Trianon offentliggör prospekt och ansöker om upptagande till handel av hållbara obligationer

Fastighets Aktiebolaget Trianon (”Trianon” eller ”Bolaget”) har idag erhållit godkännande av ett prospekt avseende upptagande till handel av Bolagets seniora icke säkerställda hållbara obligationer om 150 miljoner kronor och ansöker om upptagande till handel på Nasdaq Stockholm.

Den 12 juni 2023 emitterade Trianon seniora icke säkerställda hållbara obligationer om 150 miljoner kronor inom ett rambelopp om 500 miljoner kronor, med slutligt förfall i juni 2025 (”Obligationerna”).

I enlighet med villkoren för Obligationerna avser Bolaget ansöka om upptagande till handel av Obligationerna på Nasdaq Stockholms lista för hållbara obligationer och första dag för handel beräknas inträffa omkring den 18 juli 2023. Med anledning av ansökan om upptagande till handel har Trianon upprättat ett prospekt som idag har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.trianon.se och Finansinspektionens webbplats www.fi.se.

För ytterligare information, kontakta:

Olof Andersson, VD
Telefon: 040 611 34 97, olof.andersson@trianon.se

Mari-Louise Hedbys, vice VD och ekonomichef
Telefon: 040 611 34 85, mari-louise.hedbys@trianon.se

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 juli 2023, kl. 12:30.

Fastighets AB Trianon

040-611 34 00
info@trianon.se
www.trianon.se

OM TRIANON

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framför allt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 137 fastigheter om 463 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 84 procent bostads- och samhällsfastigheter och 16 procent kommersiella fastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 30 juni 2023 på cirka 12,6 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö. Trianons aktie är noterad på Nasdaq Stockholm med kortnamnet TRIAN B. För mer information se: www.trianon.se och Trianon på LinkedIn.