Kallelse till årsstämma 2022 i Devyser Diagnostics AB

Aktieägarna i Devyser Diagnostics AB (publ), org.nr 556669-7834, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 11 maj 2022.

Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt på årsstämman endast genom poströstning i enlighet med lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs onsdagen den 11 maj 2022, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

 

Rätt att delta vid stämman m.m.

Aktieägare som vill delta vid stämman genom poströstning ska

 

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 3 maj 2022,

 

 • dels anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningarna nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast den 10 maj 2022.

 

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formulär och ytterligare information finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.devyser.com). Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Devyser Diagnostics AB (publ), att: Sabina Berlin, Instrumentvägen 19, 126 53 Hägersten eller med e-post till AGM@devyser.com. Ifyllt formulär ska vara Bolaget tillhanda senast den 10 maj 2022.

 

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

 

Om aktieägare poströstar genom ombud, ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas poströstningsformuläret. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida (www.devyser.com) och tillhandahålls aktieägare på begäran.

 

Förvaltarregistrerade innehav

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom en bank eller ett värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta i stämman, genom förvaltarens försorg, låta inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast den 5 maj 2022, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

 

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 7. Beslut om

a)     fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b)     dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c)     ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

 1. Fastställande av antal styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
 2. Fastställande av arvode till styrelsen och revisor
 3. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisor
 4. Beslut om instruktion för valberedningen
 5. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 6. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission avseende företagsförvärv
 7. Beslut om införande av personaloptionsprogram och emission av teckningsoptioner
 8. Årsstämmans avslutande

 

 

Urval av förslag till beslut

 

Punkt 10 – Förslag till val av styrelseledamöter och revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen har för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslagit omval av Mia Arnhult, Lars Höckenström, Fredrik Dahl och Pia Gideon som styrelseledamöter i Bolaget och nyval av Fredrik Mattsson som styrelseledamot. Ulf Klangby har avböjt omval. Valberedningen föreslår att Mia Arnhult väljs till styrelsens ordförande. Styrelsen har beslutat att låta hela styrelsen fullgöra de uppgifter som ankommer på ett ersättningsutskott. Styrelsen avser att besluta om vilka ledamöter som ska sitta i revisionsutskottet. Styrelsen har rekommenderat att antalet revisorer i Bolaget även fortsättningsvis ska vara en. Vidare rekommenderar styrelsen omval av Bolagets sittande revisor Grant Thornton Sweden AB. Valberedningen har valt att följa styrelsens rekommendation och föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB.

 

Fredrik Mattsson är verkställande direktör för Ejendal Invest, och har tidigare erfarenhet bland annat som chef för Genomics-divisionen och strategisk utveckling hos Vitrolife AB, investeringsansvarig för Bure Equity AB och styrelseordförande i Xvivo Perfusion AB och Biolamina AB. Han är född 1972 och har en civilingenjörsexamen med inriktning industriell ekonomi.

 

Kallelsen i sin helhet bifogas i detta pressmeddelande. Kallelsen finns också tillgänglig på Devyser Diagnostics hemsida www.devyser.com.

 

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 april 2022, kl 10:00 CET.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Alpsten, VD

E-post: fredrik.alpsten@devyser.com

Tel: +46 706 673 106

 

Sabina Berlin, CFO

E-post: sabina.berlin@devyser.com

Tel: +46 739 519 502

 

Om Devyser Diagnostics AB (publ)

Devyser utvecklar, tillverkar och säljer kit för genetisk testning till laboratorier i över 45 länder. Produkterna används för komplex DNA-testning inom onkologi, transplantation och ärftliga sjukdomar för att möjliggöra skräddarsydd cancerbehandling, diagnos av ett stort antal genetiska sjukdomar samt uppföljning av transplanterade patienter. Devysers produkter förenklar komplexa genetiska testprocesser, förbättrar provgenomströmningen, minimerar manuella moment och levererar snabba resultat. Devyser grundades 2004 och har sin bas i Stockholm

 

Devysers aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market Stockholm (ticker: DVYSR). Redeye AB, med e-postadress certifiedadviser@redeye.se och telefonnummer +46 8 121 576 90, är bolagets Certified Adviser. För mer information, besök www.devyser.com.