Sista dag för handel med BTA i AcuCort

Företrädesemissionen i AcuCort AB (publ) (”AcuCort” eller ”Bolaget”) är nu registrerad hos Bolagsverket och betalda tecknade aktier (BTA) kommer därmed att omvandlas till stamaktier. Sista dag för handel med BTA är den 7 december 2021. Avstämningsdag hos Euroclear är den 9 december 2021, varefter BTA omvandlas till aktier. De nyemitterade aktierna beräknas att bokas in på respektive depå/VP-konto den 13 december 2021. Även den riktade emissionen som genomfördes parallellt med företrädesemissionen är nu registrerad hos Bolagsverket.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, STORBRITANNIEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD.

Företrädesemissionen och den riktade emissionen ökar sammantaget Bolagets antal aktier med 11 685 058 aktier, från 19 596 532 aktier till 31 281 590 aktier. Detta motsvarar en ökning av aktiekapitalet med 11 685 058 SEK, från 19 596 532 SEK till 31 281 590 SEK.

Information om betald tecknad aktie

Kortnamn: ACUC BTA

ISIN-kod: SE0017072127

Sista handelsdag: 7 december 2021

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance AB agerade finansiell rådgivare, HWF Advokater AB legal rådgivare och Hagberg & Aneborn Fondkommission AB som emissionsinstitut i samband med nyemissionerna.

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 49 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana begränsningar. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, eller en uppmaning till något erbjudande, att köpa eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Storbritannien, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag.

Detta meddelande ingår inte och är inte del av något erbjudande eller uppmaning att förvärva, teckna, sälja eller på något annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i AcuCort. Detta dokument har inte godkänts av någon myndighet, och informationen utgör inte ett prospekt. I en EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till kvalificerade investerare i den medlemsstaten enligt prospektförordningens (2017/1129) mening.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 december 2021 kl. 8:45 CEST.

För ytterligare information

Jonas Jönmark, VD

Tel: +46 703-65 54 00

E-post: jonas.jonmark@acucort.se

Om AcuCort AB (publ)

AcuCort utvecklar och kommersialiserar ISICORT®, en ny snabblöslig munfilm att lägga på tungan, baserad på en välkänd kortisonsubstans – dexametason. ISICORT® är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av svåra och akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn samt illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling. En nationell ansökan godkändes av det svenska Läkemedelsverket i oktober 2020 och i februari 2021 utökades godkännandet av ISICORT® med indikationen – behandling av patienter med covid-19 som behöver kompletterande syrebehandling. Sammantaget stärker det bolagets bedömning att tiden fram till kommersialisering av ISICORT® i Sverige och andra länder kan vara relativt kort. AcuCort (kortnamn: ACUC) är noterat på Spotlight Stock Market. Besök gärna www.acucort.se.