Sparbanken Skåne uppdaterar obligationsprogram och offentliggör prospekt

Sparbanken Skåne uppdaterar sitt obligationsprogram för utgivande av MTN-instrument (Medium Term Notes), MREL-instrument och förlagsbevis. Finansinspektionen har den 4 december 2020 godkänt och registrerat ett grundprospekt med anledning av detta.

Den 12 augusti 2020 godkände Finansinspektionen ett grundprospekt hänförligt till obligationsprogrammet. Med anledning av regulatoriska förändringar till följd av bland annat Europaparlamentets och rådets direktiv 2019/879 (det så kallade BRRD 2-direktivet) har Sparbanken Skåne valt att uppdatera obligationsprogrammet och offentliggöra ett nytt grundprospekt. Uppdateringen medför att Sparbanken Skåne även fortsättningsvis kommer kunna emittera obligationslån som får räknas mot det av Riksgälden fastställda minimikrav för kvalificerade skulder (MREL, Minimal Requirement for Eligible Liabilities) som banken i egenskap av systemviktigt institut måste uppfylla. 

Obligationsprogrammet i dess helhet gör det möjligt för Sparbanken Skåne att löpande uppta lån i kronor eller euro med en löptid om lägst ett år och med en ram om 10 miljarder kronor eller motsvarande belopp i euro. 

– En diversifierad upplåning är en viktig del av Sparbanken Skånes finansieringsstrategi och vi är en återkommande emittent på obligationsmarknaden. Genom detta skapar vi flexibilitet och styrka för banken och kan bibehålla fortsatt låg risk i verksamheten, säger VD Bo Bengtsson. 

Grundprospektet för Sparbanken Skånes obligationsprogram finns tillgängligt i elektronisk form på Sparbanken Skånes (sparbankenskane.se) och Finansinspektionens (fi.se) respektive hemsidor samt på begäran i pappersform på Sparbanken Skånes ledningskontor, Byggmästaregatan 4, 222 00 Lund.

För mer information
Bo Bengtsson, VD, 044-13 83 15
Åsa Grundström, CFO, 044-13 82 44
Kristian Svensson, pressansvarig, 046-16 23 09

Om Sparbanken Skåne
Sparbanken Skåne är en regional sparbank för människorna, näringslivet och det lokala samhället. En bank med hög tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar, där besluten fattas nära dig som kund. Huvudägare är tre skånska sparbanksstiftelser. I samarbete med stiftelserna kan delar av överskottet från bankrörelsen investeras i samhällsutvecklande insatser.