Styrelsen för K2A beslutar om spridningsemission av B-aktier

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, JAPAN, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SINGAPORE ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRA VÄRDEPAPPER I K2A KNAUST & ANDERSSON FASTIGHETER AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET “VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Styrelsen för K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) ("K2A" eller "Bolaget") har idag beslutat om en riktad nyemission av B-aktier till allmänheten om högst 2,5 MEUR, motsvarande cirka 26,2 MSEK ("Erbjudandet"), med stöd av bemyndigande som erhölls på den ordinarie bolagsstämman den 28 april 2021. Syftet med Erbjudandet är att ytterligare sprida aktieägandet och bredda investerarbasen i Bolaget för att skapa förutsättningar för en bättre likviditet i handeln med B-aktien. Teckningskursen i Erbjudandet kommer motsvara den volymviktade genomsnittskursen på Nasdaq Stockholm under anmälningsperioden, som kommer löpa mellan den 1 juni och den 10 juni 2021, med en rabatt om fem (5) procent.

Erbjudandet i sammandrag

 • Erbjudandet omfattar högst 110 000 nyemitterade B-aktier och riktar sig till allmänheten i Sverige. Syftet med Erbjudandet, och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att åtnjuta ett större aktieägande från allmänheten och erhålla fler aktieägare, och därmed skapa förutsättningar för en förbättrad likviditet i handeln med aktien.
 • Teckningskursen per B-aktie kommer att motsvara den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets B-aktie på Nasdaq Stockholm under anmälningsperioden, som kommer att löpa från och med den 1 juni till och med den 10 juni 2021, med en rabatt om fem (5) procent.
 • Erbjudandet uppgår till högst 2,5 MEUR, motsvarande cirka 26,2 MSEK, och kommer därför inte föranleda upprättande av prospekt. Då Erbjudandet högst kan uppgå till ett värde motsvarande cirka 26,2 MSEK kan antalet B-aktier i Erbjudandet, beroende på slutlig teckningskurs, bli färre än 110 000.
 • Tilldelning i Erbjudandet kommer att beslutas av Bolagets styrelse i samråd med Avanza. Om Erbjudandet övertecknas kommer tilldelning i första hand ske med minimiposter till så många investerare som möjligt, och därefter pro-rata till anmält antal B-aktier. Därutöver kan tilldelning komma att prioriteras till strategiska investerare samt till Avanzas kunder.
 • Anmälan för teckning av B-aktier ska ske genom Avanzas internettjänst. Minsta investering uppgår till 20 B-aktier, och därefter i jämna poster om 5 B-aktier.
 • K2A har idag offentliggjort ett informationsmemorandum med fullständiga villkor för Erbjudandet, som finns tillgängligt på Bolagets hemsida och kommer att göras tillgängligt på Avanzas hemsida.

Bakgrund och motiv
K2A är verksamt i alla delar av värdekedjan, från utveckling av ett eget boendekoncept och produktion av bostäder till kundbearbetning och förvaltning av de färdigställda bostäderna. Bolagets ambition är att optimera varje länk i värdekedjan och K2A:s bostäder produceras i en kontrollerad industriell process där standardisering har en central roll. Ett antal egenutvecklade yteffektiva baslägenheter som kan användas i olika kombinationer och ett optimalt resursutnyttjande utgör grunden för samtliga bostäder som Bolaget bygger. Samtidigt erbjuder K2A en mångfald i utseendet på byggnaderna då fasaderna utvecklas i en mängd olika utföranden och med olika material.

K2A har ett tydligt hållbarhetsperspektiv genom hela värdekedjan, från fastighetsutveckling och produktion till den långsiktiga fastighetsförvaltningen. Med fokus på en hållbar planet, rationell produktion och klimateffektivt boende har K2A valt att utveckla bostäderna i närproducerat och certifierat svenskt trä som huvudsakligt byggmaterial. I enlighet med Bolagets hållbarhetsstrategi utvecklas och byggs bostäderna med optimerad klimat- och energiprestanda, förutsättningar för hållbara livsstilar samt en bibehållen eller ökad biologisk mångfald. Mot bakgrund av detta har K2A efter utvärdering av CICERO Shades of Green blivit först i världen att få sina aktier klassificerade som gröna. Samtliga byggnader som är äldre än tre år kommer dessutom innan utgången av 2021 vara både miljöcertifierade och klimatriskinventerade.

Bolaget har idag en stark ägarbas som huvudsakligen utgörs av grundare, ledning, styrelse samt meriterade institutioner. Majoriteten av K2A:s B-aktier ägs av insynspersoner och de tio största ägarna äger tillsammans över 80 procent av Bolagets B-aktier. K2A:s företagskultur präglas av starkt engagemang och ansvarstagande för medarbetare och boende samt en ambition att spela en betydande roll när det gäller att erbjuda bostäder av hög kvalitet och ett integrerat och miljövänligt boende för alla. Som en del i strategin finns en ambition att ytterligare sprida ägandet i Bolaget för att åtnjuta ett större aktieägande från allmänheten.

Erbjudandet
Erbjudandet omfattar högst 110 000 nyemitterade B-aktier och teckningskursen per B-aktie kommer att motsvara den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets B-aktie på Nasdaq Stockholm under anmälningsperioden, vilken kommer löpa mellan den 1 juni och den 10 juni 2021, med en rabatt om fem (5) procent. Inget courtage utgår för tecknade B-aktier. Erbjudandet kan inte överstiga ett värde om 2,5 MEUR, motsvarande cirka 26,2 MSEK, vilket innebär att antalet B-aktier i Erbjudandet, beroende på slutlig teckningskurs, kan understiga nyemissionens högsta antal.

Vid fullteckning i Erbjudandet tillförs Bolaget cirka 26,2 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Antalet aktier i Bolaget kan öka med högst 110 000 B-aktier, från 18 886 960 aktier, varav 13 600 000 B-aktier, till 18 996 960 aktier, varav 13 710 000 B-aktier. Aktiekapitalet i Bolaget kan öka med högst 687 500 SEK, från 118 043 500 SEK till 118 731 000 SEK. Erbjudandet kan innebära en utspädningseffekt om högst cirka 0,58 procent av kapitalet och högst cirka 0,29 procent av antalet röster i Bolaget.

I syfte att möjliggöra leverans till investerare i samband med tilldelningen i Erbjudandet har Karla Fastigheter Holding AB, ett av K2A:s VD Johan Knaust helägt bolag, lånat ut 110 000 B-aktier till Avanza.

Indikativ tidplan

 • Informationsmemorandum har idag, den 31 maj 2021, offentliggjorts och finns tillgängligt på Bolagets hemsida.
 • Anmälningsperioden löper mellan den 1 juni och den 10 juni 2021, och anmälan om teckning ska vara Avanza tillhanda senast kl. 18:00 den 10 juni 2021.
 • Utfallet i Erbjudandet beräknas offentliggöras den 11 juni 2021.
 • Information om tilldelning beräknas ske den 11 juni 2021.
 • Likviddag beräknas vara den 15 juni 2021.

Rådgivare
Avanza Bank AB (publ) agerar finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB agerar legal rådgivare till K2A i samband med Erbjudandet.

För ytterligare information:
Johan Knaust, VD, 070­740 04 50, johan.knaust@k2a.se
Christian Lindberg, vice VD, 070­723 39 48, christian.lindberg@k2a.se
Ola Persson, CFO, 070-832 99 93, ola.persson@k2a.se

 

Denna information är sådan insiderinformation som K2A Knaust & Andersson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 maj 2021 klockan 18:30 CEST.
 

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB – det gröna fastighetsbolaget – förvaltar hyresrätter långsiktigt för alla typer av boenden samt samhällsfastigheter. Bolagets marknader är Stockholm, Mälardalen och ett antal universitets- och högskoleorter i övriga Sverige. Fastighets- och projektportföljen, inklusive markanvisningar, uppgår till cirka 8 300 bostäder. Se även www.k2a.se. K2A:s B-aktie (K2A B) och preferensaktie (K2A PREF) är noterade på Nasdaq Stockholm.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där pressmeddelandet har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i K2A i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt. Erbjudandet riktas till allmänheten i Sverige och sker endast genom det informationsmemorandum som Bolaget offentliggör. Inget prospekt har således upprättats i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 eller Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980, med hänvisning till tillämpliga undantag.

Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av K2A för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, Sydkorea, Singapore eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Nya aktier som tecknats i Erbjudandet har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, Sydkorea, Singapore eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.