VO2 Cap Holding AB (publ) tillträder aktierna i AdProfit AB och beslutar om riktad nyemission

Publiceringsdatum: Stockholm, 26 november, 2021 – VO2 Cap Holding AB (publ)

VO2 Cap Holding AB (publ) (”VO2” eller ”Bolaget”) har idag tillträtt aktierna i AdProfit AB (”AdProfit”), i enlighet med vad som offentliggjordes i pressmeddelande den 22 november 2021. Styrelsen har även med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 17 augusti 2021, idag den 26 november 2021 beslutat om en riktad nyemission till säljarna av AdProfit om 1 083 744 aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Teckningskursen uppgick till 20,30 SEK per aktie.

VO2 ingick avtal gällande förvärv av aktierna i AdProfit den 22 november 2021. Köpeskillingen för AdProfit uppgår till cirka 44 MSEK med möjliga tilläggsköpeskillingar. I samband med tillträdet betalar Bolaget 22 MSEK av köpeskillingen genom revers, som kvittas mot 1 083 744 nyemitterade aktier i VO2 till kursen 20,30 SEK per aktie. Aktiekursen på 20,30 kronor baseras på stängningskursen för Bolagets aktie dagen före avtalet ingicks, dvs. den 22 november 2021. Emissionen riktades till säljarna av AdProfit, vilka har ingått ett tolv månaders lock up-avtal avseende 50 procent av aktierna.

Efter registreringen av emissionen kommer det totala antalet aktier i Bolaget att uppgå till 45 273 312. Nyemissionen innebär en aktieutspädning om ca 2,4 procent i förhållande till totala antalet aktier och kapital efter emissionen. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bodil Ericsson Torp, VD

Tel: +46 (0)76-610 20 10

E-mail: bodil.ericsson.torp@vo2cap.se

Amudova AB är Bolagets Certified Adviser

Tel: +46 8 546 017 58

E-mail: info@amudova.se

Om VO2

VO2 Cap Holding AB (publ) är en compounder som förvärvar, förädlar och expanderar entreprenörsbolag inom media och tech med tydlig värdepotential. För mer information se: www.vo2cap.se I koncernen ingår de helägda dotterbolagen Netric Sales AB www.netricsales.com, Leeads AB www.leeads.com och AdProfit AB www.adprofit.se.

VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på vo2cap.se. Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel +46 (0)8-546 017 58, mejl info@amudova.se.

Denna information är sådan information som VO2 Cap Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 26 november, 2021.

Fler artiklar om VO2 Cap Holding AB (publ)