Tellusgruppen AB offentliggör rapport för tredje kvartalet 2022

Tredje kvartalet var en händelserik period för Tellusgruppen. På ett makroplan accele­rerade de ekonomiska bekymren i form av en tilltagande inflation och en inbromsning i ekonomin. Valrörelsen slutade med en valseger för oppositionen. På bolagsnivå slut­fördes förvärvet av modersmålsbolaget Omniglot.

Tredje kvartalet 2022

  • Intäkterna ökade med 24,4 procent till 78,3 MSEK (62,9). Organisk tillväxt uppgick till 10,6 procent medan 13,8 procent hänförs till föregående års förvärv.
  • Antalet inskrivna barn och elever uppgick i genomsnitt till 2 145 (1 694), en ökning med 26,6 procent.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 7,6 MSEK (5,6) med en marginal om 9,7 procent (9,0).
  • Periodens resultat uppgick till 3,2 MSEK (3,5).
  • Nettoinvesteringar uppgick till 1,6 MSEK (33,1).
  • Periodens kassaflöde uppgick till -1,3 MSEK (-5,4) och likvida medel uppgick till 1,8 MSEK (5,8) vid periodens slut.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

  • Den 1 oktober tillträdde Tellusgruppen som ägare i Omniglot AB, en ledande aktör inom modersmålsundervisning. Den preliminära köpeskillingen för aktierna inklusive kassa och justering för normaliserat rörelsekapital uppgår till 35,7 MSEK. Av köpe­skillingen har 25,9 MSEK erlagts kontant och 9,8 MSEK i form av nyemitterade aktier i Tellusgruppen. Den kontanta delen finansieras dels med ett externt lån, dels med ett lån från Tellusgruppens huvudägare. Lånen amorteras på två år med en årsränta på 7,3 procent + STIBOR 90. Aktiepriset för de nyemitterade aktierna uppgick till 6,75 SEK och antalet nya aktier uppgick till 1 454 736.
  • Tellusgruppens styrelseledamot Lotta Edholm utsågs till skolminister i Sveriges nya regering och frånträdde samtidigt sin styrelseplats. Lotta Edholm har valt att avstå styrelsearvodet för 2022.

Vd:s kommentar

”Ledstjärnan i vårt arbete med ett förbättrat resultat är att en hållbar lönsamhet starkt hänger ihop med en hög verksamhetskvalitet. Tellusgruppens effektiviseringsarbete innebär att vi ska göra mer med färre resurser.

Ett exempel är vårt ständiga arbete med att effektivisera våra overheadkostnader. Under det senaste året har dessa kostnader som andel av de totala intäkterna sjunkit med cirka 10 procent. Det som är allra viktigast för vår lönsamhet är dock att vår verksamhet är attraktiv för vårdnadshavare, barn, elever och kommuner.

Därför, dåliga tider till trots, tvekar vi inte att lägga resurser på insatser som kan förbättra verksamheterna både på kort och lång sikt. Det är i dåliga tider som agnarna skiljs från ve­tet och marknadsandelar kan vinnas. Det är i lågkonjunktur som vi lägger grunden till bola­gets nästa utvecklingsfas.

Bijan Fahimi
Vd Tellusgruppen

Styrelsen
Tellusgruppen AB (publ)

Länk till rapporten

Här kan du ladda hem rapporten.

För ytterligare information

Bijan Fahimi, vd Tellusgruppen AB
bijan.fahimi@tellusgruppen.se
+46 707 167 453

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer
08-503 015 50 och på e-post,
ca@mangold.se.

MAR

Denna information är sådan information som Tellusgruppen AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande 2022-11-30 klockan 8.30 CEST.

Om Tellusgruppen AB (publ)

Tellusgruppen är en långsiktig ägare av välskötta bolag inom sektorerna för utbildning och för barnomsorg. Koncernen är för närvarande huvudman för 25 förskolor, sju grundskolor och tillhandahåller även barnpassning och läxhjälp.

Tellusgruppen bildades 2012 som moderbolag för Tellusbarn (Tellusbarn grundades år 2007) och som plattform för framtida expansion inom utbildnings- och barnomsorgs­sektorn.

Tellusgruppens affärsidé är att starta, driva och utveckla lönsamma och växande dotter­bolag inom sektorerna för barnomsorg och för utbildning. Bolaget ska vara moderbolaget i en koncern som erbjuder och levererar högkvalitativa, nyskapande och efterfrågade verksamheter inom sina respektive områden.