ABAS Protect: ABAS Protect AB godkänt för notering på Spotlight Stock Market

ABAS Protect AB (”Bolaget”) har godkänts för notering på Spotlight Stock Market. Bolaget utvecklar, tillverkar och säljer områdesskydd till företag, kommuner och statliga verk samt privatpersoner i framför allt Sverige. Tillverkning sker till stor del i Polen, men utveckling av produkter, montering och testning och kvalitetskontroll sker i Ambjörnarp, strax utanför Tranemo, där även huvudkontoret finns.

ABAS Protect har en lång historik inom branschen för områdesskydd. Efter att Sävshult Invest AB, med Nicklas Johansson tog över verksamheten efter finanskrisen 2010 har ett stort jobb lagts ner på att effektivisera produktionen, utveckla nya produkter som ligger i framkant och skapa lönsamhet i verksamheten. De senaste åren efter det att Tomas Karlsson tillträdde som VD, har verksamheten blivit mer fokuserad på sälj vilket syns i att omsättningen ökat markant sedan dess.

Styrelsen och ledningen i ABAS Protect ser stora möjligheter att fortsätta sin expansion på befintliga marknaden men även genom en geografisk breddning. Under 2021 ökade nettoomsättningen i Bolaget med 13,5 procent jämfört med året innan och under första halvåret 2022 med 28 procent jämfört med motsvarande period året innan. Styrelsen ser stora möjligheter att fortsätta växa i Sverige vilket är Bolagets huvudmarknad, dessutom bedömer Bolaget att det finns stora expansionsmöjligheter på marknader så som Norge Polen och Tyskland.

För att klara av tillväxten rent fysiskt med tillverkning och leverans av områdesskydd har Bolaget förvärvat en angränsande tomt till produktionsanläggningen i Ambjörnarp där arbetet har påbörjats med att projektera för utbyggnad av lager och tillverkningskapacitet. Dessutom har Bolaget i juli 2022 genom sitt genom sitt polska dotterbolag förvärvat den fastighet som man sedan 2016 hyrt och bedrivit sin verksamhet i Polen. Genom köpet ges också möjlighet att expandera verksamheten samtidigt som delar av fastigheten är uthyrd och ger löpande intäkter. Styrelsen och ledningen har genom dessa förvärv bäddat för att kunna bygga ut verksamheten väsentligt de närmaste åren om efterfrågan på produkterna kvarstår, vilket den ser ut att göra. 

Genom en nyemission och en efterföljande notering av Bolaget räknar nuvarande ägare med att kunna stärka ABAS balansräkning så att en expansion av marknaden som Bolaget verkar på är realistiskt att genomföra.

”Genom den kommande IPO:n kommer ABAS Protect att få resurser att utveckla och bygga ut tillverkningsenhet i Ambjörnarp och även uppgradera tillverkningsenheten i Polen med nya effektiva maskiner för att kunna öka tillverkningen i takt med försäljningsframgångarna. Med en försäljningsökning i år på 28 procent går alla delar i bolaget för fullt”, säger Tomas Karlsson, VD i ABAS Protect AB. ”Vi vill ju inte stanna av här utan ambitionen är att förutom fortsatt tillväxt i Sverige ta våra produkter till nya marknader så som Norge och övriga Norden, men även nyttja vår verksamhet i Polen för att etablera försäljning i länder som just Polen och Tyskland”.

Emissionslikviden är avsedd att finansiera ökade produktionsmöjligheter men även att etablera försäljning i övriga Norden och Norra Europa.

Erbjudandet

Total emission av units (aktier och vederlagsfria teckningsoptioner) kan tillföra Bolaget totalt cirka 12,5 MSEK före emissionskostnader. Genom initial emission av aktier tillförs Bolaget cirka 11,2 MSEK efter emissionskostnader. Vid fullt nyttjande av vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1 beräknas Bolaget tillföras ytterligare cirka 10 MSEK efter emissionskostnader (vilka beräknas till 250 TSEK) i november 2023. Emissionsvolymen uppgår till 1 000 000 units, motsvarande ett belopp om 12,5 MSEK. Erbjudandet har på förhand tecknats av befintliga aktieägare genom teckningsåtagande om 432 000 units, motsvarande cirka 5,4 MSEK, vilket motsvarar cirka 43,2 procent av Erbjudandet.

En (1) unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1. Teckningskursen är 12,50 SEK per unit. Minsta teckningspost är 500 units. Courtage utgår ej.

Teckning av units ska ske under tiden från den 28 september 2022 till och med den 18 oktober 2022.

En (1) teckningsoption av serie TO 1 ger innehavaren rätt att under perioden 13 november – 24 november 2023 teckna en (1) aktie där kursen för teckning ställs till 70 procent av den vägda genomsnittliga handelskursen för bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden 16 oktober – 27 oktober 2023.

ABAS Protect AB:s värdering uppgår till 70 MSEK (pre-money).

Notering på Spotlight Stock Market

ABAS Protect AB har blivit godkända för notering på Spotlight Stock Market. Första dag för handel i aktien och teckningsoptionen beräknas till den 1 november 2022.

Information om aktien                                                    Information om teckningsoptionen

Kortnamn: ABAS                                                             Kortnamn: ABAS TO1

ISIN: SE0018588659                                                       ISIN: SE0018689812

Första dag för handel: 1 november 2022.

Bolagets memorandum och anmälningssedel kommer inom kort att finnas tillgängligt på bolagets hemsida: https://abas.se/investerare/, www.spotlightstockmarket.com och https://nordic-issuing.se/aktuella-uppdrag/abas-protect-ab/.

För mer information om ABAS Protect AB, vänligen kontakta:

VD Tomas Karlsson

+46 70 41 34 891

tomas@abas.se