#22-34 Företrädesemission i Briox AB

Styrelsen för Briox AB (publ) ("Briox" eller "Bolaget") har med stöd av bemyndigandet från bolagsstämman den 6 maj 2022, beslutat om en nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare.

Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 12 maj 2022. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 13 maj 2022. Avstämningsdag är den 16 maj 2022.

Den som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare äger företrädesrätt att teckna aktier, varvid en (1) befintlig aktie ger rätt till fem (5) teckningsrätter och trettiotre (33) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie. Teckningskursen uppgår till 3,65 kr per aktie.

Teckningsperiod är från och med den 18 maj 2022 till och med den 1 juni 2022. Handel med teckningsrätter äger rum på NGM Nordic SME under perioden från och med den 18 maj 2022 till och med den 27 maj 2022. Handel med betalda tecknade aktier (BT) äger rum på NGM Nordic SME under perioden från och med den 18 maj 2022 fram till dess att företrädesemissionen har registrerats av Bolagsverket.

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 12 maj 2022.

Information om berörda instrument:

Listningsnamn: Briox TR

Kortnamn: BRIX TR

ISIN-kod: SE0017911498

FISN-kod: BRIOX / SUBS RTS NL PD

CFI-kod: RSSXXR

Första dag för handel: 2022-05-18

Sista dag för handel: 2022-05-27

Instrument-ID: A35Y

Tick size table/liquidity band: A

Antal utgivna instrument: 227 322 325

Marknad: NSME

Segment: NSSE

Listningsnamn: Briox BT

Kortnamn: BRIX BT

ISIN-kod: SE0017911506

FISN-kod: BRIOX/SH

CFI-kod: ESNUFR

Första dag för handel: 2022-05-18

Sista dag för handel: Meddelas senare i separat marknadsmeddelande

Instrument-ID: A35X

Tick size table/liquidity band: A

Antal utgivna instrument: 6 888 555

Marknad: NSME

Segment: NSSE

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt

08-566 390 55.