Kommuniké från årsstämma i Devyser Diagnostics AB (publ) den 11 maj 2022

Årsstämma hölls i Devyser Diagnostics AB (publ) (”Devyser” eller ”Bolaget”) under onsdagen den 11 maj 2022. Årsstämman genomfördes genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Vid årsstämman fattades följande huvudsakliga beslut.

 

Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Beslöts att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och balansräkningarna.

 

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel om 385 417 866 kronor överförs i ny räkning.

 

Styrelsen och revisorer

Beslöts att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under den tid revisionsberättelsen avsåg.

 

Beslöts att antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter, för tiden intill slutet av årsstämman 2022, ska vara fem. Beslöts att antalet revisorer oförändrat ska vara en.

 

För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes till styrelseledamöter Mia Arnhult, Lars Höckenström, Fredrik Dahl och Pia Gideon samt nyvaldes Fredrik Mattsson. Ulf Klangby har avböjt omval.

 

För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvalde årsstämman Mia Arnhult till styrelseordförande.

Beslöts att för tiden intill slutet av nästa årsstämma, genom omval utse revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB till revisor. Noterades att den auktoriserade revisorn Mikael Östblom kommer att vara huvudansvarig revisor.

 

Arvode till styrelsen och revisor

Beslöts att fastställa det av valberedningen föreslagna styrelsearvodet om 300 000 kronor till styrelseordföranden och 140 000 kronor till respektive styrelseledamot, motsvarande totalt 860 000 kronor. Vidare fastställde årsstämman att till styrelseledamot som utför revisionsutskottsarbete ska ersättning utgå med 50 000 kronor till ordförande och 10 000 kronor till ledamot.

 

Årsstämman fastställde valberedningens förslag att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

 

Instruktion för valberedningen

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att anta föreslagen instruktion för valberedningen, vilken ska gälla till dess att en bolagsstämma beslutar annat.

 

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna av styrelsen föreslagna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

  

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission avseende företagsförvärv

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission – med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – för att möjliggöra företagsförvärv.

 

Införande av personaloptionsprogram och emission av teckningsoptioner

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett personaloptionsprogram ägnat för tilldelning till nuvarande och kommande anställda och andra nyckelpersoner i Bolaget och dess dotterbolag. Vidare beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, om en riktad emission av högst 328 550 teckningsoptioner för att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt personaloptionsprogrammet.

 

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 maj 2022, kl 17:00 CET.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Alpsten, VD
E-post: fredrik.alpsten@devyser.com

Tel: +46 706 673 106

 

Sabina Berlin, CFO
E-post: sabina.berlin@devyser.com
Tel: +46 739 519 502

 

Om Devyser Diagnostics AB (publ)

 

Devyser utvecklar, tillverkar och säljer kit för genetisk testning till laboratorier i över 45 länder. Produkterna används för komplex DNA-testning inom onkologi, transplantation och ärftliga sjukdomar för att möjliggöra skräddarsydd cancerbehandling, diagnos av ett stort antal genetiska sjukdomar samt uppföljning av transplanterade patienter. Devysers produkter förenklar komplexa genetiska testprocesser, förbättrar provgenomströmningen, minimerar manuella moment och levererar snabba resultat. Devyser grundades 2004 och har sin bas i Stockholm

 

Devysers aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market Stockholm (ticker: DVYSR). Redeye AB, med e-postadress certifiedadviser@redeye.se och telefonnummer +46 8 121 576 90, är bolagets Certified Adviser. För mer information, besök www.devyser.com.