Rättelse: PolarCool tillförs 5,2 MSEK i emissionslikvid

Hänvisning till Marknadsmissbruksförordningen föll bort i föregående pressmeddelande. Detta har korrigerats nedan.

PolarCoolAB (publ) (”PolarCool” eller ”Bolaget”) meddelar härmed utfallet i den företrädesemission av aktier (”Företrädesemissionen”) som beslutades av styrelsen den 7 april 2022 med stöd av bemyndigande från årsstämman den 5 maj 2021. Företrädesemissionen har tecknats till cirka 4 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 77,50 procent, vilket innebär att resterande cirka 22,50 procent av Företrädesemissionens totala volym tilldelas emissionsgaranterna. Styrelsen har den 4 maj beslutat om en riktad emission (den “Riktade Emissionen”) till de personer som ställt ut de vederlagsfria emissionsgarantierna. Den Riktade Emissionen uppgår till maximalt 1,4 MSEK. Om den Riktade Emissionen fullteckas tillförs Bolaget genom nyemissionerna sammanlagt 6,6 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, STORBRITANNIEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD.

Företrädesemissionen tecknades till cirka 67,5 procent med stöd av teckningsrätter och till resterande del, motsvarande cirka 10 procent, utan stöd av teckningsrätter. Emissionsgaranterna tilldelas cirka 22,50 procent av Företrädesemissionens totala volym. Styrelsen har den 4 maj beslutat om den Riktade emissionen till de personer som ställt ut de vederlagsfria emissionsgarantierna. Den Riktade Emissionen uppgår till maximalt 1,4 MSEK och tecknas till samma villkor som Företrädesemissionen. Om den Riktade Emissionen fulltecknas tillförs PolarCool genom nyemissionerna sammanlagt cirka 6,6 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,5 MSEK. Teckningskursen i Företrädesemissionen och den Riktade Emission uppgår till 2,60 SEK per aktie. 

– Jag är väldigt glad över det intresse vi har fått i Företrädesemissionen och från garanterna vilket visar potentialen i PolarCool. Detta möjliggör att vi nu fullt ut kan fokusera på marknadsetableringen av PolarCap® i Europa och fortsätta förberedelserna för en lansering i USA.”, säger Erik Andersson, VD för PolarCool.

Meddelande om tilldelning 
Tilldelning har genomförts i enlighet med de principer som angivits i informationsmemorandumet som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes den 11 april 2022. De som tilldelas aktier utan stöd av företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka beräknas att skickas ut den 5 maj 2022. De som tecknat aktier utan företräde genom sin förvaltare kommer att erhålla besked om teckning enligt sin förvaltares rutiner. 

Aktiekapital och antal aktier 
Företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet ökar med 447 313,219600 SEK genom emission av 2 009 924 nya aktierEfter registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket kommer aktiekapitalet i PolarCool att uppgå till 2 683 879,317600 SEK fördelat på 12 059 544 aktier, vardera med ett kvotvärde om 0,2225523 SEK. Utfall i den Riktade Emissionen beräknas offentliggöras senast den 13 maj.

Handel med BTA 
Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) sker på Spotlight Stock Market mellan 19 april 2022 och fram tills emissionen har registrerats hos Bolagsverket. De nytecknade aktierna är bokförda som BTA på VP-kontot till dagen innan Företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 21, 2022. 

Rådgivare

PolarCool har anlitat Nordic Issuing som emissionsinstitut i samband med emissionen. Delphi har agerat legal rådgivare åt Bolaget och Korp Kommunikation är rådgivare avseende Bolagets externa kommunikation.

För ytterligare information 

Erik Andersson – VD PolarCool AB (publ)                                         
+46 – 738 60 57 00                                                                               
E-mail: erik.andersson@polarcool.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2022 kl. [13:05]. 

Denna information är sådan information som PolarCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2022.

Om PolarCool AB (publ) 

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Viktig information 
Publicering, offentliggörande eller distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana begränsningar. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, eller en uppmaning till något erbjudande, att köpa eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion. 

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Storbritannien, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag.

Detta meddelande ingår inte och är inte del av något erbjudande eller uppmaning att förvärva, teckna, sälja eller på något annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i AcuCort. Detta dokument har inte godkänts av någon myndighet, och informationen utgör inte ett prospekt. I en EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till kvalificerade investerare i den medlemsstaten enligt prospektförordningens (2017/1129) mening.

Framåtriktade uttalanden 
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets avsikter, övertygelser eller nuvarande förväntningar om och mål för Bolagets framtida verksamheter, finansiella situation, likviditet, resultat, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt marknaderna där Bolaget verkar, bland annat med avseende på utsikterna för läkemedelsbehandlingar och studier. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras med ord som ”tro”, ”förvänta”, ”förutse”, ”avse”, ”kan”, ”planera”, ”uppskatta”, ”ska”, ”bör”, ”kunde”, ”sikta” eller ”kanske” eller, i varje enskilt fall, deras negativa, eller liknande, uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att Bolaget anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte ge några garantier om att de kommer att inträffa eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller resultatet skilja sig väsentligt från de som framgår av de framåtriktade uttalandena vilka är ett resultat av många faktorer. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller är underförstådda i denna utgåva genom sådana framåtblickande uttalanden. Bolaget garanterar inte att antagandena bakom de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är fria från fel och accepterar inte något ansvar för framtida exakthet i de åsikter som uttrycks i detta pressmeddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande för att återspegla efterföljande händelser. Otillbörligt beroende bör inte läggas på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Informationen, åsikter och framåtriktade uttalanden som ingår i detta pressmeddelande avser endast situationen vid dess datering och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade uttalanden för att avspegla händelser som uppstår eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i detta pressmeddelande.