Signatur Fastigheter förvärvar två samhällsfastigheter och en bostadsfastighet i Klippans kommun och styrelsen fattar beslut om riktad emission

Signatur Fastigheter AB (publ):s (”Signatur Fastigheter” eller ”Bolaget”) har förvärvat två samhällsfastigheter, en i Klippan och en i Ljungbyhed samt en bostadsfastighet i Klippan med Region Skåne och Klippans kommun som hyresgäster. 

 

Överenskommet fastighetsvärde är 81,5 MSEK och transaktionen är en bolagsaffär. Förvärvet finansieras dels genom riktad emission av 119 098 184 aktier i Signatur Fastigheter om 0,1679 SEK per aktie motsvarande ca 20 MSEK, och resterande genom banklån och egna medel. 

Fastigheterna har en total uthyrningsbar yta om 4 546 kvm. Hyresintäkterna uppgår till ca 6 MSEK vilket ger ett bedömt driftnetto om 4,7 MSEK. Samhällsfastigheterna hyrs ut till Region Skåne och inhyser vårdcentral och folktandvård. Bostadsfastigheten innehåller 20 bostadslägenheter som blockuthyrs till Klippans kommun. 

Den riktade emissionen genomförs med stöd av befintligt bemyndigande från den extra bolagsstämman den 22 november 2019. Genom emissionen ökar antalet B-aktier i Signatur Fastigheter till 1 949 998 740 och aktiekapitalet ökar med 757 747 SEK till 12 413 116 SEK.  

Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att öka Signatur Fastigheters möjligheter att förvärva fastigheter och växa bolaget för att på så vis skapa större värden för aktieägarna.

Fastigheterna tillträds omgående. 

”Detta förvärv är i linje med vår affärsidé att förvärva kassaflöde med utvecklingsmöjligheter. Affären stärker vårt kassaflöde samtidigt som vi ser möjligheter att utveckla nya byggrätter på fastigheterna framöver. ” säger Dan Astrén, VD.

www.signaturfastigheter.se

Denna information är sådan information som Signatur Fastigheter är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Dan AstrénCEO
040-608 82 00

astren@signaturfastigheter.se

www.signaturfastigheter.se

 

 

Signatur fastigheter är ett växande bostadsbolag i södra Sverige med huvudkontor i Malmö. Vårt fastighetsbestånd är koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionen och utgörs i huvudsak av bostäder och samhällsfastigheter. Vi växer genom förvärv av kassaflödande fastigheter med utvecklingspotential. Kassaflödet ger en stabil grund för verksamheten och förutsättningar för vårt fokus på fastighetsutveckling och värdetillväxt. Vårt utvecklingsarbete innefattar såväl renovering av befintliga fastigheter som framtagande av nya bostäder genom detaljplanearbete. 

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB, tel +46 (0)8 503 015 50, e-post CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser.