THINC JETTY COLLECTIVE HAR FÖRVÄRVAT 70 PROCENT AV AKTIERNA I CONTEXT MEDIA AB

Thinc Jetty Collective AB (publ) (”Thinc” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolaget idag har ingått aktieöverlåtelseavtal (”Avtalet”) med ägarna till Context Media AB (”Context Media”) avseende 70 procent av samtliga aktier i Context Media. Aktieöverlåtelsen har verkställts i samband med Avtalets ingående. Den fasta köpeskillingen för de aktuella aktierna i Context Media uppgick till ca 24,76 MSEK och har erlagts genom emission av 31 658 373 aktier i Thinc till en teckningskurs per aktie om 0,70 SEK samt utfärdande av revers om sammanlagt 2,6 MSEK.

Villkoren i Avtalet överensstämmer i allt väsentligt med vad parterna enats om i samband med den avsiktsförklaring som Bolaget aviserade den 28 oktober 2021. Partnerna har dock inom ramen för de slutliga förhandlingarna enats om en något justerad köpeskillingsstruktur. Strukturen innebär att den fasta köpeskillingen för aktierna i Context Media uppgår till ca 24,76 MSEK och att den fasta köpeskillingen erläggs genom emission av sammanlagt 31 658 373 aktier i Thinc till en teckningskurs per aktie om 0,70 SEK samt utfärdande av revers om sammanlagt 2,6 MSEK. Reversen förfaller till betalning 15 bankdagar efter att Context Media på årsstämma fastställt sin årsredovisning för räkenskapsåret 2021.

Utöver den fasta köpeskillingen kan även en tilläggsköpeskilling utgå baserat på utfallet av Context Medias rörelseresultat efter skatt avseende räkenskapsåren 2022. Sådan eventuell tilläggsköpeskilling kommer uteslutande att regleras genom nyemission av aktier i Thinc.

Den fasta köpeskillingen för aktierna i Context Media är, likt tidigare kommunicerat, baserad på en bolagsvärdering på samtliga aktier i Context Media uppgående till ca 25 MSEK (mer specifikt ca 24,76 MSEK). Teckningskursen per aktie i Thinc har efter slutförhandling justerats ned till 0,70 SEK, vilket varit en följd av Thinc-aktiens kursutveckling under förhandlingsperioden. Emissionen innebär en total utspädningseffekt om ca 20,4 procent.

”Det känns otroligt bra att förvärvet av Context Media är klart. Vi har en beprövad förvärvsmodell och en målsättning att fortsätta expandera både organiskt samt genom förvärv inom event, kommunikation och media. Förvärvet av Context Media visar tydligt vår förmåga att göra detta. Utöver att förvärvet ger Thinc ökad tillväxtkraft och lönsamhet, så får vi nu ett mycket starkt erbjudande inom media mot marknaden oavsett bransch.

Dessutom ges nu möjlighet att vidareutveckla Context Medias kunder med Thinc gruppens andra tjänster och produkter.”, säger Anders Wallqvist, koncernchef för Thinc Collective.

”Vi har valt Thinc som vår framtida ägarpartner för att det ger oss skalfördelar, en förbättrad logistik mot befintliga kunder och möjligheter till nya kunder och marknader”, säger Peter Westman, delägare i Context Media.

Nedan återfinns en beskrivning av bakgrund till förvärvet, vilket i allt väsentligt motsvarar vad som publicerats i pressmeddelande den 28 oktober 2021 genom vilket Bolaget aviserade avsiktsförklaringen som ingicks med ägarna till Context Media.

OM CONTEXT MEDIA

Context Media är en mediebyrå med kontor i Umeå, Luleå, Stockholm och Växjö. Företaget har funnits sedan 2014 och har fem delägare. Context Media omsatte ca 70 MSEK med ett resultat före skatt på ca 3,5 MSEK räkenskapsåret 2020. Prognosen för 2021 års omsättning är 90 MSEK med en EBTDA på ca 7,8 MSEK. Context Media har idag 10 anställda.

Några av bolagets kunder är Guldfågeln, SCA, Happy Homes, Löfbergs, Autoexperten och Interboat. Bolaget belönades med en hedrande andra plats i ”Årets byrå” 2021.

Årets Byrå som anordnas av Regi, är en årlig bransch- och kundstudie som kartlägger hur nöjda de största kommunikationsköparna är med sina kommunikationsbyråer i Sverige.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Wallqvist, VD Thinc Jetty Collective AB

anders.wallqvist@thinccollective.se

Denna information är sådan information som Thinc Jetty Collective är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 december 2021.

Thinc Jetty Collective är verksamma inom kommunikationsbranschen och koncernen erbjuder en grupp av bolag inom system, kommunikation och struktur. Bolagen tänker ut och genomför idéer till sina kunder. Gruppens kompetensområden sträcker sig från data, analys, teknikutveckling, SaaS system till kommunikation, media, PR och brand experience. Koncernen riktar sig till kunder oavsett bransch med behov av sammanhållen kommunikation. Thinc Jetty Collective är verksamma inom Norden.
 

Läs mer på www.thinccollective.se/investor-relations