Styrelsen i TopRight föreslår utdelning av  aktier i bolagen Watch It Live och Xpecunia

Watch It Live erbjuder ett stort utbud av skräddarsydda sport- och evenemangsresor över hela världen och omsätter ca 30 mkr med ca 3 mkr EBIT. Bolaget har en uttalad ambition att genomföra en kapitalanskaffningsprocess och därefter notera sin aktie. TopRight är ägare till 14% av bolaget och avser dela ut ca 10% av innehavet pro rata till sina aktieägare.

Xpecunia har utvecklat en algoritm för klimatsmart mining av kryptovalutor. En miljöanpassad systemlösning optimerar digitalt den volatila processen. Resultatet blir en verksamhet med begränsad risknivå som är skalbar utan stora rörliga kostnader. Bolaget är kassaflödespositivt, och har avsikten att genomföra en kapitalanskaffningsprocess för att därefter notera sin aktie. TopRight är ägare till 15% av bolaget och avser dela ut ca 11% av innehavet pro rata till sina aktieägare.

TopRight erbjöds ägande i dessa bolag i samband med omstruktureringar av de aktuella verksamheterna, och då det föreligger ägarkopplingar mellan dessa bolag och TopRight. Engagemangen  innebar ingen begränsning av rörelsekapitalet för TopRights ordinarie verksamhet, och de bokförda värdena av aktieinnehaven uppgår till totalt 0,3 Mkr.

För att genomföra utdelningen kommer TopRight inom kort kalla till en extra bolagsstämma varvid dessa förslag till beslut kommer att framläggas. Avstämningsdag för att erhålla rätt till den föreslagna utdelningen kommer sannolikt infalla ca 10 dagar efter den extra bolagsstämman. Mer detaljer kommer att framgå i kallelsen
Styrelsen för TopRight Nordic AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande är av kurspåverkande karaktär.

 

För ytterligare information vänligen kontakta Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB på 0703-32 30 07 eller via mail, anders.myrback@toprightnordic.com

För mer information om Watch It Live – se www.watchitlive.se

För mer information om Xpecunia – se www.xpecunia.com
TopRight Nordic AB
Taptogatan 6
115 26 Stockholm +46(0)8 530 300 50 www.toprightnordic.com
TopRight skapar nya möjligheter med modern ljusteknik och digitalt glas.