Sista dag för handel med BTU och första dag för handel med teckningsoptioner

I företrädesemissionen, som avslutades den 6 mars 2018, gav Bolaget ut units bestående av aktier och teckningsoptioner. Emissionen tillförde Sprint Bioscience cirka 37,9 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs Bolaget ytterligare minst cirka 25,2 MSEK före emissionskostnader under 2019.

Företrädesemissionen har nu registrerats hos Bolagsverket och sista dag för handel i Sprint Bioscience BTU är den 6 april 2018. Stoppdagen är den 10 april 2018 och aktier och teckningsoptioner beräknas finnas på respektive VP-konto/depå den 12 april 2018. Handel i teckningsoptioner av serie TO 2018/2019:1 inleds den 12 april 2018.

Teckningsoptioner av serie TO 2018/2019:1

Villkor: 3 teckningsoptioner ger rätt att teckna 1 ny aktie
Teckningskurs: 70 % av den volymvägda genomsnittskursen under prissättningsperioden, dock lägst 15 SEK och högst 29 SEK per aktie
Prissättningsperiod: 14 – 25 januari 2019
Teckningstid: 28 januari – 8 februari 2019
Kortnamn: SPRINT TO 1
ISIN-kod: SE0010833178
Antal teckningsoptioner: 5 049 890

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna återfinns i det prospekt som upprättades i samband med företrädesemissionen och som finns tillgängligt på Sprint Bioscience hemsida http://www.sprintbioscience.se.

Genom företrädesemissionen som nu har registrerats hos Bolagsverket ökade aktiekapitalet med 252 494,50 SEK till 1 009 978,10 SEK och antalet aktier ökade med 2 524 945 till 10 099 781 aktier. Vid full teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare sammanlagt 168 329,60 SEK till 1 178 307,70 SEK och antalet aktier ökar med 1 683 296 till 11 783 077 aktier.

Rådgivare

Redeye AB var finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB var legal rådgivare till Bolaget i samband med företrädesemissionen.

För vidare information, vänligen kontakta:

Anders Åberg, verkställande direktör, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: anders.aberg@sprintbioscience.com

www.sprintbioscience.se


Sprint Bioscience AB (publ) är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom cancer- och diabetesområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Sprint Bioscience har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier-listan och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns att hämta på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.se. Certified Advisor är Redeye, www.redeye.se. 

Sprint Bioscience │ Novum│141 57 Huddinge │ Sweden │ 46-(0)8-411 44 55 │info@sprintbioscience.com