Teckningsperioden i TopRights företrädesemission inleds idag

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

Idag, den 29 augusti 2022, inleds teckningsperioden i TopRight Nordic Aktiebolags (publ) (”TopRight” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner, vilken offentliggjordes den 18 augusti 2022 (”Företrädesemissionen”). Teckningsperioden löper till och med den 14 september 2022. Observera dock att förvaltare kan ha ett sista svarsdatum för teckning i Företrädesemissionen som infaller före den 14 september 2022.

 

Villkor och tidplan för Företrädesemissionen i sammandrag:

 • För varje innehavd aktie på avstämningsdagen den 25 augusti 2022 tilldelades innehavaren en (1) uniträtt. Fem (5) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av fyra (4) aktier, fyra (4) teckningsoptioner av serie TO2 och fyra (4) teckningsoptioner av serie TO3.
 • Teckningskursen per unit uppgår till 5,20 SEK, motsvarande 1,30 SEK per aktie. Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt.
 • Företrädesemissionen innebär en emission av högst 6 370 250 units, motsvarande 25 481 000 aktier, 25 481 000 teckningsoptioner av serie TO2 och 25 481 000 teckningsoptioner av serie TO3.
 • Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 33,1 MSEK före emissionskostnader.
 • Vid full teckning i Företrädesemissionen och vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner
 • av serie TO2 tillförs Bolaget ytterligare högst cirka 41,5 MSEK.
 • Vid full teckning i Företrädesemissionen och vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner
 • av serie TO3 tillförs Bolaget ytterligare högst cirka 41,5 MSEK.
 • Företrädesemissionen omfattas till 80 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.
 • Teckningsperiod: 29 augusti 2022 – 14 september 2022.
 • Handel med uniträtter: 29 augusti 2022 – 12 september 2022.
 • Beräknad dag för offentliggörande av utfall: 19 september 2022.

 

För fullständig information om Företrädesemissionen hänvisas till det offentliggjorda prospektet som återfinns på Bolagets hemsida: www.toprightnordic.com.

 

Teckning med företrädesrätt
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 25 augusti 2022 var registrerade i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) och för Bolagets räkning förda aktieboken, direktregistrerade aktieägare, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi från Euroclear. För det fall ett annat antal uniträtter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, ska den särskilda anmälningssedeln, som finns tillgänglig på Mangolds hemsida www.mangold.se/aktuella-emissioner/, användas som underlag för teckning genom kontant betalning.

 

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget var förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare på avstämningsdagen erhåller varken emissionsredovisning eller särskild anmälningssedel från Euroclear. Teckning och betalning ska då i stället ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

 

Teckning utan företrädesrätt
Anmälan om teckning utan företrädesrätt genom förvaltare sker enligt instruktioner från respektive förvaltare. För teckning genom en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto, vänligen kontakta din förvaltare.

 

Anmälan om teckning utan företrädesrätt i övrigt sker genom elektronisk teckning med Bank-ID på Mangolds hemsida www.mangold.se/aktuella-emissioner/. Alternativt genom att skicka in en anmälningssedel via e-post till Mangold.

 

För ytterligare information om hur du går till väga för att teckna units i företrädesemissionen samt sammanfattande ord från VD Anders Myrbäck, se publicerat aktieägarbrev på www.toprightnordic.com eller www.mangold.se/aktuella-emissioner/.

 

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till TopRight i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Myrbäck, VD
0703-32 30 07
anders.myrback@toprightnordic.com

 

För frågor med anledning av Företrädesemissionen, vänligen kontakta:
Mangold Fondkommission AB

Tel: +46 8 5030 1595
E-post: emissioner@mangold.se

 

TopRight Nordic
TopRight är en bolagskoncern – en smart konstellation av olika typer av företag som arbetar med det senaste inom ljusteknik, digitalt glas och konstruktion.

Vi skapar innovativa och effektiva lösningar genom att låta ny teknik smälta ihop med befintlig. Det kan t ex vara exponeringsupplevelser, smarta byggnader, flexibla ytor, avancerade tekniska konstruktioner och energibesparande miljöer.

Våra kunder är arkitekter, byggare, innovationsföretag, retailvarumärken, fastighetsbolag, industrier, samhällsaktörer och techbolag mfl.

Det som utmärker oss är vår förmåga att med modern teknik skapa anpassade helhetslösningar.

Vi älskar helt enkelt att göra smart teknik nyttig – för dig och för världen. Tillsammans skapar vi framtiden!

TopRights övergripande mål är att, med god lönsamhet, nå en omsättning på 1 Mdkr inom en femårsperiod. Fokus ligger på långsiktig tillväxt med miljöhänsyn och etiskt högt ställda krav. Tillväxten ska primärt ske organiskt med vissa strategiska förvärv.

 

Under 2021 antogs en ny bolagsstrategi där TopRight profileras som moderbolag med tre strategiskt viktiga affärsområden; TopSolutions, TopConstruction och TopEnvironment. Det som förenar affärsområdena är en gemensam ambition om att ständigt ligga i teknikens framkant och skapa smarta, unika och kundanpassade affärslösningar.

TopRight Nordic AB (publ) är ett publikt aktiebolag noterat på NGM Nordic SME.

TopRight Nordic AB (publ)
Taptogatan 6 
115 26 Stockholm
+46 (0) 8-530 300 50 www.toprightnordic.com    

TopRight Nordic AB (publ)
Beatrice Lesslies Gata 7
421 31 Västra Frölunda
+46 (0) 8-530 300 50 www.toprightnordic.com

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i TopRight i någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att delta i Företrädesemissionen kommer endast att ske genom det EU-tillväxtprospekt som Bolaget har offentliggjort med anledning av Företrädesemissionen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Fler artiklar om TopRight Nordic AB