Seafire initierar skriftligt förfarande under sitt utestående obligationslån samt överväger emission av ytterligare företagsobligationer om upp till 100 miljoner kronor

Seafire AB (publ) (”Seafire” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolaget idag har initierat ett skriftligt förfarande (”Skriftligt Förfarande”) under sitt utestående obligationslån 2021/2024 med ISIN: SE0015245758 (”Obligationerna”) i syfte att få innehavarnas av Obligationerna godkännande att ändra villkoren för Obligationerna bland annat så att: (i) det totala beloppet som får emitteras under villkoren för Obligationerna (ramverket) höjs från 300 miljoner kronor till 600 miljoner kronor, (ii) vissa korgar för tillåten skuld och säkerhet omallokeras sinsemellan och den totala nivån av tillåten skuld och säkerhet höjs med 4 miljoner kronor, (iii) dispens från skuldupptagandetestet (eng. Incurrence Test) beviljas för emissionen av de Initiala Efterföljande Obligationerna (såsom definierat nedan), och (iv) fram tills det att Aktieemissionen (såsom definierat nedan) är genomförd får Bolaget inte emittera efterföljande obligationer förutom de Initiala Efterföljande Obligationerna. För mer information, vänligen se kallelsen till det Skriftliga Förfarandet. De största innehavarna av Obligationerna har uttryckt sitt stöd för förslaget och att de kommer att rösta för det Skriftliga Förfarandet.

Bolaget har idag begärt Nordic Trustee & Agency AB (publ) (”Agenten”), i egenskap av agent under Obligationerna, att skicka meddelanden om det Skriftliga Förfarandet inklusive röstningsinstruktioner till direktregistrerade ägare och registrerade förvaltare av Obligationerna i skuldboken förd av Euroclear Sweden AB per den 29 november 2021. Meddelandet om det Skriftliga Förfarandet är tillgängligt på Bolagets hemsida samt på Agentens hemsida.

Resultatet av det Skriftliga Förfarandet kommer att offentliggöras via pressmeddelande vid utgången av det Skriftliga Förfarandet. Avstämningsdagen för röstning i det Skriftliga Förfarandet är den 7 december 2021 och sista dag för röstning är den 17 december 2021. Dock kan det Skriftliga Förfarandet upphöra i förtid innan röstningsperioden upphört om erforderlig röstningsmajoritet uppnås dessförinnan.

Bolaget har även givit Pareto Securities AB i uppdrag att anordna möten med nordiska kreditinvesterare med start den 1 december 2021. Förbehållet att det Skriftliga Förfarandet röstas igenom, kan en emission av ytterligare seniora säkerställda företagsobligationer om upp till 100 miljoner inom ramen för Bolagets befintliga obligationslån komma att ske med förbehåll för, bland annat, rådande marknadsförhållanden (”Initiala Efterföljande Obligationer”). Emissionslikviden från emissionen av de Initiala Efterföljande Obligationerna ska deponeras på ett pantsatt bankkonto tills det att Bolaget antingen genomför en nyemission av aktier om minst 100 miljoner kronor (”Aktieemissionen”) eller betalar till innehavarna av Obligationerna pro rata en avgift om 1,5 procent av det totala nominella beloppet på Obligationerna.

Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB har anlitats som legal rådgivare till Bolaget i samband med det Skriftliga Förfarandet samt emissionen av de Initiala Efterföljande Obligationerna.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Bennarsten, CEO

Tel: +46 70 749 56 59

E-mail: johan.bennarsten@seafireab.com

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Seafire AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2021 kl. 8.00 (CET).

Kort om Seafire

Seafire är en företagsgrupp inom industri, handel och tjänster som förvärvar och utvecklar småbolag i Sverige. Bolaget grundades 2016 och fokuserar på att förvärva lönsamma med utvecklingspotential. Seafire har en portfölj med nio bolag och omsättning på över 550 mkr proforma. För mer information, besök www.seafireab.com. Bolagets Certified Advisor är Eminova Fondkommission AB, tel 08 684 211 00 och info@eminova.se.