Rättelse i pressmeddelande ”Omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner av serie 7”.

Rättelsen avser ändring av datum för första handesldagen av Första handelsdagen på Spotlight för teckningsoptioner av serie 7. I pressmeddelandet som offentliggjordes den 12 juli 2019 är första handelsdag beräknad till vecka 32. Nytt datum för första handelsdag för teckningsoptioner av serie 7 återges nedan. Nytt datum för första dag för handel med teckningsoptioner är 26 juli 2019. 

Omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner av serie 7

Parans Solar Lighting AB genomförde en nyemission om ca 22,5 MSEK riktad till befintliga aktieägare, allmänheten och professionella investerare under perioden 5 juni – 20 juni 2019. Intresset för emissionen var stort och emissionen blev tecknad till 75 procent. Totalt emitterades 8 663 293 units till teckningskursen 2,60 kronor motsvarande en total emissionslikvid om 22 524 561,80 kronor före emissionskostnader om ca 5,3 MSEK.

Företrädesemissionen är nu registrerad hos Bolagsverket och sista dagen för handel med BTU (betalda tecknade units) är torsdag den 18 juli 2019. Avstämningsdagen för omvandlingen är måndagen den 22 juli 2019, varefter BTU omvandlas till aktier och teckningsoptioner av serie 7. De vidhängande teckningsoptionerna av serie 7 (TO7) har lösenperiod från och med 11 maj 2020 till och med 25 maj 2020. Lösenpriset är motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen under perioden från och med den 22 april 2020 till och med den 7 maj 2020, dock aldrig högre än 2,00 kronor eller lägre än aktiens kvotvärde. Villkoren är att det krävs en (1) teckningsoption för att teckna en (1) aktie.

Efter avstämningsdagen den 22 juli 2019 kommer BTU att omvandlas till aktier och teckningsoptioner och de nyemitterade aktierna och teckningsoptionerna beräknas finnas tillgängliga på respektive depå/vp-konto senast onsdagen den 24 juli 2019. Första handelsdagen på Spotlight för teckningsoptioner av serie 7 är 26 juli 2019. 

Efter registrering uppgår antalet aktier till 51 979 759 st. och aktiekapitalet till 1 039 595,18 kronor.

ISIN-kod för aktie Parans, SE0002392886

ISIN-kod för BTU Parans, SE0012703130

ISIN-kod för TO7 Parans, SE0012702983

För mer information kontakta gärna:

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com, www.parans.com

Göteborg Corporate Finance AB, Mattias Larsson, telefon: +46 (0) 704 86 20 47

Om Parans Solar Lighting AB (publ)

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på börslistan Spotlight Stock Market och har kontor i Göteborg.