VO2 Cap Holding AB (publ) offentliggör revidering av aktie-lock-up för att uppfylla spridningskravet på Nasdaq First North Growth Market

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR INTE AVSEDD ATT PUBLICERAS, OFFENTLIGGÖRAS, ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, SINGAPORE, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Publiceringsdatum: Stockholm, 26 november, 2021 – VO2 Cap Holding AB (publ)

VO2 Cap Holding AB (publ) (”VO2 Cap” eller ”Bolaget”) meddelar idag att lock-up-åtagandena från börsnoteringen delvis kommer att frigöras. Syftet är att detta tillsammans med idag aviserad företrädesemission ska förbättra Bolagets free float i enlighet med kraven på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets huvudägare eller insynspersoner omfattas inte av revideringen, utan kommer fortsatt ha 100 procent av sitt innehav under lock-up.

Aktieägarna, så som definierade nedan, har i augusti 2021, gentemot Stockholm Corporate Finance AB (”Stockholm Corporate Finance”) åtagit sig att, med vissa däri angivna undantag, inte genomföra transaktioner med etthundra (100) procent av sina respektive aktieinnehav i Bolaget.

För att Bolaget ska kunna uppnå det krav på free-float som Nasdaq First North Growth Market ställer, kommer Stockholm Corporate Finance att godkänna följande avsteg från lock-up-åtagandet.

Aktieägarna Innehav antal stamaktier Tidigare andel under lock-up (%) Andel under lock-up efter revidering (%) Lock-up-period*
24 Media Network AB 18 887 674 100 100 12 månader
Eric Gisaeus 6 881 600 100 100 12 månader
Oskar Sardi 6 881 600 100 100 12 månader
Toplutor AB 1 263 158 100 100 12 månader
Åsunden Konsult AB 1 531 579 100 80 12 månader
Mattias Nordenberg AB 1 237 474 100 80 12 månader
RF Holding AB 1 186 443 100 80 12 månader
Sånemyr Stockholm AB 974 064 100 80 12 månader
Wallstream AB 897 306 100 80 12 månader
CJJ Nordics AB 895 664 100 80 12 månader
Wonders AB 485 011 100 80 12 månader
Caroline Engström AB 357 390 100 80 12 månader
ATL Nordic AB 255 285 100 80 12 månader
Algora AB 252 715 100 80 4 månader
Svegl Invest AB 216 043 100 80 12 månader
Fredrik Thafvelin 211 609 100 80 4 månader
Behroz Bostanian AB 153 179 100 80 12 månader
Progressio Brage Finans AS 146 871 100 80 4 månader
Turn Around AS 96 413 100 80 4 månader

*från första dag för handel vilket var den 3 september 2021.

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance agerar finansiell rådgivare och Advokatfirman Glimstedt agerar legal rådgivare till VO2 Cap Holding AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bodil Ericsson Torp, VD

mobil                   +46 (0)76-610 20 10

mejl                     bodil.ericsson.torp@vo2cap.se

Om Stockholm Corporate Finance AB

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 49 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Bolaget kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Bolaget beräknar offentliggöra.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Kanada, Australien, Japan, Hongkong, Schweiz, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier eller andra värdepapper i Bolaget har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”U.S. Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i U.S. Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Om VO2

VO2 Cap Holding AB (publ) är en compounder som förvärvar, förädlar och expanderar entreprenörsbolag inom media och tech med tydlig värdepotential. För mer information se: www.vo2cap.se I koncernen ingår de helägda dotterbolagen Netric Sales AB www.netricsales.com, Leeads AB www.leeads.com och AdProfit AB www.adprofit.se.

VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på www.vo2cap.se. Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel +46 (0)8-546 017 58, mejl info@amudova.se.

Fler artiklar om VO2 Cap Holding AB (publ)