Villkor i C Security Systems AB företrädesemission

C Security meddelar idag att styrelsen i C Security Systems AB (”C Security” eller ”Bolaget”) den 30 oktober 2018, med stöd av bemyndigande lämnat vid årsstämman den 25 april 2018, beslutat att genomföra en nyemission av 15 135 096 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningskursen i nyemissionen är 0,23 kronor vilket vid full teckning kommer att tillföra bolaget ca 3,5 MSEK.

Huvudägarna avser att teckna sin del av nyemissionen vilket motsvarar cirka 46 procent av totala företrädesemissionen.

Vilkor och tidsplan för företrädesemissionen

  • Rätten att teckna tillkommer i första hand Bolagets aktieägare som för varje aktie erhåller en teckningsrätt.
  • För varje aktie i C Security som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
  • Teckningskursen uppgår till 0,23 kr per aktie.
  • Nyemissionen omfattar högst 15 135 096 aktier.
  • Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsrätter är den 12 november 2018.
  • Sista dag för handel med C Security-aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 8 november 2018. Aktien handlas exklusive rätt att erhålla teckningsrätter från och med den 9 november 2018.
  • Teckningstiden är 14 november – 29 november 2018.
  • Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 14 november – 27 november 2018.
  • Handel med BTA kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 14 november 2018 fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen.

Villkor för nyemissionen och utförligare information om nyemissionen
Styrelsen i C Security beslutade 23 oktober 2018, med stöd av bemyndigande lämnat vid årsstämma den 25 april 2018, om en nyemission av 15 135 096 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Bolagets befintliga aktieägare kommer att erhålla teckningsrätter för teckning av aktier i förhållande till det antal aktier de äger på avstämningsdagen den 12 november 2018. Varje befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie till teckningskursen 0,23 kr per aktie.

Vid full teckning tillförs Bolaget cirka 3,5 MSEK före emissionskostnader. Huvudägarna avser att teckna sin del av nyemissionen vilket motsvarar cirka 46 procent av totala företrädesemissionen.

Om inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska i första hand tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av nya aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand skall tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal nya aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Memorandum med anledning av företrädesemissionen beräknas offentliggöras omkring den 13 november 2018.

Aktier och aktiekapital
Företrädesemissionen innebär en ökning, vid full teckning, av aktiekapitalet med högst 302 701,92 kr, från 605 403,84 kr till 908 105,76 kr, genom nyemission av högst 15 135 096 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,02 kr.

C Security Systems AB
Styrelsen

För ytterligare information kontakta VD Magnus Söderberg på telefon 08-5000 10 52 eller e-post: ir@c-pod.se

Denna information är sådan information som C Security Systems AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2018.

Kort om C Security Systems AB (publ.)
C Security Systems utvecklar och säljer webbaserade larm-, övervaknings- och söksystem, som fungerar globalt och är framtaget för olika fordon. Produkterna säljs och marknadsförs under varumärket C-pod, främst avsedd för fritidsbåtar, samt C-pod Lite, avsedd för ett flertal olika fordonstyper