Rabbalshede Kraft offentliggör EU-tillväxtprospekt

Styrelsen i Rabbalshede Kraft AB (publ) har upprättat ett EU-tillväxtprospekt avseende den förestående företrädesemissionen av bolagets B-aktier. Prospektet har idag,den 9 november 2020, godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Styrelsen i Rabbalshede Kraft har den 5 november 2020 tagit i anspråk bemyndigandet beslutat av bolagsstämman den 28 april 2020 och fattat beslut om att bolagets aktiekapital ska öka med högst 142 298 795 SEK genom nyemission av högst 28 459 759 aktier av serie B i bolaget.

Styrelsens beslut ligger i linje med bolagets strategi att skapa fortsatt goda finansiella förutsättningar att utöka projektportföljen genom nybyggnation och förvärv av vindparker. Tillväxtstrategin innefattar stora kapitalintensiva investeringar i vindkraftverk, både i projekteringssyfte och förvärv av etablerade vindkraftsparker.

Erbjudandet i korthet

  • Erbjudandet omfattar aktier till ett belopp om 270 367 710,5 SEK genom nyemission av högst 28 459 759 aktier av serie B till en kurs om 9,50 SEK per aktie
  • Avstämningsdag för att erhålla teckningsrätter är den 16 november 2020
  • Teckning av aktier sker under perioden 18 november-2 december 2020
  • Teckningsrätter ges ut men det kommer inte erbjudas möjlighet till handel med teckningsrätter
  • Befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till det antal aktier de äger sedan tidigare, oaktat aktieslag. Åttionio (89) stycken på avstämningsdagen innehavda aktier, av såväl serie A som serie B, berättigar till teckning av fjorton (14) nya aktier av serie B.
  • Aktieägare kan anmäla intresse om överteckning dvs. teckna fler aktier än vad respektive aktieägare kan teckna med företrädesrätt
  • Offentliggörande av preliminärt utfall kommer att ske den 8 december 2020.

Prospektet finns tillgängligt på Rabbalshede Krafts hemsida: www.rabbalshedekraft.se

Finansiella och juridiska rådgivare
Eminova Partners AB är finansiell rådgivare och MAQS Advokatbyrå AB är juridisk rådgivare till Rabbalshede Kraft AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
 

Anders Olsson
CFO

Tel. +46 (0) 525-197 12
E-post: anders.olsson@rabbalshedekraft.se

Rabbalshede Kraft AB (publ) projekterar och etablerar landbaserade vindparker som drivs i egen regi, i samarbete med andra aktörer eller till försäljning där bolaget kan erbjuda operative tjänster. Rabbalshede Kraft bildades 2005 och vi förvaltar idag 143 vindkraftverk varav 83 verk är i egen eller samägd regi. Den producerade elen från bolagets vindparker i drift säljs på den öppna elmarknaden Nord Pool. Följ bolagets utveckling på www.rabbalshedekraft.se