Trianon meddelar nytt antal aktier och röster

Antalet aktier och röster i Fastighets Aktiebolaget Trianon (publ) har ökat med anledning av den i december 2023 genomförda kvittningsemissionen inom ramen för bolagets partiella återköpserbjudande avseende bolagets hybridobligationer med ISIN SE0019019456 (för mer information, se bolagets pressmeddelande den 13 november 2023 och 4 december 2023). Genom kvittningsemissionen har antalet B-aktier i Trianon ökat med 26 618 705 och antalet röster har ökat med 2 661 870,5.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, uppgår det totala antalet aktier i Trianon till 184 124 662, varav 6 084 472 A-aktier och 178 040 190 B-aktier. A-aktierna representerar 6 084 472 röster och B-aktierna representerar 17 804 019 röster, totalt 23 888 491 röster.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD
040-611 34 97
olof.andersson@trianon.se

Mari-Louise Hedbys, vice VD och ekonomichef
040-611 34 85
mari-louise.hedbys@trianon.se

Denna information är sådan som Fastighets AB Trianon (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 december 2023 kl 17:30.

Fastighets AB Trianon

040-611 34 00
info@trianon.se
www.trianon.se

OM TRIANON

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framför allt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 137 fastigheter om 467 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 84 procent bostads- och samhällsfastigheter och 16 procent kommersiella fastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 30 september 2023 på cirka 12,6 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö. Trianons aktie är noterad på Nasdaq Stockholm med kortnamnet TRIAN B. För mer information se: www.trianon.se och Trianon på LinkedIn.