VO2 förvärvar nystartade bolaget Locads AB samt beslutar om riktad nyemission

VO2 Cap Holding AB (publ) VO2 Cap Holding AB (publ) (”VO2”) har idag ingått avtal gällande förvärv av, samt tillträtt, 100 procent av aktierna (”Aktierna”) i Locads AB (”Locads”). Köpeskillingen består dels av en fast del som uppgår till 2 MSEK (”Fasta Köpeskillingen”), och dels av tilläggsköpeskillingar som kan komma att uppgå till högst 17,2 MSEK. Tilläggsköpeskillingar kan komma att utgå, baserade på Locads omsättning och EBIT-resultat för bokslutsåren 2023-2026.

Publiceringsdatum: Stockholm, 21 april, 2023 – VO2 Cap Holding AB (publ)

Styrelsen har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 20 maj 2022, idag beslutat om en riktad nyemission till MHAK Sales AB, som är säljare av Locads, om 266 666 aktier i VO2, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till en teckningskurs om 7,50 SEK per aktie. Efter registreringen av emissionen kommer det totala antalet aktier i Bolaget att uppgå till 51 814 204. Detta ger en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 0,5 procent.

Det nystartade bolaget Locads kommer att utföra en expansion på den lokala annonsmarknaden för  digital utomhusreklam i Sverige. Locads förvärvas utifrån identifierade intäktssynergier med VO2s dotterbolag Leeads AB och i linje med VO2s tidigare kommunicerade strategi om ökad satsning på marknaden för digital utomhusreklam.

“Förvärvet av Locads är en viktig del i tillväxten av annonsintäkter kopplat till den lokala digitala utomhusmarknaden, med förvärvet får vi två seniora entreprenörer som har en mycket lång och god erfarenhet från utomhusreklam.” säger Bodil Ericsson Torp, VD VO2.

FINANSIERING

Förvärvet av Locads AB finansieras genom VO2s befintliga kassa samt nyemission av aktier i VO2.

För mer information:

Bodil Ericsson Torp, VD VO2 Cap Holding AB (publ)

Tel: +46 (0)76 610 20 10

E-mail: bodil.ericsson.torp@vo2cap.se

Om VO2                

VO2 Cap Holding AB (publ) är en kvalitetsförvärvare som förädlar och expanderar entreprenörsbolag inom media och tech med tydlig värdepotential. För mer information se vo2cap.se. I koncernen ingår de helägda dotterföretagen Netric Sales AB netricsales.com, Leeads AB leeads.com, AdProfit AB adprofit.se, Livewrapped AB livewrapped.com, Borg Owilli AB borgowilli.se och intresseföretaget Zalster AB zalster.com.

VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på vo2cap.se. Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel: +46 (0)8-546 017 58, info@amudova.se.

Fler artiklar om VO2 Cap Holding AB (publ)