Spridningsemissionen i Flexion övertecknad av fler än 2 300 tecknare – tillförs cirka 25,3 MSEK

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRA VÄRDEPAPPER I FLEXION MOBILE PLC. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

London, 8 december 2022

Det slutgiltiga utfallet i Flexion Mobile Plcs ("Flexion" eller "Bolaget") (Nasdaq: FLEXM) spridningsemission som offentliggjordes den 29 november 2022 ("Erbjudandet") visar att Erbjudandet övertecknades av fler än 2 300 tecknare. Teckningskursen har fastställts till 13,64 SEK per aktie och antalet aktier i Erbjudandet har fastställts till 1 855 404. Styrelsen i Bolaget har idag beslutat om tilldelning i enlighet med de tilldelningsprinciper som framgår av det informationsmemorandum som offentliggjordes den 29 november 2022 samt om emission av aktierna i Erbjudandet.

Erbjudandet i sammandrag

Erbjudandet omfattade högst 2 100 000 nyemitterade aktier, dock kunde Erbjudandet inte överstiga 2,5 MEUR (motsvarande cirka 25,3 MSEK), och riktade sig till allmänheten i Sverige. Syftet med Erbjudandet, och skälen till avvikande från aktieägarnas företrädesrätt, var att öka marknadens kännedom om Flexion, få en större spridning av ägandet i Bolaget och därigenom skapa förutsättningar för en bättre likviditet i handeln med aktien samt tillföra Bolaget kapital och finansiera tillväxtsatsningar och den fortsatta förvärvsstrategin.

Utfallet

Då Erbjudandet inte kunde överstiga 2,5 MEUR, motsvarande cirka 25,3 MSEK, har antalet aktier i Erbjudandet fastställts till 1 855 404 baserat på den fastställda teckningskursen om 13,64 SEK per aktie. Teckningskursen har fastställts baserat på den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden 30 november till och med 8 december 2022, med en rabatt om tio (10) procent. Bolaget tillförs därmed cirka 25,3 MSEK, före avdrag för emissionskostnader. Erbjudandet medför en utspädningseffekt om cirka 3,4 procent av antalet aktier och röster i Bolaget, beräknat på antalet aktier i Flexion efter Erbjudandet.

Genom Erbjudandet kommer Flexions aktiekapital att öka med 3 710,8080 GBP, från 104 723,3380 GBP till 108 434,1460 GBP och antalet aktier och röster i Flexion kommer att öka med 1 855 404 aktier och röster, från 52 361 669 aktier och röster till 54 217 073 aktier och röster.[1] Besked om tilldelning till tecknare i Erbjudandet förväntas lämnas omkring den 9 december 2022 genom att en avräkningsnota sänds ut till dem som har erhållit tilldelning i Erbjudandet. Leverans av aktier till tecknare som erhållit tilldelning beräknas ske omkring samma datum.

VD Jens Lauritzson kommenterar

”Vi är mycket nöjda att så många bland Avanzas stora kundbas nu fått upp ögonen för Flexions mycket snabba och lönsamma tillväxt som är baserad på vårt unika kunderbjudande. Erbjudandet bygger på vår patenterade teknologi som gör det möjligt för spelutvecklare runt om i världen att enkelt och snabbt öka sina spelintäkter”, säger Jens Lauritzson, vd och grundare av Flexion, och fortsätter:

”Att emissionen i denna turbulenta marknad övertecknades visar att Avanzas breda kundbas ser stor potential i vår aktie. Med den ytterligare stärkta kassan och vår redan starka marknadsposition ser vi fram emot en spännande resa tillsammans med våra nya aktieägare.”

Rådgivare

Avanza Bank AB agerar finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå agerar legal rådgivare till Flexion i Erbjudandet.

För mer information kontakta:

Niklas Koresaar
Chief Financial Officer
+44 207 351 5944

ir@flexionmobile.com

Denna information har lämnats för offentliggörande, genom den kontaktperson som anges ovan, den 8 december 2022 kl. 22:02 (CET).

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Flexion. Inget prospekt kommer att upprättas. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Flexion har endast skett genom det informationsmemorandum som Flexion offentliggjorde den 29 november 2022. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Flexion för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore, USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Nya aktier som tecknats i Erbjudandet har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse (”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore, Storbritannien, USA eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Flexions aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende emissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”, ”uppskattas”, ”kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Flexion anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Flexion inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

[1] Antalet aktier inkluderar det senaste aktievederlaget till säljande aktieägare vid förvärvet av Audiencly GmbH.