RÄTTELSE: OssDsign AB (publ) publicerar delårsrapport för andra kvartalet 2021

Fortsatt försäljningstillväxt trots pågående covid-19 pandemi

Tidigare version angav felaktiga väsentliga händelser efter andra kvartalets slut, detta är nu korrigerat.
 

Andra kvartalet i siffror

 •  Nettoomsättningen uppgick till 7 643 TSEK (3 905).

 • Resultatet efter skatt uppgick till -25 332 TSEK (-22 586).

 • Resultatet per aktie var -0,4 SEK (-1,3).

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -11 169 TSEK (-15 829).

Första halvåret i siffror

 • Nettoomsättningen uppgick till 13 629 TSEK (11 631).

 • Resultatet efter skatt uppgick till -48 661 TSEK (-40 898).

 • Resultatet per aktie var -1,2 SEK (-2,3).

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -34 503 TSEK (-37 962).

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • OssDsign tillfördes SEK 270 miljoner i en 185% övertecknad företrädesemission och nyttjade en övertilldelningsoption om SEK 30 miljoner.

 • En ny vetenskaplig artikel i Journal of Neurosurgery ger ytterligare bevis för osseointegrering av OssDsign Cranial PSI-implantat i människor – en tydlig särskiljning från konkurrerande produkter.

 • Nya prekliniska data publicerade i The Spine Journal visar att OssDsigns innovativa syntetiska bengraft OssDsign Catalyst resulterar i bättre benbildning efter ryggradsfusionskirurgi än en jämförbar produkt.

Väsentliga händelser efter andra kvartalets slut

 • OssDsign Catalyst lanserades i USA.
   

 • OssDsign ingick ett avtal med Premier Inc, en ledande inköpsorganisation i USA som ger tillgång till ett nätverk bestående av 4 100 sjukhus.
   
 • OssDsign ingick ett samarbete med Red One Medical och tecknade ett DAPA-avtal (Distribution and Pricing Agreement) för att tillhandahålla lösningar för skallbensrekonstruktioner och syntetiska bengraft till amerikanska veteraner och militär personal.
   
 • OssDsign vales ut för att presentera OssDsign Cranial PSI vid Vizient Innovative Technology Exchange i USA.
   
 • OssDsigns ledning och styrelse ökade sitt långsiktiga engagemang genom förvärv av teckningsoptioner för ett belopp om totalt cirka SEK 1,3 miljoner.

Delårsrapporten för andra kvartalet 2021 kommer även presenteras via en livesänd webcast kl 11:00 idag den 18/8 på följande länk: https://www.finwire.tv/webcast/ossdsign/q2-2021/ och kan även nås via OssDsigns hemsida. 

För mer information, vänligen kontakta:
Morten Henneveld, VD, OssDsign AB
Tel: +46 73 382 43 90, email: morten.henneveld@ossdsign.com

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0)8-463 80 00, email: certifiedadviser@penser.se.

Om OssDsign 
OssDsigns vision är att skapa regenerativa lösningar, som så naturligt som möjligt återställer och botar patienter med kranie- och ryggradsdefekter. OssDsigns drivkraft är att ge patienter livet de förtjänar tillbaka, genom att i samarbete med kirurger integrera biomaterial och klinisk design för att skapa produkter som ger bättre läkningsförmåga. Med huvudkontor i Sverige förser OssDsign sjukhus över hela världen med implantat för kraniell rekonstruktion och andra applikationer inom ortopedisk kirurgi.

Denna information är sådan information som OssDsign AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 augusti 2021 kl. 08:00 CET.