Rabbalshede Kraft offentliggör prospekt

Styrelsen för Rabbalshede Kraft har upprättat ett prospekt avseende den förestående företrädesemissionen av bolagets B-aktier. Prospektet har idag, den 2019-08-21, godkänts och registrerats av Finansinspektionen.  I prospektet presenteras, på grund av regulatoriska krav, ny finansiell information som tidigare inte har offentliggjorts då bolagets kapitalstruktur framställs per den 30 juni 2019. 

Bolagsstämman har per 2019-08-20, fattat beslut om att genomföra en företrädesemission
20 814 123 B-aktier till bolagets befintliga aktieägare vilket motsvarar ett belopp om högst 197,7 MSEK före emissionskostnader.

Den beslutade företrädesemissionen syftar primärt till att finansiera vindkraftsprojekt. 

Vid full tecknad emission så tillförs bolaget 197,7 MSEK före emissionskostnader.  

Tidplan för emissionen

  •  2019-08-27                                                Avstämningsdag
  •  2019-08-29 – 2019-09-12                          Teckningstid
  •  2019-09-19                                                Offentliggörande av preliminärt utfall

Prospektet finns tillgängligt på Rabbalshede Krafts hemsida, www.rabbalshedekraft.se 

Ny finansiell information som återfinns i prospektet 

I prospektet framgår Rabbalshede Kraft ABs kapitalstruktur, nettoskuldsättning och balansposter per den 30 juni 2019. Detta mot bakgrund av regulatoriska krav som innebär att finansiell information avseende kapitalstrukturen inte får vara äldre än 90 dagar vid offentliggörande av prospektet. Denna information har tidigare inte offentliggjorts och nedanstående tabeller återger denna information. Informationen har inte granskats av bolagets revisor.

Rådgivare

Eminova Partners och MAQS Advokatbyrå är rådgivare till Rabbalshede Kraft.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Samuelsson, Elhandelschef och IR-ansvarig
Tel. +46 (0) 525-197 13, +46 (0) 703 01 20 49 
E-mail; fredrik.samuelsson@rabbalshedekraft.se 

Detta är Rabbalshede Kraft
Rabbalshede Kraft AB (publ) projekterar och etablerar landbaserade vindparker som drivs i egen regi, i samarbete med andra aktörer eller till försäljning där bolaget kan erbjuda operativa tjänster. Rabbalshede Kraft bildades 2005 och förvaltar idag 197 vindkraftverk varav 105 verk är i egen och samägd ägo. Den producerade elen från bolagets vindparker i drift säljs på den öppna elmarknaden Nord Pool. Följ bolagets utveckling på www.rabbalshedekraft.se