Devyser offentliggör prospekt och pris inför noteringen på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OLAGLIGT. ANDRA RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA, VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 1 december, 2021

Devyser Diagnostics AB (publ) ("Devyser" eller "Bolaget"), som utvecklar, tillverkar och säljer kit för genetisk testning inom rutindiagnostik till laboratorier i över 45 länder, offentliggör härmed prospektet och priset för erbjudandet ("Erbjudandet") och noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market. Nasdaq Stockholm AB har, med sedvanliga förbehåll, meddelat att Bolaget uppfyller noteringskraven och preliminär första dag för handel är den 10 december 2021. Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG ("Berenberg")1 och Fjärde AP-Fonden har åtagit sig, förutsatt sedvanliga villkor, att förvärva aktier i Erbjudandet för ett belopp motsvarande totalt 120 miljoner kronor. Åtagandet representerar cirka 35,0 procent av Erbjudandet. Devyser meddelade den 22 november 2021 sin avsikt att genomföra ett erbjudande och notera sina aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm.

Erbjudandet i korthet:

 • Priset per aktie i Erbjudandet har fastställts till 80 kronor per aktie, vilket motsvarar ett marknadsvärde för samtliga utestående aktier i Bolaget efter Erbjudandets genomförande om cirka 1 215 miljoner kronor.
 • Erbjudandet omfattar 4 283 640 aktier, vilket motsvarar cirka 28,2 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter Erbjudandets genomförande. Erbjudandet kommer att omfatta 3 750 000 nyemitterade aktier och 533 640 befintliga aktier som säljs av Säljande Aktieägare.2
 • För att täcka en eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet har Bolaget åtagit sig att emittera ytterligare högst
  625 000 nya aktier, motsvarande högst 14,6 procent av antalet aktier i Erbjudandet  ("Övertilldelningsoptionen").
 • Om Övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet och Erbjudandet fulltecknas kommer Erbjudandet att avse 4 908 640 aktier, motsvarande cirka 31,0 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter Erbjudandets genomförande.
 • 300 miljoner kronor tillförs Bolaget genom nyemissionen i Erbjudandet, baserat på antagandet att Erbjudandet tecknas till fullo, och cirka 350 miljoner kronor om Övertilldelningsoptionen nyttjas till fullo.3
 • Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till cirka 343 miljoner kronor, baserat på antagandet att Erbjudandet tecknas till fullo, och cirka 393 miljoner kronor om Övertilldelningsoptionen nyttjas till fullo.
 • Berenberg och Fjärde AP-Fonden har åtagit sig att, på sedvanliga villkor, förvärva aktier i Erbjudandet för ett belopp motsvarande totalt 120 miljoner kronor. Åtagandet representerar cirka 30,6 procent av Erbjudandet (under antagandet att Erbjudandet fulltecknas och Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo).
 • Vidare kommer M2 Asset Management AB att anmäla sig för förvärv av befintliga aktier från Säljande Aktieägare, motsvarande totalt cirka 43 miljoner kronor i Erbjudandet.
 • I samband med Erbjudandet avser Bolaget, Bolagets styrelseledamöter, ledningsgrupp och grundare att ingå i sedvanliga lock-up-åtaganden om 360 dagar, och vissa andra aktieägare avser att ingå i sedvanliga lock-up-åtaganden om 180 dagar.
 • Aktierna kommer att erbjudas till allmänheten i Sverige och till institutionella investerare i Sverige och utomlands.
 • Anmälningsperioden för allmänheten och institutionella investerare förväntas pågå under perioden 2–9 december 2021.
 • Första handelsdagen på Nasdaq First North Premier Growth Market förväntas bli den 10 december 2021 och aktien kommer att handlas under kortnamnet (ticker) DVYSR.

Fredrik Alpsten, VD för Devyser:

"Vi har sedan lanseringen av vår första produkt byggt upp en stark position på den snabbväxande marknaden för genetisk testning inom rutindiagnostik. En kraftigt ökande efterfrågan på snabba och tillförlitliga analyser i kombination med Devysers attraktiva erbjudande av högkvalitativa produkter för DNA-analys ger oss genom kapitalanskaffningen stora möjligheter att ytterligare accelerera den starka tillväxt som vi haft de senaste åren. Vi kommer intensifiera vår marknadsbearbetning med stärkt närvaro på utvalda nyckelmarknader och expansion till nya geografiska marknader, samtidigt som vi fortsätter konverteringen från distributörs- till direktförsäljning på vissa marknader i syfte att stärka bruttomarginalen och komma närmare våra kunder. Tillsammans med nya och befintliga aktieägare ser jag fram emot att fortsätta utveckla Devyser till att bli världsledande inom genetisk DNA-diagnostik."

Mia Arnhult, Styrelseordförande i Devyser:

"Med en historik av stabil och lönsam tillväxt som utmärker sig inom såväl sektorn som marknaden som helhet, är Devyser en lämplig kandidat för marknadsnotering med goda framtidsutsikter. Utöver att bredda ägarbasen och ge tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna kommer noteringen att öka kännedomen om Devyser och bolagets ledande produkter inom genetisk DNA-diagnostik. Den starka uppslutningen från befintliga ägare och cornerstone-investerare är en tydlig validering av såväl bolaget, affärsmodellen som produkterna. Devyser är idag väl positionerat för fortsatt tillväxt med en fastslagen plan för expansion och en stark organisation på plats som ska ta bolaget till nästa nivå. "

Bakgrund till Erbjudandet

Devysers styrelse och bolagsledning anser att Erbjudandet och noteringen av Devyser är ett logiskt och viktigt steg i Bolagets utveckling. Huvudfokus för Devysers strategi är att fortsätta driva försäljningen av nuvarande produkter på befintliga marknader, konvertera vissa befintliga marknader från distributörsförsäljning till direktförsäljning, expandera till nya geografiska marknader samt att utveckla och lansera nya produkter. En notering kommer att bredda Bolagets aktieägarbas och ge tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna, vilket bedöms främja Bolagets fortsatta tillväxt och utveckling. Bolaget bedömer även att en notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market kommer att öka kännedomen om Bolaget och stärka Bolagets varumärke.

Den nettolikvid Devyser erhåller från erbjudandet av nya aktier beräknas uppgå till cirka 325,4 miljoner kronor efter avdrag för beräknade transaktionskostnader, under antagandet att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo. Bolaget avser att använda nettolikviden från emissionen till att fortsätta investera i internationell expansion, konvertering av befintliga distributörsmarknader till direktförsäljningsmarknader, produktutveckling, samt för att tillhandahålla strategisk flexibilitet för potentiella förvärv som kan påskynda Bolagets tillväxt på befintliga och nya marknader, samt komplettera Bolagets befintliga produktportfölj. Slutligen kan emissionslikviden användas för allmänna verksamhetssyften. Allmänna verksamhetssyften kan bland annat innefatta oförutsedda utgifter eller investeringar. Bolaget har inte beslutat om någon, eller lämnat något åtagande avseende, prioritetsordning, fördelning eller användning av nettolikviden mellan dessa specifika användningsområden utan detta kommer att styras av Bolagets relevanta behov i takt med att de uppstår.

Om Devyser

Devyser utvecklar, tillverkar och säljer genetiska tester till laboratorier i över 45 länder. Produkterna används för komplex DNA-testning inom ärftliga sjukdomar, onkologi och posttransplantationsmonitorering och för att möjliggöra skräddarsydd cancerbehandling, diagnos av ett stort antal genetiska sjukdomar samt uppföljning av transplanterade patienter. Devysers produkter förenklar komplexa genetiska testprocesser, förbättrar provgenomströmningen, minimerar manuella moment och levererar snabba resultat. Devyser grundades 2004 och har sin bas i Stockholm.

Prospekt och anmälan

Ett prospekt som innehåller de fullständiga villkoren för Erbjudandet kommer att publiceras idag på Devysers hemsida (www.devyser.com), Carnegies hemsida (www.carnegie.se) och Nordnets hemsida (www.nordnet.se).

Preliminär tidsplan

Anmälningsperiod för allmänheten i Sverige och institutionella investerare 2–9 december 2021
Första dag för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market 10 december 2021
Likviddag 14 december 2021

Stabiliseringsåtgärder

I samband med Erbjudandet kommer Carnegie Investment Bank AB (publ) ("Carnegie") att agera som stabiliseringsmanager ("Stabiliseringsmanagern") och kan därmed komma att, i den utsträckning det är tillåtet enligt svensk rätt, genomföra transaktioner i syfte att upprätthålla marknadspriset för aktierna på en högre nivå än den som i annat fall hade varit rådande på marknaden. Sådana stabiliseringstransaktioner kan komma att genomföras på Nasdaq First North Premier Growth Market, på OTC-marknaden eller på annat sätt och kan komma att genomföras när som helst under perioden som börjar på första dagen för handel i aktien på Nasdaq First North Premier Growth Market och avslutas senast 30 kalenderdagar därefter.

Stabiliseringsmanagern är inte skyldig att genomföra någon stabiliseringsåtgärd och det finns därför ingen garanti att dessa åtgärder kommer att genomföras. Under inga omständigheter kommer transaktioner att genomföras till ett pris som är högre än det pris som fastställts i Erbjudandet. Stabiliseringsmanagern kan komma att utnyttja Övertilldelningsoptionen och övertilldela aktier i syfte att underlätta genomförande av stabiliseringstransaktioner.

Stabilisering, om påbörjad, kan vidare komma att avbrytas när som helst utan förvarning och kommer oavsett att avslutas senast vid slutet av 30-dagarsperioden. Senast vid slutet av den sjunde handelsdagen efter att stabiliseringstransaktioner utförts ska Stabiliseringsmanagern offentliggöra att stabiliseringsåtgärder genomförts, i enlighet med artikel 5(4) i EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014 och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052. Inom en vecka efter utgången av Stabiliseringsperioden ska Stabiliseringsmanagern offentliggöra huruvida stabiliseringsåtgärder har genomförts, de datum då stabilisering inleddes, det datum då stabilisering senast genomfördes samt det prisintervall inom vilket stabiliseringen genomfördes för vart och ett av de datum då stabiliseringsåtgärder genomfördes.

Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB (publ) ("Carnegie") agerar som Sole Global Coordinator och Sole Bookrunner. Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB är legal rådgivare till Devyser. Wigge & Partners Advokat KB är legal rådgivare till Carnegie. Redeye AB är Bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Alpsten
Verkställande direktör
Email: fredrik.alpsten@devyser.com
Telefon: +46 706 673 106

Sabina Berlin
CFO
Email: sabina.berlin@devyser.com
Telefon: +46 739 519 502

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 december 2021 kl. 17:00.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper som emitterats av Devyser Diagnostics AB (publ) ("Bolaget") i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt förutan registrering, undantag från registrering eller kvalifikation enligt värdepapperslagstiftningen i sådan jurisdiktion.

Ett eventuellt erbjudande av de värdepapper som omnämns i denna kommunikation kommer att lämnas genom ett prospekt. Denna kommunikation utgör inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (och, med avseende på Storbritannien, den förordningen såsom den utgör del av inhemsk lag i Storbritannien genom European Union (Withdrawal) Act 2018) ("Prospektförordningen"). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt.

I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige, och i Storbritannien, är denna kommunikation endast avsedd för och riktad till kvalificerade investerare inom medlemsstaten och Storbritannien på det sätt som avses i Prospektförordningen (såsom tillämplig), det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt godkänns i medlemsstaten eller i Storbritannien.

Detta dokument och den information som dokumentet innehåller får inte distribueras i eller till USA. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som omnämns häri har inte, och kommer inte att, registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registreringskrav i enlighet med Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande av sådana värdepapper i USA.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument endast till (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"), eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta dokument lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2) (a) – (d) i Ordern (alla personer i (i) och (ii) ovan benämns tillsammans "relevanta personer"). Aktierna är endast tillgängliga för, och en inbjudan, erbjudande eller överenskommelse avseende teckning, förvärv eller annat anskaffande av sådana värdepapper kommer endast att fullföljas med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer får inte agera på eller förlita sig på detta dokument eller något av dess innehåll. Personer som sprider detta dokument måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Detta pressmeddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är samtliga uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som "tror", "anser", "uppskattar", "förväntar", "väntar", "antar", "förutser", "avser", "kan", "ska", "beräknas", "fortsätter", "bör" eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter, tillfälligheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra någon justerad syn på de framåtriktade uttalandena i syfte att spegla sådana händelser eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i denna kommunikation.

1 En fond förvaltad av den tyska banken Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG

2 Säljande Aktieägare består av Ulf Klangby, Anders Hedrum, Dan Hauzenberger och Virginio Marra. Ytterligare information rörande Säljande Aktieägare och det antal aktier som Säljande Aktieägare kommer att inneha efter Erbjudandets genomförande finns i Prospektet.

3 Före transaktionskostnader.