Stayble Therapeutics AB offentliggör bokslutskommuniké för 2021

Göteborg, 22 februari 2022 – Stayble Therapeutics AB publicerar bokslutskommuniké för fjärde kvartalet (oktober – december) och för perioden 1 januari–31 december 2021, 

Sammanfattning

Stayble Therapeutics AB redovisade rörelsekostnader om 4 594 (920) KSEK under perioden oktober-december 2021.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet (oktober-december 2021)

  • Stayble presenterar interim-data från pågående fas 2b-studie samt meddelar att studieresultat först kan presenteras under 2023 på grund av långsammare patientrekrytering till följd av covid-19-pandemin.

Väsentliga händelser efter periodens slut

  • Inga väsentliga händelser som har en inverkan på Stayble Therapeutics finansiella ställning har skett under perioden.

Perioden 1 januari – 31 december 2021

Rörelsens kostnader uppgick till 12 149 (15 003) KSEK

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -12 140 (-14 925) KSEK

Periodens resultat uppgick till -12 090 (-15 488) KSEK

Perioden 1 oktober – 31 december 2021

Rörelsens kostnader uppgick till 4 594 (920) KSEK

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -4 585 (-915) KSEK

Periodens resultat uppgick till -4 559 (-1 093) KSEK

VD KOMMENTERAR

När jag summerar räkenskapsåret 2021 så är det ett år där vi tagit viktiga steg i vår utveckling mot ett nytt läkemedel för alla miljontals patienter som idag står utan effektiva behandlingsalternativ.

Under året genomfördes en övertecknad (268%) företrädesemission. Intresset i emissionen visar ett förtroende hos våra befintliga såväl som nya aktieägare. Emissionen ger oss en stark finansiell position.

Vi har fortsatt etablera STA363 som säker och tolerabel. Blindade interimsdata visade på låg variabilitet i smärtmätning och att genomförandet håller hög kvalité. Detta indikerar att vår metod för att minska spridning av smärtmätningar fungerar och med stor sannolikhet kommer göra att vi kan visa att STA363 fungerar. 

Nyckelkompetens har knutits till Bolaget

Vi har stärkt organisationen för att stå rustade inför kommande utveckling och partnerskap. Vi har utökat vårt vetenskapliga råd med tre nya medlemmar, Dr. Aaron Calodney (USA), Dr. Douglas Beall (USA), Professor & Dr. Hans Jörg Meisel (Tyskland). Tillsammans ger de oss tillgång till gedigen erfarenhet och kunskap inom smärtlindring och ryggrelaterade besvär, samt hands-on erfarenheter att genomföra kliniska studier inom degenerativa disksjukdomar, såväl som förståelse kring för- och nackdelar mot existerande terapier. I diskussioner med våra amerikanska rådgivare blir det uppenbart vilket omfattande problem opioidanvändning, missbruk och överdoser kopplat till ryggsmärta är. Med visionen att behandla patienter i ett tidigt skede ser vi stora möjligheter att kraftigt minska behovet av opioider och hindra att patienter hamnar i den tragedi som opioider idag tyvärr skapar för många individer.

Dr. Sara Richardson, Vice President CMC & Regulatory Affais är vårt senaste tillskott i ledningsgruppen. Sara ansvarar för tillverkningsstrategi, regulatorisk strategi samt interaktioner med myndigheter kopplat till vår utveckling. Sammanfattningsvis har vi organisationen för att effektivt driva Stayble vidare.

Pandemins påverkan

Vi har trots pandemin lyckats driva utvecklingen av vår kliniska studie och hålla engagemanget bland inblandade kliniker, läkare och samarbetspartners högt. Patientrekrytering har dock påverkats och vi har behövt justera vår tidsplan gällande presentationen av top-line resultaten. Vi har en stark organisation, engagerade läkare och nödvändigt kapital för att nå våra målsättningar och vi har genomfört många förberedande aktiviteter inför vidareutvecklingen av STA363. Faktorer som dessa är vi helt i fas med, och vi känner oss trygga inför den fortsatta utvecklingen.

Framåtblick

Fortsatt patientrekrytering är en av våra högsta prioriteringar. De åtgärder vi satt in för att intensifiera rekryteringen ger resultat och vi ser nu ett ökat antal patienter i screening. Vi genomför ytterligare aktiviteter för att öka rekryteringen såväl som att allokera resurser till kliniker där de får störst effekt. 

Världen öppnas upp mer och mer nu och vi ser fram emot att kunna bygga vidare på våra relationer med aktieägare, läkare och potentiella partners genom fysiska möten under 2022.

Göteborg den 22 februari 2022
Andreas Gerward, VD

För ytterligare information

Andreas Gerward, VD Stayble Therapeutics AB
andreas.gerward@stayble.se

+46 730 808 397

Om Stayble Therapeutics AB

Stayble är ett kliniskt läkemedelsbolag som utvecklar injektionsbehandlingen STA363 mot kronisk diskrelaterad ryggsmärta. Behandlingen riktar sig till patienter som inte blir hjälpta av sjukgymnastik och smärtstillande preparat. Injektionen ges vid ett tillfälle och effekten beräknas kvarstå hela livet och kräva minimal rehabilitering. Bolaget har nu fokus på den fortsatta kliniska utvecklingen och genomför just nu en klinisk fas 2b-studie. Staybles vision är att utveckla STA363 som ny standardbehandling för patienter som lider av kronisk diskrelaterad ryggsmärta.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 1550 eller e-post ca@mangold.se.