Sista dag för teckning i Cline Scientific AB:s (publ) företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

På måndag, den 28 november 2022, är sista dag för teckning i Cline Scientific AB:s (publ) (”Cline” eller ”Bolaget”) företrädesemission av aktier (”Företrädesemissionen”). Observera dock att vissa banker och förvaltare kan ha ett sista svarsdatum för teckning i Företrädesemissionen som infaller före den 28 november 2022. Aktieägare bör därför kontrollera med sin bank eller förvaltare om dessa har ett tidigare svarsdatum för teckning.

Memorandumet finns tillgängligt på Clines webbplats (www.clinescientific.com/foretradesemission-2022).

 

Preliminär tidsplan

  • Teckningsperiod: 14 november – 28 november 2022
  • Offentliggörande av utfall: omkring den 1 december 2022
  • Handel med BTA: handel med BTA (betald tecknad aktie) pågår fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring mitten av december 2022

 

Villkor för Företrädesemissionen i sammandrag

  • Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 1,10 SEK per aktie oavsett aktieslag.
  • Företrädesemissionen omfattar högst 15 452 737 aktier fördelat på högst 722 333 A-aktier och högst 14 730 404 B-aktier. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Cline cirka 17 MSEK före emissionskostnader.
  • Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 17 MSEK, före avdrag för emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 1,6 MSEK.
  • Den aktieägare i Bolaget som på avstämningsdagen den 10 november 2022 var införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna nya aktier i Företrädesemissionen. För varje befintlig A-aktie erhölls en (1) teckningsrätt av serie A, och för varje befintlig B-aktie erhölls en (1) teckningsrätt av serie B. En (1) teckningsrätt av serie A berättigar till teckning av en (1) ny A-aktie, och en (1) teckningsrätt av serie B berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie.

För mer information, vänligen kontakta:

Patrik Sundh, VD
E-post: patrik.sundh@clinescientific.com
Telefon: 0703-585 088

Kort om Cline Scientific

Cline Scientific utvecklar avancerade cancerdiagnostik och stamcellsterapier.  Clines unika, patenterade ytnanoteknologi erbjuder nya lösningar på kritiska utmaningar för cellbaserade produkter och processer inom Life Science. Cline driver två projekt in i klinisk fas, StemCART – en stamcellsterapi för broskreparation, och CellRACE – en cancerdiagnostisk produkt för att förutsäga metastasering.

 

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Cline Scientific i någon jurisdiktion. 

 

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Storbritannien, USA, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler. Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. 

 

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. 

 

Cline Scientific AB (publ) Telefon: 031-387 55 55

Argongatan 2 C E-post: info@clinescientific.com

431 53  MÖLNDAL  Hemsida: www.clinescientific.com