True Heading AB (publ) företrädesemission slutförd

True Heading AB (publ) noterat på Spotlight Stock Market har slutfört den företrädesemission av aktier som styrelsen fått mandat för på den extra bolagsstämman den 5 december 2019.

Syftet med företrädesemissionen var dels att stärka Bolagets förmåga att förvärva och konsolidera sig på marknaden, dels fortsätta utvecklingen av ett nytt AIS-sortiment samt vidmakthålla och stärka Bolaget för processen med försäljningen av patenten.

Teckningstiden löpte från den 6 mars till den 31 mars 2020.

Företrädesemission skulle vid fullteckning inbringa 7 029 084 kronor.

Företrädesemissionen blev ej fulltecknad och antalet nya B-aktier blir 13 387 624.

Teckningsgraden blev därmed ca 19%.

Totalt antal B-aktier efter omvandling är 83 678 468.

Företrädesemissionen tillför bolaget ca 1,33 MSEK i emissionslikvid före emissionskostnader.

Emissionskostnaderna beräknas uppgå till 537 500 kr.

Nettoresultatet blir därmed ca 800 000 kronor i emissionslikvid.

Verksamheten är med detta resultat säkrad i några månader framöver.

Styrelsen beslutar tilldela samtliga som tecknat sin del att tilldelas denna.

Styrelsen och VD tackar samtliga som tecknat sig i denna företrädesemission för förtroendet.

För ytterligare information:

Göran Carlsson

CEO & Global Sales Director

True Heading AB

goran.carlsson(at)trueheading.se

Tel. +46 8 6222660

Denna information är sådan information som True Heading AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 april 2020.