Utnyttjande av övertilldelningsoptionen i noteringen av Devyser Diagnostics AB (publ):s aktier och avslutande av stabiliseringsperioden

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OLAGLIGT. ANDRA RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA, VÄNLIGEN SE “VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 7 januari, 2022

Carnegie Investment Bank AB (publ) (”Carnegie”) utnyttjar övertilldelningsoptionen avseende 610 886 aktier i Devyser Diagnostics AB (publ) (”Devyser” eller ”Bolaget”). Stabiliseringsperioden har nu avslutats och inga ytterligare stabiliseringsåtgärder kommer att utföras.

Som offentliggjordes den 1 december 2021 i samband med noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market (”First North”) och det i samband därmed lämnade erbjudandet av aktier (”Erbjudandet”) har Carnegie haft möjlighet att, i egenskap av Sole Global Coordinator och Sole Bookrunner, genomföra transaktioner i Bolagets aktie i syfte att hålla marknadspriset på en nivå högre än den som i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden.

I syfte att täcka eventuell övertilldelning i anslutning till Erbjudandet lämnade Bolaget en övertilldelningsoption till Carnegie att emittera ytterligare högst 625 000 aktier, motsvarande cirka 14,6 procent av det totala antal aktier som omfattades av Erbjudandet före eventuell övertilldelning (”Övertilldelningsoptionen”).

Stabiliseringstransaktioner har kunnat genomföras på First North, OTC-marknaden eller på annat sätt och kunde genomföras när som helst från och med första dagen för handel i aktierna på First North, d.v.s. den 10 december 2021, och under högst 30 kalenderdagar därefter. Carnegie hade dock ingen skyldighet att genomföra någon stabilisering och det fanns ingen garanti för att stabilisering skulle genomföras. Carnegie har sammanlagt köpt 14 114 aktier i stabiliseringssyfte, motsvarande totalt cirka 2,3 procent av Övertilldelningsoptionen.

Med anledning av Carnegies utnyttjande av Övertilldelningsoptionen har Devyers styrelse beslutat om en nyemission av 610 886 aktier till en kurs motsvarande priset för aktierna i Erbjudandet (80 kronor per aktie). Utnyttjandet av Övertilldelningsoptionen innebär att totalt 4 360 886 nyemitterade aktier har sålts genom Erbjudandet, vilket motsvarar cirka 27,6 procent av aktierna i Devyser efter Erbjudandets genomförande. Devyser kommer därmed att tillföras ytterligare cirka 48 870 880 miljoner kronor, vilket medför att Bolaget tillförs totalt cirka 348 870 880 miljoner kronor genom Erbjudandet före emissionskostnader. Efter registrering av aktierna som omfattas av Övertilldelningsoptionen hos Bolagsverket kommer antalet utestående aktier i Devyser att uppgå till 15 798 986.

I samband med Erbjudandet lånade Carnegie 625 000 befintliga aktier i Bolaget av M2 Asset Management AB, i syfte att säkerställa leverans av samtliga övertilldelade aktier i Erbjudandet. Med anledning av Övertilldelningsoptionens utnyttjande kommer samtliga lånade aktier att återlämnas till M2 Asset Management AB.

Carnegie har, i egenskap av stabiliseringsagent, meddelat att stabiliseringsåtgärder har utförts, i enlighet med artikel 5(4) i EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014, på First North enligt nedan. Kontaktperson på Carnegie är Johan Flintull (tel: +46 8 5886 88 00).

Stabiliseringsinformation

Emittent:

Devyser Diagnostics AB (publ)

Instrument:

Aktier (SE0016588867)

Erbjudandestorlek:

4 283 640 aktier (exkl. Övertilldelningsoptionen)

Erbjudandepris:

80 SEK

Marknad:

Nasdaq First North Premier Growth Market

Ticker:

DVYSR

Stabiliseringsansvarig:

Carnegie Investment Bank AB (publ)

 

Stabiliseringstransaktioner

Datum

Antal

Pris (lägsta)

Pris (högsta)

Pris (volymviktat genomsnitt)

Valuta

Handelsplats

2021-12-17

12 549

80,00

80,00

80,00

SEK

First North

2021-12-20

1 235

80,00

80,00

80,00

SEK

First North

2021-12-22

330

80,00

80,00

80,00

SEK

First North

 

Denna information är sådan information som Devyser Diagnostics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande klockan 18:00 CET den 7 januari 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Alpsten

Verkställande direktör

Email: fredrik.alpsten@devyser.com

Telefon: +46 706 673 106

Sabina Berlin

CFO

Email: sabina.berlin@devyser.com

Telefon: +46 739 519 502

Om Devyser

Devyser utvecklar, tillverkar och säljer genetiska tester till laboratorier i över 45 länder. Produkterna används för komplex DNA-testning inom ärftliga sjukdomar, onkologi och posttransplantationsmonitorering och för att möjliggöra skräddarsydd cancerbehandling, diagnos av ett stort antal genetiska sjukdomar samt uppföljning av transplanterade patienter. Devysers produkter förenklar komplexa genetiska testprocesser, förbättrar provgenomströmningen, minimerar manuella moment och levererar snabba resultat. Devyser grundades 2004 och har sin bas i Stockholm.

Devysers aktier är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamn DVYSR. Bolagets certified adviser är Redeye AB, +46 8 121 57 690, certifiedadviser@redeye.se.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper som emitterats av Devyser Diagnostics AB (publ) ("Bolaget") i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt förutan registrering, undantag från registrering eller kvalifikation enligt värdepapperslagstiftningen i sådan jurisdiktion.

Ett eventuellt erbjudande av de värdepapper som omnämns i denna kommunikation kommer att lämnas genom ett prospekt. Denna kommunikation utgör inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (och, med avseende på Storbritannien, den förordningen såsom den utgör del av inhemsk lag i Storbritannien genom European Union (Withdrawal) Act 2018) ("Prospektförordningen"). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt.

I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige, och i Storbritannien, är denna kommunikation endast avsedd för och riktad till kvalificerade investerare inom medlemsstaten och Storbritannien på det sätt som avses i Prospektförordningen (såsom tillämplig), det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt godkänns i medlemsstaten eller i Storbritannien.

Detta dokument och den information som dokumentet innehåller får inte distribueras i eller till USA. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som omnämns häri har inte, och kommer inte att, registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registreringskrav i enlighet med Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande av sådana värdepapper i USA.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument endast till (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"), eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta dokument lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2) (a) – (d) i Ordern (alla personer i (i) och (ii) ovan benämns tillsammans "relevanta personer"). Aktierna är endast tillgängliga för, och en inbjudan, erbjudande eller överenskommelse avseende teckning, förvärv eller annat anskaffande av sådana värdepapper kommer endast att fullföljas med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer får inte agera på eller förlita sig på detta dokument eller något av dess innehåll. Personer som sprider detta dokument måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Detta pressmeddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är samtliga uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som "tror", "anser", "uppskattar", "förväntar", "väntar", "antar", "förutser", "avser", "kan", "ska", "beräknas", "fortsätter", "bör" eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter, tillfälligheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra någon justerad syn på de framåtriktade uttalandena i syfte att spegla sådana händelser eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i denna kommunikation.