Sensidose tidigarelägger publiceringen av delårsrapporten januari – mars 2023 till den 5 maj 2023 till följd av offentliga uppköpserbjudanden på Sensidose

      

Sensidose Aktiebolag (publ) (”Sensidose eller ”Bolaget”) har beslutat att tidigarelägga delårsrapporten för januari – mars 2023. Nytt rapportdatum är fredagen den 5 maj 2023. Tidigare meddelat rapportdatum var den 31 maj 2023.

  

Beslutet att tidigarelägga delårsrapporten är en följd de offentliga uppköpserbjudandena som lämnats av Navamedic ASA (”Navamedic”) och EQL Pharma AB (publ) (”EQL Pharma”) avseende samtliga aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 i Sensidose.

Syftet med att tidigarelägga delårsrapporten är att förse aktieägarna i Sensidose med relevant och aktuell information om Bolagets finansiella ställning i god tid innan acceptperioderna löper ut. Acceptperioden avseende Navamedics erbjudande löper till och med den 15 maj 2023 och acceptperioden avseende EQL Pharmas erbjudande löper till och med den 16 maj 2023.

    

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jack Spira, VD och styrelseledamot
Telefon: 0722 50 62 72
E-post: jack.spira@sensidose.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 maj 2023 kl. 11:40 CEST.

     

Kort om Sensidose

Sensidose är ett läkemedelsbolag som utvecklar och säljer individualiserad dosering av läkemedel för optimal medicinsk behandling av Parkinsons sjukdom. Bolaget har utvecklat det receptbelagda läkemedlet Flexilev® som doseras med hjälp av Bolagets doseringsapparat MyFID®. Sensidose ska framgent utveckla och lansera en ny doseringsapparat, ORAFID, vilken är planerad att marknadslanseras under 2023.