Teckningsperioden i Appspotrs företrädesemission inleds idag den 4 maj 2020

Idag, den 4 maj 2020, inleds teckningsperioden i Appspotr AB:s (”Appspotr” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units, vilken offentliggjordes den 20 april 2020 (”Företrädesemissionen”).

 

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDAFRIKA, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRA VÄRDEPAPPER I APPSPOTR. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN I DOKUMENT.

Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 4 maj 2020 till och med den 18 maj 2020. Observera dock att förvaltare kan ha ett sista svarsdatum för teckning i Företrädesemissionen som infaller före den 18 maj 2020.

Företrädesemissionen i sammandrag:Teckningsperiod: 4 maj 2020 – 18 maj 2020.

Handel med uniträtter: 4 april 2020 – 14 maj 2020.

Företrädesrätt: För varje en (1) innehavd aktie på avstämningsdagen den 28 april 2020 erhölls en (1) uniträtt. Tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit.

Unit: En (1) unit består av fyra (4) nyemitterade aktier och fyra (4) teckningsoptioner av serie 2020/2021.

Teckningskurs: 1,60 SEK per unit, motsvarande 0,40 SEK per aktie. Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt.

Emissionslikvid: Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 27,7 MSEK före emissionskostnader och vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner tillförs Bolaget ytterligare högst cirka 55,5 MSEK före emissionskostnader.

Tecknings- och garantiåtaganden: Företrädesemissionen omfattas av tecknings- och garantiåtaganden om  totalt cirka 80 procent. Cirka 52 procent av Förträdesemissionen omfattas av teckningsåtaganden från befintliga aktieägare samt externa investerare och cirka 28 procent av Företrädesemissionen omfattas av garantiåtaganden från externa investerare.

Teckning med företrädesrätt

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 28 april 2020 var registrerade i den av Euroclear och för Bolagets räkning förda aktieboken, direktregistrerade aktieägare, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi från Euroclear. För det fall ett annat antal uniträtter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, ska den särskilda anmälningssedeln, som finns tillgänglig på Mangolds hemsida, www.mangold.se/aktuella-emissioner/, användas som underlag för teckning genom kontant betalning.

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget var förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare på avstämningsdagen erhåller varken emissionsredovisning eller särskild anmälningssedel från Euroclear. Teckning och betalning ska då istället ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

Teckning utan företrädesrätt

Anmälan om teckning utan företrädesrätt genom förvaltare sker enligt instruktioner från respektive förvaltare. För teckning genom en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto, vänligen kontakta din förvaltare. Anmälan om teckning utan företrädesrätt i övrigt sker genom att skicka in en anmälningssedel via post eller e-post till Mangold alternativt genom elektronisk teckning med Bank-ID på Mangolds hemsida. Anmälningssedel samt elektronisk teckning är tillgängligt på Mangolds hemsida, www.mangold.se/aktuella-emissioner/.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Appspotr i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: patric@appspotr.com

Om Appspotr

Appspotr erbjuder en plattform med en rik uppsättning verktyg för utveckling och publicering av professionella appar till iOS, Android och webben. Plattformen används av återförsäljare och partners som säljer skräddarsydda appar och färdiga appkoncept som en tjänst till slutkunder inom näringsliv, offentlig sektor och organisationer. Plattformen säljs också direkt till storkunder som har behov av att utveckla och distribuera interna appar inom den egna organisationen. I Appspotr koncernen ingår också Appsales som är en återförsäljare och agerar likt en sådan men tillför också sälj och marknadskunskap till Appspotr. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appsales Sweden AB har sitt säte i Stockholm. 

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner, uniträtter eller andra värdepapper i Appspotr. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, Singapore eller USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Varken teckningsrätter, betalda och tecknade aktier eller nya aktier som tecknats i erbjudandet har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse (”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, Singapore eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.