemission. Rättelse; “För varje befintlig aktie i Rabbalshede Kraft erhålls 13 teckningsrätter. 100 teckningsrätter berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna 1 ny aktier av serie B. Det kommer inte erbjudas möjlighet till handel med teckningsrätter.” 

Fel i beslutsförslag 9 – Fastställande av antalet styrelsesuppleanter. Rättelse; “Valberedningen föreslår att antalet styrelsesuppleanter ska uppgå till två.”

Aktieägarna i Rabbalshede Kraft AB (publ), org. nr 556681-4652 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 20 augusti 2019 kl. 10:00 på MAQS Advokatbyrå, Östra Hamngatan 24 i Göteborg. Registrering till bolagsstämman börjar kl. 9:30.

Aktieägare, som önskar delta vid bolagstämman, ska 

dels     vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per onsdagen den 14 augusti 2019,

dels     anmäla sitt deltagande hos Bolaget per telefon 0525-197 00, per e-post till info@rabbalshedekraft.se, i formulär på www.rabbalshedekraft.se eller per brev under adressen Rabbalshede Kraft AB (publ), Marknadsvägen 1, 457 55 Rabbalshede senast den 14 augusti 2019.

Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt antal biträden.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt föras in som ägare i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren härom i god tid så att införing i aktieboken har skett den 14 augusti 2019.

Kallelse till extra bolagsstämma publiceras på bolagets hemsida tisdagen den 30 juli 2019 samt i Post- och Inrikes Tidningar tisdagen den 30 juli 2019. Annonsering att kallelse skett publiceras i Dagens Industri och i Göteborgs-Posten tisdagen den 30 juli 2019. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Samuelsson, Elhandelschef och IR-ansvarig
Tel. +46 (0) 525-197 13, +46 (0) 703 01 20 49 
E-mail; fredrik.samuelsson@rabbalshedekraft.se 

Detta är Rabbalshede Kraft
Rabbalshede Kraft AB (publ) projekterar och etablerar landbaserade vindparker som drivs i egen regi, i samarbete med andra aktörer eller till försäljning där bolaget kan erbjuda operativa tjänster. Rabbalshede Kraft bildades 2005 och förvaltar idag 197 vindkraftverk varav 105 verk är i egen och samägd ägo. Den producerade elen från bolagets vindparker i drift säljs på den öppna elmarknaden Nord Pool. Följ bolagets utveckling på www.rabbalshedekraft.se