Styrelsen i Biofrigas föreslår en företrädesemission av units om lägst cirka 7,6 MSEK och högst cirka 24,7 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Styrelsen i Biofrigas Sweden AB (publ) (”Biofrigas” eller ”Bolaget”) har idag, den 28 mars 2024, beslutat att föreslå att en extra bolagsstämma ska besluta om en företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner om lägst cirka 7,6 MSEK och högst cirka 24,7 MSEK före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”). Bolaget kommer att kalla till en extra bolagsstämma som planeras att hållas den 2 maj 2024 (”Stämman”). Varje unit består av fem (5) nya aktier och sex (6) teckningsoptioner av serie TO2. Teckningskursen har fastställts till 1,80 SEK per unit, motsvarande 0,36 SEK per aktie (teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt). Den som på avstämningsdagen den 10 maj 2024 är införd i aktieboken som aktieägare i Biofrigas erhåller en (1) uniträtt för varje innehavd aktie, en (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit. Vid fullt utnyttjande av det maximala antalet teckningsoptioner av serie TO2 som kan emitteras i Företrädesemissionen kan Bolaget tillföras ytterligare högst cirka 41,1 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har i samband med Företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser från styrelseledamöter och ledande befattningshavare som sammantaget uppgår till cirka 0,6 MSEK, motsvarande cirka 2,4 procent av Företrädesemissionen. Bolaget har även erhållit avsiktsförklaringar från större aktieägare i Bolaget som sammantaget uppgår till cirka 1,3 MSEK, motsvarande cirka 5,3 procent av Företrädesemissionen. Sammantaget uppgår teckningsförbindelserna samt avsiktsförklaringarna till cirka 1,9 MSEK, motsvarande cirka 7,7 procent av Företrädesemissionen. Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses primärt att användas för att finansiera Biofrigas kommersiella omställning. Bolaget har även blivit beviljade ett villkorat lån om 2,0 MSEK från Almi Företagspartner Väst AB (”Almi”). Lånet utbetalas under förutsättning att lägsta föreslagen teckningsgrad i Företrädesemissionen uppfylls. Kallelse till Stämman kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

Huvudsakliga villkor för Företrädesemissionen

Styrelsen i Biofrigas har idag, den 28 mars 2024, beslutat att föreslå att Stämman beslutar om Företrädesemissionen i enlighet med följande huvudsakliga villkor:

 • Företrädesemissionen omfattar lägst 4 246 514 units och högst 13 698 433 units, motsvarande lägst 21 232 570 och högst 68 492 165 aktier samt lägst 25 479 084 och högst 82 190 598 teckningsoptioner av serie TO2.
 • För det fall färre än 4 246 514 units tecknas i Företrädesemissionen, motsvarande cirka 31,00 procent av Företrädesemissionen, kommer inte Företrädesemissionen att genomföras.
 • Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Biofrigas cirka 24,7 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av maximala antalet teckningsoptioner av serie TO2 tillförs Biofrigas högst cirka 41,1 MSEK före emissionskostnader.
 • Den som på avstämningsdagen den 10 maj 2024 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken har företrädesrätt att teckna units i Företrädesemissionen.
 • En (1) befintlig aktie i Bolaget innehavd på avstämningsdagen berättigar till en (1) uniträtt.
 • En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit bestående av fem (5) nya aktier och sex (6) teckningsoptioner av serie TO2.
 • Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 1,80 SEK per unit, vilket motsvarar en teckningskurs om 0,36 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
 • Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper under perioden från och med den 14 maj 2024 till och med den 28 maj 2024.
 • Teckningsoptionerna av serie TO2 kommer att tas upp till handel på Spotlight Stock Market (”Spotlight”) efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.
 • Biofrigas har erhållit teckningsförbindelser om cirka 0,6 MSEK och avsiktsförklaringar om cirka 1,3 MSEK, motsvarande totalt cirka 7,7 procent av Företrädesemissionen.
 • Vid full teckning av units i Företrädesemissionen kommer Bolaget initialt att tillföras cirka 24,7 MSEK, före avdrag för emissionskostnader. Vid full teckning av units i Företrädesemissionen beräknas emissionskostnaderna för Företrädesemissionen uppgå till cirka 2,7 MSEK. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner och om teckningskursen fastställs till den högsta teckningskursen inom kursintervallet för teckningsoptionerna, tillförs Bolaget högst ytterligare cirka 41,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader, som beräknas uppgå till högst cirka 1,8 MSEK.
 • Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemission kommer få sin ägarandel utspädd med upp till cirka 83,33 procent, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina uniträtter. Utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO2 som omfattas av Företrädesemissionen medför en ytterligare utspädning om 50,00 procent.
 • Biofrigas beräknar offentliggöra utfallet i Företrädesemissionen omkring den 30 maj 2024.
 • Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det EU-tillväxtprospekt som beräknas offentliggöras omkring den 10 maj 2024.

Bakgrund och motiv

Biofrigas är ett svenskt miljöteknikbolag som inriktar sig på teknologi för produktion av flytande biogas. Bolaget har implementerat sin egenutvecklade teknologi, i containerbaserade anläggningar, CryoSep som gör det möjligt för producenter så som lantbruk och livsmedelsindustrier att producera flytande biogas från sina organiska restströmmar. Den flytande biogasen som produceras genom CryoSep uppfyller kvalitetskraven för fordonsbränsle och med dess höga energitäthet lämpar den sig exempelvis för tunga fordon och fartyg. Utöver huvudprodukten, flytande biogas, skapar processen även flytande biogen koldioxid, en produkt med många användningsområden där den kan ersätta koldioxid med fossilt ursprung. För kunden kan således Biofrigas produkter leda till löpande nya intäkter, kostnadsbesparingar och ökat självförsörjande. Utöver nya affärsmässiga möjligheter, ges även tillgång till en rik energikälla som kan bidra till en framtid med netto-noll-utsläpp.

Bolaget har strategiskt skiftat fokus mot en kommersiell omställning, där drivkraften utgörs av en satsning på marknads- och försäljningsarbete samt intensifierade samarbeten med partners. Som ett led i kommande internationalisering har Bolaget även påbörjat en marknadssatsning mot den tyska marknaden som är nästa naturliga steg att ta, som komplement till den nordiska hemmamarknaden. Bakgrunden till den kommersiella satsningen är att Bolagets verksamhet förväntas gynnas av den växande efterfrågan på flytande biogas inom industrin och transportsektorn i kombination med de klimatinvesteringar, statliga bidrag och subventioner som genomförs inom området.

I december 2023 beslutade exempelvis riksdagen att förlänga och förstärka det statligt finansierade Klimatklivet med nya medel fram till 2028. Förstärkningen av Klimatklivet innebär konkreta fördelar för Bolagets kunder, som nu kan erhålla upp till 65% i investeringsstöd för Biofrigas anläggningar. Förväntningarna är att det utökade och förstärkta Klimatklivet kommer att bidra till ökad investeringsvilja under 2024. Samtidigt har intresset från transportsektorn och industrin ökat kraftigt, och användningen av flytande biogas har i Sverige konsekvent växt i 13 kvartal i rad. Den svenska självförsörjningsgraden är låg, kring 40% under 2022, vilket leder till betydande import av flytande biogas. Det ökade intresset motiveras av flera faktorer, särskilt den stigande tillverkningen av fordon som drivs av flytande biogas, såsom från ledande aktörer som Volvo och Scania. Denna utveckling markerar en positiv trend mot en mer hållbar och självförsörjande användning av flytande biogas inom industrin.

Med tanke på att marknaden för flytande biogas uppnått en situation där konsumtionen överstiger den svenska produktionen, investeringsklimatet är gynnsamt med långsiktiga investerings- och produktionsstöd och att Bolagets produkter är väl anpassade för marknaden och att den första referensanläggningen snart kommer att installeras vill nu Bolaget förbereda sig för att kunna ta tillvara dessa samverkande faktorer. Målsättningarna för 2024 är nu att skapa försäljningstillväxt genom att:

 • Leverera och driftsätta Bolagets första kommersiella referensanläggning som är en förutsättning för att skapa förtroende och ökat intresse för Bolagets produkter,
 • Utnyttja de nu tillgängliga investeringsstöden för att etablera nya avsiktsförklaringar, leveransavtal och kommersiella avtal.

Bolaget bedömer att merparten av kostnaderna och investeringarna för grundutvecklingen av CryoSep-teknologin redan är tagna, men att Bolaget har ett fortsatt behov av kapital för att genomföra den kommersiella omställningen samt för att stärka Bolagets rörelsekapital för att finansiera verksamheten framåt.

Emissionslikvidens användande

Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget en initial nettolikvid om cirka 22,0 MSEK (efter emissionskostnader). Nettolikviden avses disponeras för följande ändamål angivna i prioritetsordning:

 • Försäljning och marknadsföring (cirka 70 procent)
 • Forskning och utveckling (cirka 15 procent)
 • Inköp, produktion och logistik (cirka 15 procent)

För det fall maximala antalet teckningsoptioner av serie TO2 som kan emitteras i Företrädesemissionen utnyttjas för teckning av aktier under oktober 2024 kommer Bolaget att tillföras en ytterligare nettolikvid om högst cirka 39,3 MSEK (efter emissionskostnader). Nettolikviden från dessa teckningsoptioner av serie TO2 avses disponeras för följande ändamål angivna i prioritetsordning:

 • Försäljning och marknadsföring (cirka 50 procent)
 • Forskning och utveckling (cirka 35 procent)
 • Inköp, produktion, logistik och kundsupport (cirka 15 procent)

Särskilt avseende Företrädesemissionens utformning (lägsta och högsta nivå)

Avseende Företrädesemissionens utformning bör aktieägare och andra potentiella investerare notera att Företrädesemissionen har både en lägsta och högsta gräns för antal tecknade units i Företrädesemissionen. För att Företrädesemissionen ska genomföras krävs att minsta 4 246 514 units, motsvarande lägst 21 232 570 aktier och lägst 25 479 084 teckningsoptioner av serie TO2, tecknas i Företrädesemissionen, vilket motsvarar cirka 7,6 MSEK före emissionskostnader och cirka 31,00 procent av Företrädesemissionen. Det innebär att för det fall att det tecknas färre än 4 246 514 units i Företrädesemissionen kommer Företrädesemissionen inte att genomföras. Om det lägsta antalet units i Företrädesemissionen inte tecknas kommer betalda tecknade units (BTU) att annulleras och all likvid som betalas för teckning i Företrädesemissionen kommer att återbetalas till innehavaren av BTU per den avstämningsdag som styrelsen bemyndigas att fastställa. Notera att likvid som betalas för uniträtter på marknaden inte kommer att återbetalas. Investerare som förvärvar uniträtter på marknaden löper således risken att förlora hela det belopp de har betalat för uniträtterna.

Teckningskurs och teckningstid för teckningsoptioner av serie TO2

Varje teckningsoption av serie TO2 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 1 oktober 2024 till och med den 15 oktober 2024 till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 12 september 2024 till och med den 26 september 2024, dock lägst 0,27 SEK och högst 0,50 SEK per aktie, men aldrig lägre än aktiens kvotvärde.

Teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar

Biofrigas har erhållit teckningsförbindelser från styrelse och ledning om cirka 0,6 MSEK, motsvarande cirka 2,4 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har Bolaget erhållit avsiktsförklaringar från större aktieägare om cirka 1,3 MSEK, motsvarande cirka 5,3 procent av Företrädesemissionen. Avsiktsförklaringarna innebär att vissa av Bolagets större aktieägare har meddelat att de har till avsikt att teckna units i Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för vare sig teckningsförbindelserna eller avsiktsförklaringarna. Bolaget har således erhållit teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar om totalt cirka 1,9 MSEK, motsvarande totalt cirka 7,7 procent av Företrädesemissionen.

Ändring av aktiekapitals- och aktiegränserna i bolagsordningen

Styrelsen kommer föreslå att gränserna för Bolagets aktiekapital och aktier i bolagsordningen ändras i syfte att möjliggöra genomförandet av Företrädesemissionen. Beslutet kommer vara villkorade av att Stämman också beslutar om Företrädesemissionen och bemyndigar styrelsen att emittera units till eventuella garanter.

Aktiekapital och antal aktier

Företrädesemissionen innebär att antalet aktier i Bolaget kommer att öka med lägst 21 232 570 aktier, från 13 698 433 aktier till 34 931 003 aktier, och med högst 68 492 165 aktier, från 13 698 433 aktier till 82 190 598 aktier. Företrädesemissionen innebär vidare att aktiekapitalet kommer öka med lägst 5 732 793,90 SEK, från 3 698 576,91 SEK till 9 431 370,81 SEK, och med högst 18 492 884,55 SEK, från 3 698 576,91 SEK till 22 191 461,46 SEK. Det motsvarar en utspädningseffekt om lägst cirka 60,78 procent och högst cirka 83,33 procent av det totala antalet aktier respektive röster i Bolaget.

Vid utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO2 som kan emitteras i Företrädesemissionen kommer antalet aktier att öka med ytterligare lägst 25 479 084 aktier och högst 82 190 598 aktier samt aktiekapitalet att öka med ytterligare lägst 6 879 352,68 SEK och högst 22 191 461,46 SEK. Det motsvarar en ytterligare utspädningseffekt om lägst cirka 42,18 procent och högst 50,00 procent av det totala antalet aktier respektive röster i Bolaget.

Den totala utspädningseffekten i Företrädesemissionen samt vid utnyttjande av samtliga tillhörande teckningsoptioner av serie TO2 är därmed lägst cirka 77,32 procent och högst cirka 91,67 procent av det totala antalet aktier respektive röster i Bolaget.

Lån från Almi

Utöver Företrädesemissionen meddelar Bolaget att det har beviljats ett villkorat lån om 2 MSEK från Almi. Utbetalningen av lånet är villkorat av att Företrädesemissionen tecknas åtminstone upp till och med den föreslagna lägsta gränsen om 4 246 514 units, det vill säga att Företrädesemissionen genomförs. Styrelsen i Bolaget bedömer att lånet från Almi lämnats på marknadsmässiga villkor.

Bolagsstämma

Bolaget kommer genom ett separat pressmeddelande senare idag att kalla till Stämman och föreslå att Stämman beslutar om styrelsens förslag till ändring av gränserna för antalet aktier respektive aktiekapitalet i Bolagets bolagsordning, Företrädesemissionen samt bemyndigande för styrelsen att emittera units till garanter som önskar ersättning i units i stället för kontant ersättning, för det fall Bolaget ingår garantiavtal. Stämman avses att hållas den 2 maj 2024.

EU-tillväxtprospekt

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det EU-tillväxtprospekt som beräknas offentliggöras omkring den 10 maj 2024.

Indikativ tidsplan

Nedanstående tidsplan för Företrädesemissionen är preliminär och kan komma att ändras.

Extra bolagsstämma för att besluta om Företrädesemissionen m.m. 2 maj 2024
Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla uniträtt 7 maj 2024
Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla uniträtt 8 maj 2024
Avstämningsdag i Företrädesemission 10 maj 2024
Beräknad dag för offentliggörande av EU-tillväxt prospekt 10 maj 2024
Handel med uniträtter på Spotlight 14 maj – 23 maj 2024
Teckningsperiod i Företrädesemissionen 14 maj – 28 maj 2024
Handel i betald tecknad unit (BTU) på Spotlight 14 maj 2024 – registrering hos Bolagsverket
Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen 30 maj 2024

Denna information är sådan som Biofrigas Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-03-28 16:22 CET.

Rådgivare

Corpura Fondkommission AB (www.corpura.se) är finansiell rådgivare och MAQS Advokatbyrå är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information:

Jonas Stålhandske, VD

jonas.stalhandske@biofrigas.se

070-38 00 838

Om Biofrigas. Biofrigas Sweden AB (publ.) är ett svenskt bolag med säte i Göteborg. Biofrigas grundades 2012 och har utvecklat biogasanläggningen CryoSep. CryoSep ger ekonomiska möjligheter att producera flytande biogas (LBG) även för mindre verksamheter, något som tidigare enbart varit tillgängligt för större verksamheter. Småskalig produktion av flytande biogas passar för användning inom till exempel lantbruk samt i mindre reningsverk och industri. Biofrigas är noterat på Spotlight Stock Market.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Biofrigas i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt, motsvarande ett EU-tillväxtprospekt, avseende Företrädesemissionen som avses i detta pressmeddelande kommer att upprättas och publiceras av Bolaget innan teckningsperioden i Företrädesemissionen inleds.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör", "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Spotlights regelverk för emittenter.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa värdepapper är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen").

Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Företrädesemissionen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.