TomEQT Private AB har förvärvat aktier i Emplicure AB varigenom gränsen för budplikt passerats

DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE ELLER ANNARS ETT ERBJUDANDE OM ATT FÖRVÄRVA AKTIER.

Emplicure AB (”Emplicure”) offentliggjorde i dag den 24 maj 2023 att styrelsen i Emplicure, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman som hölls den 2 maj 2023, beslutat om en riktad nyemission av 50 000 000 aktier (”Nyemissionen”) till TomEQT Private AB (”TomEQT Private”). TomEQT Private har tecknat samtliga aktier i Emissionen till en teckningskurs om 0,50 kronor per aktie och kommer därmed, efter likviddagen i Emissionen, att inneha sammanlagt 50 000 000 aktier i Emplicure, motsvarande cirka 50,6 procent av det totala antalet aktier och röster.

Förvärvet av aktier i Emplicure innebär att bestämmelserna om budplikt i Aktiemarknadens självregleringskommittés Takeover-regler för vissa handelsplattformar av den 1 januari 2021 (“Takeover-reglerna“) aktualiseras.

TomEQT Private avser att fullgöra sin budplikt och inom fyra veckor genom ett separat pressmeddelande offentliggöra ett budpliktsbud avseende resterande aktier i Emplicure.

TomEQT Private lämnar informationen i detta pressmeddelande i enlighet med Takeover-reglerna. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 maj 2023 kl. 08.30 (CEST).

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett offentligt uppköpserbjudande eller annars ett erbjudande om att förvärva aktier. Detta pressmeddelande har endast offentliggjorts på svenska.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Colleen, VD för TomEQT Private
E-post: per.colleen@tomenterprise.com
Tel: +46 706 0345 64

Om TomEQT Private AB

TomEQT Private AB gör investeringar i den privata och publika sfären, både som minoritets- och majoritetsägare. Investeringar görs primärt i svenska bolag inom energi, medtech och i verksamheter med fokus på innovation och transformation. TomEQT Private AB investerar i och stöttar bolag i olika mognadsfaser genom en kombination av kapital och kompetens.