Kallelse till bolagsstämma med anledning av tidigare kommunicerad nyemission i PEPTONIC medical AB (publ)

PEPTONIC medical AB (publ), 556776-3064, (”PEPTONIC” eller ”Bolaget”) har genom pressmeddelande den 4 november 2021 informerat om Bolagets avsikt att genomföra en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner (Units) som tillför bolaget ca 42 miljoner kronor före emissionskostnader. Aktieägarna i PEPTONIC kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 16 december 2021 kl. 10:00 på Bolagets kontor, Peptonic Medical AB, Gustavslundsvägen 143 i Bromma. Registrering sker från kl 9:30.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 8 december 2021, och
  • anmäla sig till bolaget senast den 10 december 2021 skriftligen till PEPTONIC medical AB, Att: Bolagsstämma, Gustavslundsvägen 143, 167 51 Bromma. Anmälan kan också göras per telefon +46 8 530 20 110 eller per e-post info@peptonicmedical.se. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer under dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast den 10 december 2021, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.peptonicmedical.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 191 639 642 st.

Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

  1. Stämman öppnas.
  2. Val av ordförande vid stämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Godkännande av dagordningen.
  5. Val av en eller två justeringsmän.
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  7. Beslut om att genomföra en företrädesemission
  8. Stämman avslutas.

Angående punkt 7

Bakgrund

Som framgått av pressmeddelande den 4 november 2021 har Bolaget för avsikt att genomföra en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner (Units) som tillför bolaget ca 42 miljoner kronor före emissionskostnader.

För ytterligare information, vänligen se pressmeddelandet rörande företrädesemissionen på bolagets webbplats, www.peptonicmedial.se

Förslag

1. Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier och teckningsoptioner (i form av Units) med företrädesrätt för aktieägarna enligt följande huvudsakliga villkor:

Styrelsen beslutade, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, den 4 november 2021 om emission av högst 21 293 293  s.k. units på nedanstående villkor. Varje unit består av tre (3) nyemitterade aktier i bolaget samt två (2) nyemitterade teckningsoptioner i bolaget av serie TO1. Detta innebär att högst 63 879 879 nya aktier och högst 42 586 586 nya teckningsoptioner kan komma att ges ut. Beslutet medför att bolagets aktiekapital ökas med högst 6 387 987,90 kronor genom emission av aktier. Vidare medför beslutet att bolagets aktiekapital kan komma att ökas med ytterligare högst 4 258 658,60 kronor vid fullt utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna.

En (1) TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie till en kurs uppgående till 70% av Volymvägt genomsnittspris (VWAP) för PMED:s aktie under de tio (10) handelsdagar vilka föregår 2022-11-11. Emellertid kan den högsta möjliga teckningskursen uppgå till 1,00 SEK (149% av teckningskursen i företrädesemissionen). Som lägst kan nyttjandekursen uppgå till 0,50 SEK per aktie. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av Bilaga A (PM från 4 nov).

2. Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare. En (1) befintlig aktie berättigar till en (1) uniträtt. Nio (9) uniträtter ger rätt att teckna tre (3) nya aktier och två (2) teckningsoptioner TO1. Teckningskursen fastställs till 1,98 SEK per Unit, motsvarande 0,66 SEK per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.

3. För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av units som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska i första hand ske till tecknare som tecknat units med stöd av uniträtter och, vid överteckning, i förhållande till det antal uniträtter som var och en utnyttjat för teckning av units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska fördelning ske till aktieägare och övriga som anmält intresse av att teckna units utan stöd av uniträtter och, vid överteckning, i förhållande till tecknat belopp, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

4. För units som inte tecknats med stöd av företrädesrätt eller utan företrädesrätt enligt punkterna 2-3 ovan, ska tilldelningen ske till garanter av emissionen pro rata i förhållande till garanterat belopp.

5. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier ska vara den 2 mars 2022.

6. Teckning av units med stöd företrädesrätt ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 4 mars 2022 till och med den 18 mars 2022. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning.

7. Anmälan om teckning av units utan stöd av företrädesrätt ska ske under den tid som anges i punkt 6 ovan. Teckning ska i sådana fall ske på särskild teckningslista. Betalning för units som tecknats utan stöd av företrädesrätt ska erläggas kontant senast två (2) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

8. Teckning såvitt är fråga om eventuell teckning av emissionsgarant ska ske på särskild teckningslista senast fem (5) bankdagar efter den tid som anges i punkt 6 ovan. Betalning för sålunda tecknade och tilldelade units ska erläggas kontant senast två (2) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av units. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga dels tiden för sådan teckning, dels tiden för sådan betalning.

9. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Information till aktieägarna

Den 30 november 2021 beviljade Aktiemarknadsnämnden Vidarstiftelsen dispens från den budplikt som annars skulle uppkomma genom infriande av ett av Vidarstiftelsen lämnat garantiåtagande att teckna de aktier och teckningsoptioner som övriga aktieägare inte tecknar. Dispensen är villkorad av att 1) aktieägarna inför bolagsstämman i Bolaget informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Vidarstiftelsen högst kan få genom att teckna aktier och teckningsoptioner utöver sin företrädesandel och utnyttja teckningsoptionerna för aktieteckning, samt att 2) emissionsbeslutet biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man vid rösträkningen ska bortse från de aktier som innehas och på stämman företräds av Vidarstiftelsen. Om Vidarstiftelsen sedermera förvärvar ytterligare aktier och därigenom ökar sin röstandel uppkommer budplikt.

Vidarstiftelsens kapital- och röstandel i Bolaget kan, genom att Vidarstiftelsen tecknar sin andel av Företrädesemissionen samt vid infriandet av garantiåtagandet, komma att uppgå till högst cirka 32,0 procent. Vidare kan Vidarstiftelsens kapital- och röstandel i Bolaget öka med ytterligare cirka 8,4 procent till totalt cirka 40,4 procent, om Vidarstiftelsen skulle utnyttja samtliga teckningsoptioner, vilka Vidarstiftelsen kan komma att tilldelas i Företrädesemissionen, för aktieteckning och övriga teckningsoptionsinnehavare väljer att inte utnyttja teckningsoptionerna för aktieteckning.

Personuppgifter

Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Övrigt

Fullständigt förslag till beslut, handlingar enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Gustavslundsvägen 143 i Bromma samt på bolagets webbplats (www.peptonicmedical.se) senast två veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Uppsala i dcember 2021

PEPTONIC medical AB (publ)

STYRELSEN

För mer information, vänligen kontakta:
Erik Sundquist VD, PEPTONIC medical AB (publ)
Tel: +46 – (0)722 499043
E-mail: 
erik.sundquist@peptonicmedical.se

PEPTONIC medical AB (publ)
Gustavslundsvägen 143
SE-167 51 Bromma
Sweden

Tel: +46 8 530 20 110
Fax: +46 470 731 550

info@peptonicmedical.se

www.peptonicmedial.se

Om Peptonic Medical AB

Peptonic Medical AB (publ) är ett innovativt biomedicinskt företag som bedriver forskning, utveckling och försäljning av medicintekniska behandlingar och livsstilsprodukter inom området kvinnohälsa. Peptonic lanserade första produkten, VagiVital®️ AktivGel, mot vaginal atrofi, i juli 2018. I april 2021 lanserades VagiVital®️ Moisturizing V Cleanser, en återfuktande och förebyggande intimtvätt. Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 på Spotlight (www.spotlightstockmarket.com) i Stockholm.

Sedan augusti 2020 ingår Lune Group Oy Ltd. som ett helägt dotterbolag i Peptonic Medical. Bolaget grundades 2005 med affärsidén att leda en lättsam mensrevolution i en positiv anda via patenterade menskoppar. Bolaget utvecklas nu till att gå i täten inom hållbart, intimt välmående.

I oktober 2021 förvärvades samtliga tillgångar från det israeliska bolaget Common Sense Ltd. Common Sense har utvecklat unika och patenterade självtester som med hög precision diagnosticerar bakteriell vaginos respektive fostervattenavgång.