Semcon AB (publ) ansöker om avnotering och kallar till extra bolagsstämma

Ratos AB:s (publ) (”Ratos”) offentliga uppköpserbjudande avseende Semcon AB (publ) (”Semcon” eller ”Bolaget”) förklarades ovillkorat den 27 oktober 2022. Ratos kontrollerar mer än 90 procent av aktierna i Semcon och påkallar tvångsinlösen avseende resterande aktier i Bolaget. Mot denna bakgrund har Semcon beslutat att ansöka om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq Stockholm och kalla till extra bolagsstämma.

Den 26 september 2022 lämnade Ratos ett offentligt kontant uppköpserbjudande till aktieägarna i Semcon att överlåta samtliga aktier i Semcon till Ratos för ett kontant vederlag om 157 SEK per aktie i Semcon (”Erbjudandet”). Den 27 oktober 2022 förklarade Ratos Erbjudandet ovillkorat och fullföljde Erbjudandet. Efter Erbjudandet kontrollerar Ratos cirka 96,3 procent av aktierna och rösterna i Semcon. Ratos har förlängt acceptfristen ytterligare till den 11 november 2022 för att ge återstående aktieägare en möjlighet att acceptera Erbjudandet. Ratos har även meddelat att de påkallar tvångsinlösen avseende resterande aktier i Semcon.

Mot bakgrund av ovanstående, och på begäran från Ratos, har styrelsen för Semcon beslutat att ansöka om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq Stockholm. Sista dag för handel i Semcons aktier på Nasdaq Stockholm kommer att meddelas så snart Semcon erhållit besked därom från Nasdaq Stockholm.

Styrelsen för Semcon har även, efter begäran från Ratos, beslutat att kalla till en extra bolagsstämma att hållas onsdagen den 30 november 2022, bland annat för val av ny styrelse. Kallelsen till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras i ett separat pressmeddelande.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 november 2022 kl. 14.00 (CET).

För mer information, vänligen kontakta:

Kristina Ekeblad, ansvarig investerarrelationer
Tel: 0704-130 926
Email: kristina.ekeblad@semcon.com

Semcon är ett internationellt teknikföretag som genom att förena fysiska och digitala världar skapar användarupplevelser som gör skillnad – för människor och för vår planet. Vare sig du strävar efter att uppgradera en befintlig produkt eller tjänst, uppfinna ny teknologi eller tänka helt nytt kring framtida behov, vårt fokus är alltid på mänskliga behov och beteenden. Med olika bakgrund och specialistkompetenser bidrar våra team med nya perspektiv i utvecklingen av hållbara och konkurrenskraftiga lösningar. Genom att kombinera 40 år av avancerad ingenjörskonst, strategisk innovation, digitala tjänster och produktinformationslösningar driver vi utvecklingen framåt i flera branscher. Vi är cirka 2 000 dedikerade medarbetare baserade i sju olika länder. Läs mer på semcon.com