Rättelse av gårdagens pressmeddelande om att AB Igrene (publ) offentliggör memorandum avseende företrädesemission om cirka 10,1 miljoner kronor

Av misstag noterades att informationen som gavs är sådan som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Så är dock icke fallet. All övrig information i pressmed-delandet ligger fast.

Styrelsen i AB Igrene (publ) (”Igrene” eller ”Bolaget”) har upprättat ett memorandum avseende nyemissionen av Units med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Företrädesemissionen”).

Memorandumet och anmälningssedel finns under teckningsperioden att ladda ner från Bolagets hemsida, www.igrene.se, samt Eminova Fondkommissions hemsida, www.eminova.se.

Preliminär tidplan för Nyemissionen

26 november – 7 december 2021                    Handel med uniträtter

26 november – 10 december 2021                 Teckningsperiod

26 november 2021 –                                        Handel med BTU pågår till dess att Företrädesemissionen är registrerad hos Bolagsverket vilket beräknas ske              senast början av januari 2022

14 december 2021, omkring                             Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Villkor för Nyemissionen

Nyemissionen avser units med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Varje unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO2. Varje ingående teckningsoption TO2 medför rätt att teckna en ny aktie till kursen 2,75 kr fram till den 10 juni 2024 enligt särskilt schema. TO2 planeras efter emissionen att upptas till handel. Varje på avstämningsdagen den 23 november 2021 innehavd aktie ger en uniträtt. Det krävs fyra uniträtter för att teckna en unit.
 

Teckningskursen per unit är 1,80 kr. Teckningsoptionen av serie TO2 medföljer vederlagsfritt.

Teckningsperioden löper från och med den 26 november till och med den 10 december 2021. Handel med uniträtter sker från och med den 26 november till och med den 7 december 2021. Igrene kommer vid full teckning att utöka antalet aktier med 11 262 110 stycken och tillföras cirka 10,1 Mkr före emissionskostnader. Efter emissionen uppgår då antalet aktier till 33 786 330 aktier och aktiekapitalet till 3 378 633.

Härutöver kommer totalt 6 731 055 nya aktier att fram till 2024 kunna tecknas vid fullt utnyttjande av TO2 och den tidigare utgivna TO1, vilket skulle medföra ytterligare kapitaltillskott om totalt cirka 18,5 Mkr. Nyemissionen omfattas av teckningsförbindelser och emissionsgarantier uppgående till totalt 3,2 Mkr.

Emissionsinstitut i samband med företrädesemissionen är Eminova Fondkommission.

För ytterligare information kontakta:

Mats Budh, VD

mats.budh@igrene.se

+4670 650 62 26

Om Igrene

AB Igrene prospekterar efter gas i Siljansringen i Dalarna. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har cirka 3 000 aktieägare.

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater.

Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen. Ett stort antal provborrningar har genomförts, och i flertalet av dessa hål förekommer kraftiga flöden av ren metangas.

Igrene har ansökt hos Bergsstaten och Länsstyrelsen Dalarna om rätt att gå i kommersiell produktion av naturgas enligt Minerallagen respektive Miljöbalken.

Se www.igrene.se